Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - BONAA

BONAA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri pì Musanɛ:
2Ǹ o Isarailanↄnɛ ò litɛ ò gɛ́ bùra kátɛ Pi'airo sarɛ Migidolu kũ ísirao dagura, arɛdↄkↄ̃ana kũ Baali Zɛfↄ̃o. À bùra kátɛ ísira sarɛ gwe.
3Firi'auna nigↄ̃ da a sãtɛ, gbáranna á kũkũmɛ.
4Mani a kùgbãna kũ, ani pɛ́tɛái, mani tↄ́ bo Firi'auna kũ a zĩ̀karinↄ yã sabai, Misilanↄ nigↄ̃ dↄ̃ kũ makũmɛ Dikiri ũ. Akũ Isarailanↄ kɛ̀ lɛ.
5Kũ ò ò Misilanↄ kína Firi'aunanɛ gbɛ̃ pìnↄ bàa lɛ̀, akũ àpii kũ a ìbanↄ nɛ̀sɛ lìtɛ Isarailanↄ yã musu ò pì: Bↄ́n o kɛ̀, akũ o tò ò bò zↄ̀blenawɛrɛnn?
6Akũ Firi'auna gó dↄ̀ a sↄ̃nɛ à a zĩ̀karinↄ kàkara.
7À sↄ̃go mananↄ sɛ̀ mɛ̀n wàa aakↄ̃ kũ Misila sↄ̃gonↄ pínki kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄo ká ń gũn.
8Dikiri Misilanↄ kína Firi'auna kùgbãna kũ̀, akũ à pɛ̀tɛ Isaraila kũ òtɛn bↄtɛ kũ swɛ̃̀gbãnaonↄi.
9Akũ Misilanↄ pɛ̀tɛńyĩ kũ Firi'auna sↄ̃nↄ kũ a sↄ̃gonↄ kũ a sↄ̃denↄ kũ a zĩ̀karinↄ ń pínki, akũ òtɛn su ń le ń bùran ísira sarɛ kãni kũ Pi'airoo arɛdↄkↄ̃ana kũ Baali Zɛfↄ̃o.
10Kũ Firi'auna kà kãni, Isarailanↄ wɛ́ sɛ̀, akũ ò Misilanↄ è tɛ́ ń kpɛ. Vĩna ń kũ manamana, akũ ò wiki lɛ̀ Dikiria.
11Ò pì Musanɛ: Miranↄn kú Misilanloo? Bↄ́ yã mɛ́ à tò n su kũoo gbárannan la ò gagaa? À kɛ̀ dera n bo kũoo Misilai?
12Asa o ònnɛ Misila ò pì ǹ ó tó tɛɛnɛ ò zↄ̀ ble Misilanↄnɛ! Zↄ̀blennɛna manawɛrɛ de gagana gbáranna dínla.
13Musa pìńnɛ: Àsun tó vĩna á kũro. À zɛ tɛɛnɛ áni e lákũ Dikiri ni á sura ba nà gbãra, zaakũ Misila kũ átɛni ń e gbãra dínↄ, áni ń e ziki doro.
14Dikiri mɛ́ ani zĩ̀ káárɛ. Àgↄ̃ yĩtɛna kítikiti dé!
15Dikiri Musa là à pì: Bↄ́ wikin ntɛn lɛ́maa? Ǹ o gbɛ̃nↄnɛ ò futɛ ò bo kũ táo.
16Ǹ n gò dↄ ísirala à zↄ̃kↄ̃rɛ, de Isarailanↄ le ò gɛ̃tɛ a dagura gukoria.
17Makũ, mani Misilanↄ kùgbãna kũ, oni gɛ̃n ń gbɛra, mani tↄ́ bo Firi'auna kũ a zĩ̀karinↄ kũ a sↄ̃gonↄ kũ a sↄ̃denↄ yã sabai.
18Tó ma tↄ́ bò Firi'auna kũ a sↄ̃gonↄ kũ a sↄ̃denↄ yã sabai, Misilanↄ nigↄ̃ dↄ̃ sà kũ makũmɛ Dikiri ũ.

19Luda Malaika kũ à do Isarailanↄnɛ arɛ ɛ̀ra à gɛ̀ɛ ń kpɛ kpa, akũ tɛ́luku kũ à kú ń arɛ ɛ̀ra à gɛ̀ɛ ń kpɛ dↄ
20mↄ́kↄ̃nↄ kũ Misilanↄ dagura. Tɛ́luku pì gu pù Isarailanↄnɛ à gusira kpà Misilanↄnɛ, akũ ń gbɛ̃ke dí le à nà a dakei gwãani kũ̀aro.
21Kũ Musa a ↄ dↄ̀ ísirala, akũ Dikiri bò kũ ĩa gbãnao ifãboki kpa. À kàka ari gu gɛ̀ɛ a dↄ̀o à ísira lɛ̀ à kpàatɛkↄ̃rɛ, akũ gukori bò. Kũ í zↄ̃̀kↄ̃rɛ,
22akũ Isarailanↄ táa ò gukoria ò bikũ̀. Í bĩni bò ń ↄplai kũ ↄzɛo.
23Akũ Misilanↄ pɛ̀tɛńyĩ. Firi'auna sↄ̃nↄ kũ a sↄ̃gonↄ kũ a sↄ̃denↄ pínki tɛ́ ń kpɛ ísira gũn.
24Gudↄnaao Dikiri Misila zĩ̀karinↄ gwà zaa tɛ́nɛnɛ gũn, akũ à tò ò lìkara.
25À tò ń sↄ̃gonↄ vlɛ̃̀, à tò ń táa'onaa kɛ̀ zĩ'ũ, akũ ò pì: Ò bàa lɛ́ Isarailanↄnɛ, zaakũ Dikiri tɛn zĩ̀ káńnɛ kũoomɛ.
26Dikiri pì Musanɛ: Ǹ n ↄ dↄ ísirala, í ni da Misilanↄla kũ ń sↄ̃gonↄ kũ ń sↄ̃denↄ.
27Akũ Musa a ↄ dↄ̀ ísirala, akũ í tɛn su a gbɛ̀n gudↄnaao. Lákũ í tɛn su nà, akũ Misilanↄ bàa sì ò ye ò bↄtɛ. Gwen Dikiri tò ísira dàńlan.
28Í sù a dà sↄ̃gonↄla kũ sↄ̃denↄ kũ Firi'auna zĩ̀kari kũ ò gɛ̃̀ ísira gũn Isarailanↄ gbɛranↄ ń pínki. Ń gbɛ̃ke dí boro, bee mɛ̀n do.
29Isarailanↄ sↄ̃ ò táa ò í dagura gu koriamɛ. Í bĩni bò ń ↄplai kũ ↄzɛo.
30Zĩ birean Dikiri Isarailanↄ sì Misilanↄa, akũ Isarailanↄ Misila pìnↄ gɛ̀nↄ è ísira bara.
31Kũ Isarailanↄ Dikiri gbãna zↄ̃kↄ̃ kũ à mↄ̀ Misilanↄnɛɛ è, ò vĩna kɛ̀nɛ, akũ ò a náani kɛ̀ kũ a zↄ̀bleri Musao.