Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yɛtɛ sɔtɔɛ

Yɛtɛ sɔtɔɛ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Munsa bɛ,
2«A fala Isirayilakae bɛ e xa gbilen, e xa fa yonkin Pi Haxirɔti mabiri ra, Migidoli nun baa tagi. E xa lu baa dɛ ra Baali Sefon ya ra.
3Firawuna a maɲɔxunma nɛ, a Isirayilakae bara lɔɛ gbengberenyi mabiri.
4N Firawuna xaxili raxɔrɔxɔma nɛ, alako a xa bira wo fɔxɔ ra. Na kui n fama matɔxɔɛ sɔtɔde Firawuna nun a xa sɔɔrie saabui ra. Misirakae fama nɛ a kolonde a n tan nan na Alatala ra.» Isirayilakae a raba na ki nɛ.
5Misira mangɛ nun a xa kuntigie to a kolon, a Isirayilakae bara siga, e naxa natɛ masara, a falafe ra, «Won munse rabaxi yi ki? Won to Isirayilakae bɛɲinxi, e mu walima won bɛ sɔnɔn!»
6Firawuna naxa yaamari fi soe xa xiri sɔɔri ragisee ra, sɔɔrie xa malan yire keren.
7A naxa sɔɔri ragise fanyi kɛmɛ senni sugandi, sɔɔri ragise naxan birin na Misira e fa bira e fɔxɔ ra. Sɔɔri kuntigi nu bakixi e birin kui.
8Alatala naxa Misira mangɛ Firawuna xaxili raxɔrɔxɔ, a fa bira Isirayilakae fɔxɔ ra, naxee nu sigafe xun nakeli kui.
9Firawuna nun a xa sɔɔri birin naxa bira Isirayilakae fɔxɔ ra e xa soe nun e xa sɔɔri ragisee ra. Misirakae naxa e li baa dɛ ra, e nu yonkinxi dɛnnaxɛ, Pi Haxirɔti mabiri ra, Baali Sefon ya ra.
10Firawuna to makɔrɛ e ra, Isirayilakae naxa e ya rakeli, e naxa Misirakae to fa ra. E naxa gaaxu ki fanyi ra, e fa e mawa Alatala bɛ.
11E naxa a fala Munsa bɛ, «I won naminixi Misira bɔxi ra munfe ra? Yakɔsi won faxama nɛ gbengberen yire. A mu nu fisa won xa faxa Misira?
12Won nu na Misira bɔxi ma tɛmui naxɛ, muxu a fala nɛ i bɛ, ‹Muxu walife Misirakae bɛ, na fisa muxu bɛ dinɛ faxafe ra gbengberenyi ma.›»
13Munsa naxa ɲama yaabi, «Wo naxa gaaxu, wo xa limaniya. To wo fama Alatala xa kisi tode. Misirakae naxee yi ki, wo mu e toma sɔnɔn.
14Alatala nan gere soma wo bɛ. Wo sabari.»
15Alatala naxa a masen Munsa bɛ, «I mawafe n bɛ munfe ra? A fala Isirayilakae bɛ, e xa ti kira xɔn ma.
16I xa yisuxuwuri rate, a itala baa xun ma, alako baa xa rabi, Isirayilakae xa igiri bɔxi xaraxi ra.
17N Misirakae xaxili raxɔrɔxɔma nɛ, alako e xa bira wo fɔxɔ ra. Na kui n matɔxɔɛ sɔtɔma Firawuna, a xa sɔɔrie, a xa sɔɔri ragisee, nun a xa soe ragimae saabui ra.
18N na gɛ matɔxɔɛ sɔtɔde Firawuna, a xa sɔɔri ragisee, nun a xa soe ragimae saabui ra, Misirakae a kolonma nɛ a n tan nan na Alatala ra.»

19Ala xa malekɛ naxan nu na sigafe Isirayila ɲama ya ra, a naxa gbilen e xanbi ra. Nuxui fan naxa keli e ya ra, a fa ti e xanbi ra
20Misirakae nun Isirayilakae tagi. Na nuxui naxa a niya Misirakae xa lu dimi kui, Isirayilakae tan xa lu naiyalanyi kui. E mu nɔ e makɔrɛde e boore ra na kɔɛ ra.
21Munsa to a bɛlɛxɛ itala baa xun ma, Alatala naxa baa tutun kɔɛ birin na foye xungbe ra kelife sogetede. A naxa kira xaraxi ramini baa tagi.
22Isirayilakae dangima dɛnnaxɛ, baa yee naxa malan e yirefanyi ma nun e kɔɔla ma.
23Misirakae naxa e sagata. Firawuna xa soe, a xa sɔɔri ragisee, nun a xa soe ragimae birin naxa bira e fɔxɔ ra baa tagi.
24Subaxɛ ma, Alatala naxa a ya rasiga Misira xa sɔɔrie ma kelife koore ma, tɛ nun nuxui na dɛnnaxɛ, a fa e ifu.
25A naxa a ragiri sɔɔrie ragisee sanyie xa ba na, e xa ɲɛrɛ xa xɔrɔxɔ. Na kui, Misirakae naxa a fala, «Won xa won gi Isirayilakae ma, barima Alatala nan na e xa gere sofe.»
26Alatala naxa a masen Munsa bɛ, «I bɛlɛxɛ itala baa xun ma, ye xa radin Misirakae, e xa sɔɔri ragisee, nun e xa soe ragimae xun na.»
27Munsa to na raba subaxɛ ma, baa naxa gbilen a yire. Misirakae nu na e gife tɛmui naxɛ, Alatala naxa ye dusu e birin xun na.
28Ye naxa Firawuna xa sɔɔrie, a xa ragisee, soe ragimae, nun a xa sɔɔri birin makoto. Naxee nu biraxi Isirayilakae fɔxɔ ra baa kui, nee birin naxa lɔɛ.
29Kɔnɔ Isirayilakae naxa baa igiri kira xaraxi xɔn ma. Ye nu malanxi e yirefanyi ma nun e kɔɔla ma.
30Na lɔxɔɛ Alatala naxa Isirayilakae ratanga Misirakae ma. Isirayilakae naxa Misirakae furee to baa dɛ ra.
31Isirayilakae to Alatala sɛnbɛ to a naxan nawalixi Misirakae xili ma, e naxa gaaxu Alatala ya ra, e fa e taxu Alatala nun a xa xɛɛra Munsa ra.