Text copied!
CopyCompare
Angkentye Mwerre - Exodus

Exodus 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kele, YAHWEH anteme Moses-eke angkeke, “Israel-arenye ingkirreke anthurre ilaye apmere Pi Hahiroth-werne alpetyeke. Itnenhe ilaye apmere Migdol uthene kwatye alaye Name Arlpentye uthene mpwepele intetyeke. Nhenhe kwenhe apmere arrpenhe itwe-ulkerele aneke Baal Zephon arritnye.
3Pharaoh alakenhe itirreme-ketye, ‘Yewe! Israel-arenye yanhe areye apale-apale-irreme nthenhe-werne alhetyeke. Itne atyenge-ketyenge alwirretyakenhele. The itnenhe urreke-arle artenhele aretyenhe apmere ahelhe arrangkethe ikwerenge.’ Alakenhe renhe Pharaoh itirretyenhe.
4The Pharaoh ikerlte-iletyenhe, nhenge re arrenhantherrenhe intertele alwernetyenhenge thultye ikwerenhe areye-akerte. The akenhe itnenhe ingkirreke anthurre akethe-ante arrernetyenhenge, arrantherre Ayenge utyernemele tnaketyeke. Ikwere-iperrele anteme Egypt-arenye areyele itelaretyenhenge Ayenge-arle YAHWEH apele aneme, Ngkarte arne ingkirrekeke tyerrtye ingkirreke anthurreke.” Alakenhe renhe YAHWEH Moses-eke angkeke. Israel-arenye areyele aweke nthakenhe-arle YAHWEH itneke angkeke-arle. Itne apmere Baal Zephon itwele alhemele inteke.
5Arrpenhe alhemele Pharaoh-eke ileke, nhenge Israel-arenye ingkirreke anthurre alwirreke-arle. Nhenge re nhenhe awemele, re thultye ikwerenhe areyeke-arlke angkerreke, “Ayekaye! Iwenhenge-arle-ame anwerne alkngele-ante areke Israel-arenye areye alwirrirrerlenge? Anwerne itnenhe ayaketyeke! Angwenhe-ame anwerneke warrke-irretyenhe lyete?”
6Kele Pharaoh-ele anteme nanthele tyarre-akngentye akngerre ikwerenhe-arle inerle-alheke, re irraweye apetyeme irrtyarte-akerte. Re thultye ikwerenhe areyeke antangkeke.
7Re thultye 600 ikwerenhe areyeke antangkeke itne itnekenhe-arrpe nanthe tyarre-akngentye akngerre areye inetyeke. Itne Pharaoh-nge alheke, akngerrepate thultye areye-kenhe-akerte-arlke.
8Kenhe YAHWEH-ele Pharaoh ikerlte-ileke arratye. Re Israel-arenye areye alwerneke YAHWEH-elarle itnenhe arntarnte-aretyameke.
9Kenhe Pharaoh-ele thultye ikwerenhe areyele-arlke Israel-arenye areye akwetethe alwerneke. Itne itneke-werne itweke-irrenheke itne Kwatye Alaye Name Arlpentye itwele anetyamenge. Apmere nhenhe re itwele aneke Pi Hahiroth, apmere Baal-Zephon-nge.
10Nhenge Israel-arenye areyele aremele Egypt-arenye areye itwe-irrintyerlenge, itne atere anthurre irrereke, itne YAHWEH-eke arlkeke Re itnenhe akayake-iletyenhenge ilweme-ketyenge.
11Itne Moses ilteke, “Ayekaye! Iwenhenge-arle-ame unte anwernenhe Egypt-ngentyele arratelhe-ileke? Anwerne ingkirreke anthurre ilwetyenhenge. Anwerne Egypt-ele akwete anetyeke aneke-tetye, anwerne yanhe ikwerenge ilwetyeke aneke!
12Nhenge anwerne Egypt-ele anetyarte, anwerne ngkwenge angkeke, ‘Anwernenhe impaye! Anwerne ngkwengenge Egypt impetyeke ahentye-anetyakenhe. Anwerne nhenhele akwete aneme nhenhe anthurrele warrke-irreme.’ Alakenhe renhe anwerne ngenhe ileke. Unte akenhe anwernenhe uterneke anthurre, anwerne ingkirreke anthurre anteme apmere arrangkethe nhenhe anthurrele ilwetyenhe!”
13Moses itneke angkeke, “Kele Mwerre! Alhwarrpe-irretyale! Nhenhele YAHWEH-eke akarelhaye, Re arrenhantherrenhe itetheke mpwaretyenhenge. Lyete arrantherre Egypt-arenye areye areme itwe-irrintyerlenge. Lyete-ngentyele akenhe arrantherre itnenhe awethe aretyakenhe.
14Atyenpe anerrirraye, atyenge ahele-irretyale! YAHWEH-ele Egypt-arenye yanhe areye irrerlknge atwetyenhe.”
15Ikwere-iperrele anteme, YAHWEH Moses-eke angkeke, “Iwenhe ikwerenge-ame unte atyenge arlkeme? Israel-arenye areye ilaye Kwatye Alaye Name Arlpentye Akngerre-werne-atheke alhetyeke.
16Arne atneme ngkwinhe akertne-ilaye, renhe kwatye-werne-atheke thilemele. Kwatye anteme anteke altywere-irremele akalke-akalke-irreme, ikwere-iperre anteme arrantherre Israel-arenye areye akenhe mpwepele anpere-irrenhemele ahelhe arlenyele.
17Tharle thewe Egypt-arenye areye ikerlte-ileke anetyeke. Alakenhe ikwerenge anteme itne arrenhantherrenhe kwatyenge alwernetyenhe. Kenhe alakenhe irreketyenge The itnenhe kwatye kwenenge alhekwarle-iletyenhe. The itnenhe ingkirreke kwatyele ataketyenhe, Pharaoh, thultye ikwerenhe areye, nanthe itnekenhe areye-arlke. Israel-arenye areyele anteme Ayenge utyernemele tnaketyeke.
18Egypt-arenye areyele anteme itelaretyenhenge Ayenge-arle YAHWEH aneme, Ngkarte arne ingkirrekeke, tyerrtye ingkirrekeke.”
19Alkere-arenye Ngkarte-kenhe Israel-arenye areyenge arrwekele alhetyarte, Re itneke imernetyarte nthenhe-werne alhetyeke. Kenhe angkulye akngerre yanhe itnekenge arrwekele alhetyarte. Kenhe alkere-arenye uthene angkulye uthene lyete itnekenge ingkernenge anteme alhetyame, itnenhe arntarnte-aretyame, itnenhe Egypt-arenye areye-ketye ameke-aremele.

20Ye, angkulye yanhe re mpwepe-atherrele aneke Israel-arenye Egypt-arenye areyenge. Ingwe ikwerele ureke Israel-arenye areyele arltele-arteke aretyarte. Angkulyele tyerrtye Egypt-arenye areye arteke nhenge itne uyarne areme ingwele-arteke. Alakenhe ikwerenge anteme ingwele-arteke aneme, itne tyerrtye Israel-arenye areyeke itwe-irretyakenhe-irreke.
21Moses anteme arne atneme ikwerenhe ineke, kwatye-werne thilemele. YAHWEH-ele rlke ikngerre-ngentyele yerneke, rlke akngerrele ingwele-akake werneke, kele kwatye renhe anteme antarre-iweke, mpwepe anteme altywere-irreke, ahelhe anteme arerrke-irreke.
22Israel-arenye areye ahelhe arerrke mpwepele alheke kwatye iterele-ante atherre tnerlenge apwerte atwatye-arteke.
23Ikwere-iperre anteme Pharaoh uthene thultye ikwerenhe areye uthenele ahelhe arerrtyele ingkernenge apenteke kwatye mpwepeke.
24Ingwele-arle aneke uterne akertne-irretyakenhe akwete. YAHWEH-ele Egypt-arenye areye angkulye uthene ure alkngenthe uthene-ngentyele aretyame. Ingweleme anthurre Re itnenhe apatelhe-ileke, itne yanhe ikwerele arrakerte arralkeme tnerrirreke. Itne apatewarremele anthurre aneke.
25Karnte-karnte areye tyarre-akngentye akngerre itnekenhe rterteke irrpwelpirrpwetyame, itne uyarne anthurre tyarre-ineke ahelhe rterte ikwerenge. Egypt-arenye areye anteme arlkelhe-arlkelhe-ilerreke, “Ayekeye! Anwerne Israel-arenye areye-ketye alperlte-iwetyeke! Ngkarte itnekenhe YAHWEH-ele thewe anwernenhe irrerlknge atwetyenhaye!”
26Nhenge Israel-arenye areye kwatyenge irntwarreke irreke, YAHWEH Moses-eke angkeke, “Arne atneme ngkwinhe awethe akertne-ilaye, kwatye-werne-atheke thile anteme. Nhenge unte alakenhe renhe mpwarerlenge, kwatyele anteme Egypt-arenye areye arteme itnenhe ingkirreke anthurre alhekwarle-ileme tyarre-akngentye akngerre itnekenhe-arlke.”
27Moses anteme arne atneme ikwerenhele kwatye thileke. Uterne anteme akertne-irretyame. Nhenge re kwatye thilemele, kwatye apurte-irrirtneke awethe-anteye. Kenhe Egypt-arenye areye akenhe uyarne anthurre tyenelheme ingkerne-atheke. YAHWEH-ele itnenhe ingkirreke anthurre kwatyele alhekwarle-iweke.
28Kwatye apurte-irrirtneke arratye, re thultye Egypt-arenye areye ingkirreke alhekwarle-iweke, tyarre-akngentye akngerre itnekenhe areye-arlke. Arrangkwe anthurre itethe akwete aneme, itne ingkirreke ilwerrirreke.
29Kenhe tyerrtye Israel-arenye areye-ante akenhe itethe akwete aneke. Itne kwatye akngerre ikwerenge itere arrpenhele tnerrirreke.
30Alakenhe ikwerenge YAHWEH-ele Israel-arenye areye Egypt-arenye areye-ketye itetheke mpwareke. Israel-arenye areyele areke tyerrtye irrerlknge kwatye iterele areye interrirrerlenge.
31Itne itelarerlte-aneke YAHWEH-ele itnenhe ilyernpenye anthurrele itethe atnyeneke. Itne nterte anthurre ikwerele tnerrirretyame, itne angkerreke, “Arratye anthurre kwenhe, YAHWEH kwenhe mwerre anthurre! Anwerne mwerre-arle Renhe-ante arratye itelareme, Re anwernenhe arntarnte-areme. Anwerne mwerre-arle Moses-inpe arratye itelareme, YAHWEH-elarle renhe akngakeke anwerneke akngerrepate anetyeke.”