Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma bĩ́ibò má làa, a fòo ku guei lↄo, ãma mi a bↄlɛ gbaↄ pɛ́lɛpɛlɛ gĩao. Kɛ́ Sambala ń Tobiao ń Laalubu bui Gɛsɛũo ń ma ibɛɛ kĩniↄ a baomà,
2Sambala ń Gɛsɛũpio lɛ́kpãsãkɛ̀mɛɛ aa mɛ̀ mà mↄ dańlɛ Onↄ guzulɛ wɛ̃́lɛe guu. Vãi ↄ̃ aalɛ wɛɛlɛmanↄ.
3Ma gbɛ̃́ↄ zĩ̀má ma mɛ̀: Málɛ zĩ zↄ̃ↄ kɛɛ, má e mà mↄo. Má e mà zĩpi to we mà mↄ á kĩ́io.
4Aa lɛ́kpãsãpi kɛ̀mɛɛ gɛ̃n síiↄ̃ɛ, mɛ́ ma yã́pi zãsìmá màa píi.
5A gɛ̃n sↄode Sambala a ìwae zĩ̀a. A taala pↄ́ wi kã́n'ↄ nawào kũa.
6Wa kɛ̃̀ lápi guu wà mɛ̀: Wà yãe feena mà buipãleↄ kĩ́i, ↄ̃ Gɛsɛũ mɛ̀ sĩanaɛ. À mɛ̀ mpi ń Yuda kĩniↄ a zɛò à bↄ kí yã́ kpɛɛ. A yã́i álɛ bĩ́ipi boi. Wà mɛ̀ lↄ ń ye ǹ gↄ̃ Yudaↄ kía ũɛ,
7ↄ̃ n ãnabiↄ dìlɛ aa o Yelusalɛũ ḿmɛ ń dɛ ń kía ũ. Kí a yã́pi ma. Ayãmɛto mↄ wà lɛkpaaĩ.
8Ɔ̃ ma lɛ́kpãsãkɛ̀ɛ̀ ma mɛ̀: Yã́ pↄ́ ńlɛ o kuo. Ḿmɛ n yã́pi ò nzĩawa.
9Ampii aa ye vĩa ma kũ aa mɛ̀ wá ↄ a gↄ̃ dↄwáziɛ, wá e zĩpi midɛo. Ma Lua, ma ↄ gba gbãa.
10Gↄↄewa ma gɛ Delaia nɛ́ Semaia, Mɛtabɛli tↄũna bɛ, asa à azĩa yè a kpɛ́u. À mɛ̀: Wà kpaaũ Lua kpɛ́u, wí a gbatawálɛ, asa gbɛ̃́ↄ lɛ́ mↄ́ n dɛiɛ. Aa mↄ n dɛi gwã́aɛ.
11Ɔ̃ ma mɛ̀: Ma taa ì bàalɛa? Ma taa a fↄ̃ gɛ ulɛ Lua kpɛ́u mazĩa misia yã́ia? Má gɛo.
12Má dↄ̃ mazĩawa aà yã́pi i bↄ Lua kĩ́io. À ãnabikɛpi kɛ̀ ma yã́ musu, kɛ́ Tobia ń Sambalao fĩabòɛ̀ yã́iɛ.
13Màa à fĩabòɛ̀, kɛ́ vĩa e ma kũ mà duunakɛ mà gɛ́ we, aai gbasa ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa aa ma sↄ̃́sↄ̃.
14Ma Lua, to Tobia ń Sambalao yãkɛapi àↄ dↄngu. To nↄɛ ãnabi Nↄadia yã́ àↄ dↄngu lↄ ń ãnabi kĩni pↄ́ aa ye vĩa ma kũↄ.
15Gↄↄ blakwi ń plao gbɛa wa bĩ́ipi mìdɛ mↄ pↄ́ wì mɛ Ɛlulu gↄↄ baasↄodezĩ.
16Kɛ́ wá ibɛɛↄ a baomà, mɛ́ bui pↄ́ liaawáziↄ wɛsìɛ, an kã́ gà, aa dↄ̃̀ sa kɛ́ wa zĩpi kɛ̀ ń wá Lua gbãaoɛ.
17Gↄↄbeezĩ Yuda kíabuiↄ lɛ́ lá kpã́sã Tobiaɛ mↄ̀ↄmↄↄ, mɛ́ Tobiapi lɛ́ kpã́sãnɛ́.
18Yudaↄ yãyèaànↄ dasi, asa Ala nɛ́ Sekania mɛ́ aà ã̀nsue ũ, mɛ́ Bɛlɛkia nɛ́ Mɛsulaũ mɛ́ Tobiapi nɛ́ Yohanani ã̀nsue ũ.

19Aaì aà sáaukpa ma wáa lↄ, ↄ̃ aaì ɛa ma yã́ dau siuɛ̀. Tobiapi láↄ kpã̀sãmɛɛ lↄ, kɛ́ vĩa e ma kṹ.