Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma vãi è dṹnia guu lↄ, à tↄ̃̀ gbɛ̃nazĩnaↄwa.
2Lua gbɛ̃́ kà ↄdawa, à aà gbà àizɛɛ ń bɛɛɛo, a pↄ́ pↄ́ dɛ àↄ a ni vĩ píi vĩ, ↄ̃ Lua i to à pↄnakɛ̀òo, gbɛ̃pãle mɛ́ gↄ̃̀ vĩ. Beeá pãɛ, yãvãi pãsĩɛ.
3Tó gbɛ̃́ nɛ'ì mɛ̀n basↄo mɛ́ à zikũ̀ táotao, baa ń aà gɛ̃gɛ̃akɛo, tó i e pↄnakɛ̀ a guuo, tó à gà mɛ́ aà vĩa kpɛlaao, nɛ́ pↄ́ wa ì gɛ̀ sã̀ↄwà.
4Asa nɛ́pi mↄ̀ pãɛ, ↄ̃ à tà gusiau, aà tↄ́ gↄ̃̀ balau.
5Baa kɛ́ i ĩatɛ̃ eo mɛ́ a yãe dↄ̃o, à niɛ è dɛ ↄdepia.
6A dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú wɛ̃̀ ↄ̀aa kwi pↄnakɛsaila. Aali gɛ́ gudoũ ḿpiio lé?
7Gbɛ̃nazĩna isima pↄ́ a gà lɛ́ kpá, à pↄ́ e da lɛ́ɛ yã́ɛ, kási aà gbɛɛ lí kã́o.
8Bↄ́ ↄ̃nↄna dɛò sↄũai? Bↄ́ ài yãkɛa a zɛ́wa ì i taasideɛi?
9Pↄnakɛa ń pↄ́ pↄ́ ń vĩo maa dɛ a pãle nidɛaa. Beeá pãɛ lↄ mɛ́ gugiiyaaɛ.
10Pↄ́ pↄ́ kɛ̀ yãa tↄ́ vĩ kↄ̀, mɛ́ wa dↄ̃ lá gbɛ̃nazĩna dɛ. Gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ lɛkpaakɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ a gbãa dɛalaoo.
11Yãbↄlɛ dasi ì yãpã kↄ̃́. Bↄ́ ài bee vĩ gbɛ̃́ɛi?
12Démɛ dↄ̃ pↄ́ pↄ́ maa ń gbɛ̃nazĩnao aà wɛ̃ni gii kpòona pↄ́ ì gɛ̃ lán uenawa guui? Démɛ a fↄ̃ yã́ pↄ́ a kɛ aà kpɛ dṹnia guu oɛ̀i?