Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N lɛ́ su àↄ wãao, ńsu nↄnwãakɛ ǹ yã'o Lua aɛo. Lá a ku musu mɛ́ ń kú zĩ́lɛ, ńsu yã'o dasio.
2Lá bↄↄlɛ dasi ì mↄ́ ń nana'oao, màa yã́ dasi bↄlɛa ì mↄ́ ń sↄũyã'oo.
3Tó n lɛkɛ̀ Luawa, ńsu ǹ a fĩaboa gágao. Ǹ a fĩabo, asa sↄũↄ yã́ lí kaaàguo.
4Lɛkɛa Luawa sai maa dɛ a kɛawà fĩabosaia.
5Ńsu to n lɛ́ n dayãuo. Ńsu o sa'onaɛ n zã lɛkɛawaɛo. Ń ye Lua pↄ panzi n yã́pi yã́i, i zĩ pↄ́ ńlɛ kɛ bãdɛ yã̀?
6Nana dasi oa ń yã́ dasi bↄlɛao ì mↄ́ ń yãpão. A yã́i tò ǹyↄ̃ Lua vĩa vĩ.
7Tó ń è wàlɛ gbãamↄ taasideↄnɛ guei, wàlɛ gínɛ́ ń yã́zɛdeo, wàlɛ yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ a zɛ́wao, ńsu to yã́pi dimao, asa bùsupi gbãadeↄ lɛ́ wɛ́tɛkↄ̃iɛ, mɛ́ an gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛ́ wɛ́tɛńzi lↄ.
8Ampii aaì bùsupi baa bleɛ, asa kía mɛ́ buaↄ vĩ.
9Gbɛ̃́ pↄ́ ye ↄ̃ai lí kã́òo, gbɛ̃́ pↄ́ ye àizɛɛi ài lí mↄ́wào. Beeá pãɛ lↄ.
10Tó àizɛɛ lɛ́ kã́fĩ, a blenaↄ ìↄ kã́fĩɛ. Bↄ́ ài a vĩ a diiɛi? Aà wɛbiiwà bàasio.
11Zĩgbãakɛna ì i na ma, à pↄblè yↄↄ ge maamaan nò. Ɔde sↄ̃, aà kãa lí tó à i'oo.
12Ma yãvãi pãsĩ è dṹniau, gbɛ̃e zɛtà a ↄdalɛ, à azĩa kpà ĩai,
13ↄ̃ à bↄↄlɛ vãi kɛ̀ò, aà àizɛɛ mìdɛ píi. Kɛ́ à nɛgↄ̃ɛ ì, a pↄe vĩ à toɛ̀ lↄo.
14Gbɛ̃nazĩna ì bↄ a da gbɛɛu puiziɛ. Lá à mↄ̀, màa ì ɛa ta lↄ, ìli a zĩ àie e sɛ nà a ↄzĩ à tàòo.
15Yã́ɛ beeá yãvãi pãsĩɛ lↄ. Lá gbɛ̃́ mↄ̀, màa ì ɛa ta lↄ. À isima ga kpà, à gugiiyàɛ, bↄ́mɛ gↄ̃̀ɛ̀i?
16Bee gbɛa à a gↄↄ mↄaokɛ̀ gusiau ń pↄyaa zↄ̃ↄo ń gyão ń pↄfɛ̃o.
17Ɔ̃ má è a maa ń gbɛ̃nazĩnao aà pↄble, aà imi, aà zĩ pↄ́ a kɛ̀ ń taasio dṹniau a wɛ̃ni kpòona pↄ́ Lua aà gbà lɛ́u sáaukpa, asa aà luakpaman we.
18Bee gbɛa tó Lua gbɛ̃́ kà ↄdawa ń àizɛɛo, mɛ́ à aà gbà zɛ́ aà pↄnakɛò, aà zɛ ń a luakpamao, aà a zĩ sáaukpa. Lua mɛ́ aà gbà.

19Ìliↄ làasookɛ a wɛ̃ni gesenawa mↄ̀ↄmↄↄ lↄo, asa Lua mɛ́ yãmàwà ń pↄnao.