Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Bↄa

Bↄa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii ò Mↄiziɛ:
2O Isailiↄnɛ aa lilɛ gɛ bòokpa Pi'ailo saɛ Midoli ń ísiao zãnguo, bↄaa ń Baalizɛfↄ̃o. À bòokpa ísia saɛ we.
3Falaↄ̃ↄ aↄ e a sãsã, guwaiwai á kũkũɛ.
4Má aà swãfɛ̃, i pɛ́lɛázi, mí tↄbↄ Falaↄ̃ↄ ń a zĩgↄ̃ↄ yã́ musu, Egipiↄ iↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̀ màa.
5Kɛ́ wa ò Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄɛ gbɛ̃́piↄ bàalɛ̀, ↄ̃ aàpi ń a ìwaↄ nↄ̀sɛ pãle sɛ̀ an yã́ musu aa mɛ̀: Kpelewa wá kɛ̀ wá tò Isailiↄ bↄ̀ zↄbleawɛ̃ɛ guui?
6Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ godↄ̀ a sↄ̃́ɛ, à a zĩgↄ̃ↄ nàaa.
7À sↄ̃́go maaↄ sɛ̀ mɛ̀n ↄ̀aa àaↄ̃ ń Egipi sↄ̃́goↄ píi, zĩgↄ̃ kíaↄ ká ń guu.
8Dii Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ swãfɛ̃̀, ↄ̃ à pɛ̀lɛ Isailiↄzi, aalɛ bↄlɛ an mi daa ía.
9Ɔ̃ Egipiↄ pɛ̀lɛńzi ń Falaↄ̃ↄ sↄ̃́ↄ ń aà sↄ̃́goↄ ń aà sↄ̃deↄ ń aà zĩgↄ̃ↄ píi, ↄ̃ aalɛ mↄ́ ń lei ń bòou ísia saɛ Pi'ailo saɛ bↄaa ń Baalizɛfↄ̃o.
10Kɛ́ Falaↄ̃ↄ kãikũ̀, Isailiↄ wɛzù, ↄ̃ aa Egipiↄ è tɛ́ ń kpɛ. Vĩa ń kṹ maamaa, ↄ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa.
11Aa ò Mↄiziɛ: Miaↄ ku Egipi noa? Bↄ́yãi n mↄwanↄ guwaiwaiu la wà gagai? Àkɛa n wá bↄ́lɛ Egipii?
12Wi onɛ Egipio lé? Wi mɛ wá tó tɛɛɛ wà zↄble Egipiↄnɛo lé? Zↄbleanɛ́ maawɛ̃ɛ dɛ gagaa guwaiwaiua.
13Mↄizi ònɛ́: Ásu to vĩa á kũo. À zɛ tɛɛɛ, í e lá Dii a á suaba gbã, asa Egipi pↄ́ álɛ ń e gbãɛↄ, á ń e bau lↄo.
14Dii mɛ́ a zĩkaɛ́. Áↄ ku kílikiliɛ.
15Dii Mↄizi là à mɛ̀: Bↄ́ wii ńlɛ lɛ́ai? O gbɛ̃́ↄnɛ aa bↄ ń táo.
16Ǹ n gopana dↄ ísiaa, ní zↄ̃ɛò, Isailiↄ i gɛ̃ a zãnguo gugiiu.
17Mapi, má Egipiↄ swãfɛ̃, aai gɛ̃ ń gbɛa, mí tↄbↄ Falaↄ̃ↄ ń a zĩgↄ̃ↄ ń a sↄ̃́goↄ ń a sↄ̃deↄ yã́ musu.
18Tó ma tↄbↄ̀ Falaↄ̃ↄ ń a sↄ̃́goↄ ń a sↄ̃deↄ yã́ musu, Egipiↄ i dↄ̃ sa kɛ́ mámɛmaa Dii.

19Lua Malaika pↄ́ dↄaaa Isailiↄnɛ ɛ̀a gɛ̀ kú ń kpɛ, mɛ́ tɛlu pↄ́ kú ń aɛ ɛ̀a gɛ̀ ń kpɛ lↄ
20ampiↄ ń Egipiↄ zãnguo. Tɛlupi gupù Isailiↄnɛ mɛ́ à gusiakpà Egipiↄnɛ, ↄ̃ an gbɛ̃e i e sↄ̃̀ a deei gwãasĩna beeo.
21Kɛ́ Mↄizi ↄdↄ̀ ísiaa, ↄ̃ Dii bↄ̀ ń ĩ́an gbãao gukpɛ oi. À kàka e gu gɛ̀ dↄ̀ò, à ísia sɛ̀lɛ kpà e gugii bↄ̀. Kɛ́ í zↄ̃̀ɛ,
22ↄ̃ Isailiↄ táa'ò gugiiu aa bùa. Í bĩ́iboa an ↄplaai ń ń ↄzɛɛio.
23Ɔ̃ Egipiↄ pɛ̀lɛńzi. Falaↄ̃ↄ sↄ̃́ↄ ń a sↄ̃́goↄ ń a sↄ̃deↄ píi tɛ́ ń kpɛ ísia guu.
24Gufɛ̃nɛ Dii Egipi zĩgↄ̃ↄ gwà za tɛlu tɛde guu, ↄ̃ a tò gili gɛ̃̀ńgu.
25A tò an sↄ̃́goↄ vĩ̀lɛ, a tò an táa'oa zĩ'ũkũ̀, ↄ̃ aa mɛ̀: Wà bàalɛ Isailiↄnɛ, asa Dii lɛ́ zĩkanɛ́wanↄɛ.
26Dii ò Mↄiziɛ: Ɔdↄ ísiaa, í i da Egipiↄla ń ń sↄ̃́goↄ ń ń sↄ̃deↄ.
27Ɔ̃ Mↄizi ↄdↄ̀ ísiaa, ↄ̃ í lɛ́ pa a gbɛu gudↄlɛia. Lá í lɛ́ su màa, ↄ̃ Egipiↄ bàalɛ̀ aa kpàaũò. We Dii tò ísia kũ̀aaumá.
28Í sù à dà sↄ̃́goↄla ń sↄ̃deↄ ń Falaↄ̃ↄ zĩgↄ̃ pↄ́ gɛ̃̀ ísia guu Isailiↄ gbɛaↄ píi. An kee i bↄo, baa mɛ̀ndo.
29Isailiↄ sↄ̃ aa táa'ò í zãnguo gugiiuɛ. Í bĩ́iboa an ↄplaai ń ń ↄzɛɛio.
30Zĩbeezĩ Dii Isailiↄ sì Egipiↄwa, ↄ̃ Isailiↄ Egipipiↄ gɛↄ è ísia gↄ̃sↄ̃lɛ.
31Kɛ́ Isailiↄ Dii gbãa zↄ̃ↄ pↄ́ a mↄ̀ Egipiↄnɛ è, aa vĩakɛ̀ɛ̀, ↄ̃ aa aà náaikɛ̀ ń aà zↄ̀blena Mↄizio.