Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - Exodus

Exodus 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1INGKART angkek Moses ikwer-warl, “Ila Israel-kenh-rnem apmer Pi Hahiroth ikwer-warl angkeperretyek. Ila renh-rnem apmer ampepel aynteynetyek, arrerentyel apmer Migdol kwaty alay itnan Apenng-angketyarr-itwek. Ikwer-itwek aney-alpetyek, kwaty alay impalthel. Apmer Baal Zephon alay intwar-ampeny-itwel aneyel.
3Pharaoh ra alakenh-anyem iterrem, ‘Ya nthakenh Israel-kenh-rnem anterrey-angenh aleyan, rernem iterl-areyang, nthek-angkwarr alpetyek wenh. Rernem atyengety anterrey-angenh. Arrangkw aleyan. Atha renh-rnem antwerrkeyenh arrer-antey arlpaw-itwek.’ Alakenh-anyem Pharaoh ingwer-inger iterretyek.
4Atha Pharaoh arwengkilem, ra arrenhantherr alwernetyek. Atha ahelengkw-rnem ingkerrenh ilwerl-athenem atwem. Ikwer-penh arrantherr iterl-aretyek, ayeng rlterrk ilkwa-akert aneyel. Arrantherr ayenh tnaketyek inkwerelhemel. Egypt-areny-rnem rernem iterl-arem-anem arrpemarl, ayeng INGKART ingkerrenhek aneyel.” Alakenh-anyem INGKART angkek Moses-warl. Israel-kenhel-rnem awek, INGKARTarl Moses-warl angkek. Kel rernemap apmer Pi Hahiroth-itwek ayntey-alpek.
5Ingwerentyel Pharaoh renh iletyek alhek, “Israel-kenh-rnem anterrek.” Pharaoh-elarl awek-penh, rap atyetyart ampep-rnem-then angkek, “Ilekek anwantherr intwarek wenh, antwerrkey-angenhan? Rernemarl kel anterrekan! Anwantherr renh-rnem antwerrkey-areny! Angwenh-rnem-anem anwekantherr warrkirreyenhan?”
6Pharaoh ra pakey nantewelarl ayteng-akngenh-warl nganerl-alhek.
7Ra ikngwerl-alhek artwa ahelengkw-rnem 600-pel. Rernem alkwert-rnem-then irrtyart-rnem-then inerl-alhek, pakey-rnem-warl nganerl-alhetyek, atwerretyek. Rernem ingkerrenh Pharaoh-angkwarr alhek. Ahelengkw atyetyart-rnem alhek arrpemarl pakey-akert.
8INGKARTel Pharaoh renh arwengkilek. Pharaoh-el atningk ikwerenh-rnem-akertel Israel-kenh-rnem alwernek, renh-rnem atwetyek-anem. Israel-kenh-rnem rlterrk innga alhenh-antey, alhengkerrirrey-angenh.
9Pharaoh ra ahelengkw ikwerenh-rnem-akert Israel-kenh-rnem arrererrelhek apmer Pi Hahiroth-itwek, kwaty alay itnan Apenng-angketyarr ikwer-itwek. Apmer Baal Zephon intwar-ampeny kwaty alay.
10Israel-kenhel-rnem Egypt-areny-rnem arrer-anem apetyenty arnarek. Rernemap aterirrek, INGKARTek-anem arlkek, ra renh-rnem arntarnt-aretyek ahelengkw-rnem-kety.
11Rernem Moses ayntarrp-ilek, “Ilekarl ntwa anwernenhantherr Egypt-they atnwenhey-alpek? Anwantherr ingkerrenh ilweyenh wenh! Egypt-itwek anwantherr aney-areny, ikwer-itwek anwantherr ilweyek-atwety!
12Anwernantherr ngkweng ilelhek Egypt-itwek, ‘Aney wenh anwernantherr nhel-antey, menty alpey-angenh warrk-anem irremel.’ Alakenh-anyem anwernantherr arrwekel ngkweng ilelhekan! Ntwa anwernenhantherr ilek, anwernantherr ngkweng-angkwarr alhetyekarl! Aleyan anwenhantherr arlpawek ahelengkw-rnemel atweyenh ingkerrenh-antey!”
13Moses angkek, “Kel mwerr! Aterirrey-angenh! Rlterrk anenherr-arey! INGKARTek anwantherr nhenhel mpwelhey, rarl anwenhantherr ingkerrenh arntarnt-aremarl. Anwantherr Egypt-areny-rnem arrer-anem arnareyel, nhepenhan anwantherr renh-rnem areyang-anem.
14Arternpant anetyek. INGKARTel Egypt-areny-rnem ingkerrenh atweyenh.”
15Ikwer-penh INGKART angkek Moses-warl, “Ilekek ntwa atyeng arlkeyelan wenh? Israel-kenh-rnem ila, kwaty alay Apenng-angketyarr-warl alhetyek.
16Irretety irrwerlela, irrertetyel kwaty-warl alhel-ara. Kwaty amentant-atherr irretyek, ampepan ahern artwerretyarl ayntetyek, arrantherr alhetyek ikwer-angkwarr.
17Atha Egypt-areny-rnem arwengkileyenh. Alakenh rernem arrenhantherr alwernem kwaty-angkwarr. Alakenh-kety atha renh-rnem kwatyek akwernem, rernem arrenhantherr alwernekerr. Atha ingkerrenh ilwerl-athenem, Pharaoh-then ahelengkw-rnem-then pakey-akert-rnem-then nantew-akert-rnem-then. Ikwer-penh arrantherr ayenh iterl-aretyek, ayeng rlterrk ilkwakert aneyel. Arrantherr ayenh tnaketyek inkwerelhemel.
18Ikwer-penhan Egypt-arenyel-rnem rernem iterl-arem, ayeng INGKART ingkerrenhek aneyel.” Alakenh angkek INGKART Moses-ek.
19Antyerl Akngey-kenh arrwekel alhayntenh Israel-kenh-rnemek, ra ikwer-rnem yerlirrek, rernem renh apentetyek. Kwenpay arlpenty arrwekel alhenh ikwer-rnemek arrpemarl. Kwenpay antyerl-then ingkernel-anem alpek. Antyerlel renh-rnem arntarnt-arayntetyek Egypt-areny-rnem-kety.

20Kwenpay ampepel-anem irrek, Israel-kenh-rnem-thenek Egypt-areny-rnem-thenek. Ingwerrek-anem. Kwenpay Israel-kenh-rnemekant arrtyernenh-antey. Israel-kenh-rnem lyenentyel arenh-antey ingwel, mwerr alhenh. Kwenpayel artek Egypt-areny-rnem, renh-rnem arey-angenhelek-anem. Atwemengkirrek ikwer-rnem-itwekant. Rernem ingwel Israel-kenh-rnem arrererremel atwekerr, alakenh-kety atwemengkirrek.
21Moses-el kwaty renh-anem alhel-arek irrertety ikwerel. INGKARTel alherrp thwenek, akngerrakw-they ingwel aleth pwenh. Kwaty akwerrant-atherr antwerrkenh, ampepel ahern artwerretyarl ayntek.
22Israel-kenh-rnem ahern artwerretyel anperl-alhek kwaty ampepel-antey. Kwaty akwerrant-atherr rtney-alpek apwert-apeny.
23Pharaoh pakey-akert-rnem-then nantew-akert-rnem-then rernem ingkern-they renh-rnem apentek, kwaty ilkwa-angkwarr.
24Atwemengkel-antey ingkeny tyerrelhey-angenh-antey, INGKARTel Egypt-areny-rnem arek kwenpay lherrm-akert-they. Renh-rnem arwengkelek, rernem apatemel ywarn iterrenh.
25Pakey-kenh weyl aylpek ahern rtwel-anem, rernem ywarn ayteng-inenh. Egypt-areny-rnem arlkalhelerrek, “Anwantherr Israel-kenh-rnem menty ipmey-areny renh-rnem! INGKARTel renh-rnem arntarnt-areyel-kety, ikwer-rnem-they atweyel-kety!”
26Israel-kenh-rnem artempel intwar-ampeny-warl irrek, INGKARTel Moses ilek-anem, “Irretety irrwerlela, kwaty-anem alhel-ara ikwerel. Alakenhan kwaty ra angkep-anem anterrey-alpetyek, Egypt-areny-rnem artenhetyek, pakey-rnem-then nantew-areny-rnem-then ingkerrenh-antey. Kwatyel akwernetyek renh-rnem.” Alakenh INGKARTel Moses renh ilek.
27Kel Moses-el kwaty alhel-arek irrertetyel. Ingkeny tyerrelhenh-anem. Ra alhel-arek-penh, kwaty angkep anyenterrenhey-alpek. Egypt-areny-rnem angkeperreynetyek arrkernelhek ywarn-antey. INGKARTel renh-rnem ilwerl-athenek ingkerrenh-antey kwatyel.
28Innga kwaty angkeperrek, kwatyel ahelengkw-rnem-then pakey-akert-rnem-then nantew-areny-rnem-then ingkerrenh akwernenhek.
29Arrwekel-antey Israel-kenh-rnem ahern artwerretyel alperlewenh ampepel-antey. Kwaty akwerrant-atherr rtney-alpek apwert-apeny. Kwaty alay intwar-ampenyel Israel-kenh-rnem iteth-antey ingkerrenh rtney-alhek.
30Alakenh-anyem INGKARTel Israel-kenh-rnem arntarnt-arenh Egypt-areny-rnem-kety. Israel-kenh-rnemel Egypt-areny arrewaly ingkerrenh rernem arek, kwaty impalthelarl ayntenh.
31Rernem iterl-arek, INGKARTelarl renh-rnem arntarnt-arenh arawerrng rlterrkel. Akater-anem rernem rtnenherrenh, angkerrenh-anem, “Innga INGKART ra rlterrk ilkwakert. Anwantherr ingkerrenhel renh iterl-arayntetyek, rarl anwenhantherr arntarnt-arek Egypt-areny-rnem-kety. Anwantherr Moses renh apent-ayntey, INGKARTel innga renh atyetyart arrernek anwekantherr.”