Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Esodo

Esodo 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GUIAU i ribalau Mose arinai i ene,
2“Isaraela tataodi u heribadi bena si uio, abo Pihahirota matana eai, Migidole eo gabogabo duaduaridi eai, Baal‐sepona matana eai gabogabo gegesina eai, nei abo emi numa‐lulu au hetorodi.
3Eo Parao Isaraela enadi abo i ribaei, ‘Isi se gege se sae se dobi eanua boeana eai, barabara abo i guduguduidi.’
4Parao nuana abo ea heoiura arinai abo i hemuriwataidi, eo egu namanamarina Parao ma ena tauiala abo i dioidi, eo Aigupito tataodi abo abina se ata, eau GUIAU ede.” Abo se lauwatai.
5Huiana wa Aigupito edi wasawasa se heriba tatao wa se dago’o, Parao eo ena heaheari nuadi se buidi tatao wa aridi eai, to si ene, “Saha ina ta ginauri arinai Isaraela ta abigabaedi edi heaheari paisoana enada wa arinai?”
6Arinai ena kariota i henonohadi eo ena tauiala maenayao,
7Abo kariota lolo ariridi handere haligigi‐esega i abidi, eo Aigupito ena kariota gamagaridi headi, edi kapena gamagaridi se tanuagaidi wa maediyao.
8GUIAU Parao, Aigupito edi wasawasa, nuana i heoiura, eo Isaraela tataodi i hemuriwataidi, bena i toaidi paana isi wa ma nuakipikipidi na se torohai.
9Aigupito tataodi wa se hemuriwataidi, Parao ena hosi eo ena kariota eo ena hosi taugeruidi, eo ena tauiala, abo se lobaidi edi aba‐aiawasi eai gabogabo gegesina eai Pihahirota gegesina eai, Baal‐sepona matana eai.
10Huiana eai wa Parao i hanahanau, Isaraela tataodi matadi se helabaisinidi to se ita, Aigupito tataodi se laoma hesabadi, arinai se matausi ariariri, eo Isaraela tataodi se eogalau GUIAU arinai.
11Se ribalau Mose arinai si ene, “Aigupito eanuana eai bousa nige’e, arinai u abihesuaramai bena barabara eai ai mate wa? Paana saha u abimai doha ina, eo Aigupito eai u woeahaimai?
12Aigupito eai ai heribam, e nige’e ai ene, ‘Tabu u hemodemai Aigupito tataodi abo ai heayaiyedi.’ I lolo mo Aigupito tataodi abo ai heayaiyedi, abotai barabara eai ai mate.”
13Mose tatao abo i heribadi i ene, “Tabu au matausi, au toroadiadididiri, eo GUIAU ena abihemauri abo au ita, ia wauta abo i ginauri enamiu. Paana Aigupito tataodi wauta au itadi wa, taba nige au itauioidi.
14GUIAU abo enamiu i iala, omi mo au monou.”
15GUIAU hinage i ribalau Mose arinai i ene, “Paana saha au eogalaoma? Isaraela tataodi u heribadi bena se torohai se lau matadi eai.
16Oa em tu’e u lausini nimam u helelelaei gabogabo potana eai, abo u soiei, eo Isaraela tataodi tano pitapitalina potana eai abo se laulau gabogabo boeana eai.
17Na eau hinage Aigupito tataodi nuadi abo ea heoiuradi, arinai abo se hemuriwataidi, abo ma namanamarigu Parao ena tauiala, eo ena hosi taugeruidi abo ea saetawatawaidi.
18Aigupito tataodi abo abina si ata, eau GUIAU ede, hedebasae abo enagu, huiana eai wa Parao, eo ena kariota, eo ena hosi taugeruidi ea saepoidi.”

19Eaubada ena aneru, ia wa Isaraela moutuana i edabagunaedi wa, ie sigi ie uio muridi eai, abo eada ana ao doha du wa ena aba‐toro matadi eai wa, ie sigi ie uio muridi eai i toro.
20I laoma i toro, Aigupito edi tauiala, eo Isaraela edi tauiala duaduaridi eai; i hemala eada eo masigiri Aigupito tataodi aridi eai, na Isaraela tataodi aridi eai maiona masigirina i hemara; arinai moutuadi wa nige se hanahanau esau esau gegesidi eai maiona maudoina boeana eai.
21Abo Mose nimana i helelelaei gabogabo potana eai eo GUIAU gabogabo i pipiniuioi mana aruabu arinai maiona maudoina boeana eai, eo gabogabo i hemala tano pitapitalina eo goila i soiedi.
22Arinai Isaraela tataodi se lau gabogabo boeana eai tano pitapitalina potana eai, goila wa se hemala gana aridi eai tupo tutudi eai eo tupo seuseuridi eai.
23Aigupito tataodi se henauwataidi bena se toaidi gabogabo duaduarina eai, Parao ena hosi, ena kariota, eo ena hosi taugeruidi gamagaridi.
24Abo maratomtom silasilawana eai eada eo oeagi alaalasina doha du wa arinai GUIAU ie itadobi, Aigupito edi tauiala potadi eai, eo Aigupito edi tauiala i hematausidi.
25Edi kariota aedi wa i hesopudi, nige gonoana bena se lau, arinai Aigupito tataodi si ene, “Hage Isaraela tataodi ta dagogabaedi, paana GUIAU i iala enadi na nige Aigupito tataodi enada.”
26GUIAU i ribalau Mose arinai i ene, “Nimam u helelelaei gabogabo potana eai bena gabogabo abo i uioma Aigupito tataodi potadi eai, edi kariota potadi eai, eo edi hosi taugeruidi potadi eai
27Arinai Mose nimana i helelelaei gabogabo potana eai, eo ena mara i uiari gabogabo i didiuioma doha kamanina wa, abo Aigupito tataodi se dago matana eai, eo GUIAU Aigupito tataodi i saepoidi gabogabo duaduarina eai.
28Gabogabo hinage i uioma, kariota eo hosi taugeruidi eo Parao ena tauiala moutuana maudoina i hepututawaidi isi tauhemuriwataidi gabogabo boeana eai wa; nige begana esega i mia.
29Na Isaraela tataodi tano pitapitalina potana eai se laulau gabogabo boeana eai; goila wa doha edi gana tupo tutu eai, eo tupo seuseuri eai.
30Doha ina asubenana eai ne GUIAU Isaraela i tuahemauridi Aigupito tataodi nimadi eai; eo Isaraela tataodi Aigupito tataodi matematedi se itadi salagomgom eai.
31Arinai paisoa saesaena GUIAU ie abi Aigupito tataodi aridi eai. Isaraela se ita, arinai tatao wa GUIAU se matausiei, abo GUIAU se awamamohoiei, eo ena heaheari tauna Mose hinage.