Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NEHEMIA

NEHEMIA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sivarai na Sanbalata bona Tobia bona Geseme tau Arabia bona inaimai oredia e hamaorodia lau ese maḡu vada na haginia bona na ha-ahua vaitani (gau tamona una negana ai ikoukou iduaradia do asina hagini);
2bena Sanbalata bona Geseme ese hereva na dekegu e siaia mai, eto, Aoma, Ono taorana hanuana ta ai baita hebou. A edia lalo-hadai be bae hadikagu.
3Bena lau ese gwaukau taudia na dekedia na siaidia lao, nato, Lau na ḡaukara badana ta na karaiamu; basina vasi diba. Anina be dahaka ḡaukara na baine doko, lau ese baina rakatania bona baina vasi negana ai?
4Nega hani hereva na unu e siaia toma, bona nega hani lau ese unu na haere henidia toma.
5Dala heḡereḡerena ai Sanbalata ese nega iha-imana ena hesiai tauna na dekegu e siaia mai, imana ai na revareva ta, ikeho-hata ḡauna.
6Lalonai ini e torea toma: Bese idau-idau bogaragidiai e herevalaiamu, bona Geseme ese danu e gwauraiamu, oi bona luda taudia emui lalo-hadai be ba daḡedaḡe, una dainai ena maḡu o haginiamu; bona oi na o uramu edia pavapava ai baola. Sivarai be unu e gwauraia tomamu.
7Bona peroveta taudia haida danu vada o haginidia Ierusalem ai, oi bae gwauraimu hedinarai, baeto, Pavapava ta na luda ai. Harihari ini hereva na hanua pavapavana bae hamaorolaia lao. Benaini, aoma, baita haeroa hebou.
8Bena hereva na ia dekena na siaia lao, nato, O gwauraimu karadia ta asia karaia; oi sibomu lalomu ai o lalo davarimu.
9Badina be idia iboudiai edia ura be bae hagarimai; ini e laloa toma: Imadia na gaukara ai bae manoka, bena gaukara na basine hekara. Dirava e, harihari imagu a ha-aukadia.
10Semaia, Delaia Mehetabel natuna, na e hekou ahu; bena ena ruma ai na dae kau negana ai ia eto, Dirava ena dubu ai baita hedavari, gabu helaḡana ai, bona gabu helaḡana iduarana baita koudia ahu; badina be oi iala-masemu e maimu, hanuaboi baema oi iala-masemu totona.
11A lau nato, Lau heḡereḡeregu tauna ta baine heau a? Lau heḡereḡeregu tauna ta na gabu helaḡana ai baine raka vareai, mauri idavarina totona, a? Lau na basina raka vareai.
12Bena lalogu na e parara, vada na diba, Dirava ese se siaia a una peroveta herevana na lau ihadikagu totona e gwauraia badina be Tobia bona Sanbalata ese vada e vatua.
13Ina dainai e vatua: lau na baina gari bona ina kara baina karaia, bena baina kerere; unu amo ladagu bae hadikaia, bena bae ihi-ihiraigu.
14Egu Dirava, ba laloa, Tobia bona Sanbalata edia kara na inihetomadia; bona peroveta hahinena Noadia bona peroveta taudia oredia, ihagarigu e uramu taudia, danu.
15Taunabunai, maḡu ḡaukarana na dina imahui-rua lalodiai e ha-orea, hua ladana Elulu dinana iharuahui-imana ai e ore.
16Inaimai iboudiai na sivarai e kamonai negana ai, e noho hetabira besedia iboudiai na e gari bona e hemarai dikadika; badina be lalodia e parara ina ḡaukara na emai Dirava ena heduru dainai a ha-orea.
17Ina danu: unu dinadia ai luda lohiadia ese revareva momo Tobia enai e siai lao, bona Tobia ena revareva na idia ediai e kau.
18Badina be hutuma luda ai na mai edia gwauhamata helaḡadia ienai; badina be ia na Sekania Ara rava-maraḡina, bona ia natuna Iehohanan ese Mesulama Berekia natuna hahinena vada e adavaia.

19Bona iena kara namodia na lau vairagu ai e herevalaidia, bona lauegu hereva na ia e hamaorolaia. Bena Tobia ese revareva haida e siaidia mai, lau ihagarigu.