Text copied!
CopyCompare
ʼWʋsuslolue loluu ʼsɛbhɛ - 2 Tɛsalonikɩ -nyɩma

2 Tɛsalonikɩ -nyɩma 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1-Amɩ *Pɔlʋ cɛlɩa 'sɛbhɛ nɩ, we -yɔ Silasɩ -yɔ Timotee 'sɔ. Amɩa, *leglizɩ -we mɩa Tɛsalonikɩ, Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu *Klisɩɩ sɔ nya, amɩa -a cɛlɩa 'wʋ.
2Nɩɩ, Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
3Bheliaɩn, we mɩ -amɩaa dlɩ zɔ, -a 'ka -Lagɔ fuo 'pa amɩaa 'gbʋ 'ylɩ weee nya. Nɩɩ, dlɩ a zʋa -Zezu -gʋ, we mɩ -gʋbhoda, 'ɩn amɩaa zɛkɩkalɩdlɩ mɩ -gʋ 'wʋlaylimanɩda, we 'gbʋ, we mɩ tɩklɩɩ, -a 'ka -Lagɔ fuo 'pa.
4We 'gbʋ -bhlokpadɛ, amɩaa 'gbʋ -a slolua -amɩaa 'dɛ -Lagɔnyɩma glaa. Gbʋ -we ka 'gbʋ -a slolua -amɩaa 'dɛ, mʋ -wa nɩɩ, a mɩ sɩada, wa mɩ aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩda, 'ɩn a yia dlɩtie 'yɩ, a 'nɩ -Lagɔ dlɩ -gʋ -sa.
5Wee gbʋ nɩ slolua nɩɩ, -Lagɔɔ gbʋwʋbhubhue tɩklɩɩ. Nɩɩ, gbʋ -we weee lʋ amɩa 'plɩlɩda, -wa -Lagɔ pɩlɩa 'wlu la, a 'ka wa -zɛɛ gbʋa. -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩa, we 'gbʋ a mɩa sɩada.
6Nɩɩ, -we mɩa tɩklɩɩ, 'mʋ -Lagɔ yia lɛnʋa. -Wa mɩa aɩn sɩalɩda, sɩalɩa ɔ yia wa.
7Mɔ yia aɩn sɩasɩe 'wʋsaa, a -yɔ -aɩn 'sɔ. Lɛ ɔ yia we nʋa, da wa yia -amɩaa -Kanyɔ -Zezu 'yɩa, -mɔ yalɩ, ɔ -yɔ ɔ 'anzɩ 'tɩtɛnya 'sɔ.
8Yia ɔ yia -kosuu mɩɔ -we 'ylia nya, -wa 'nɩa -Lagɔ -yi we -yɔ -wa 'nɩa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ gbʋ -yɔŋwnu, ɔ 'ka wa -kaslʋ 'wʋpa.
9Waa nyɩma mɩa dɛ, -Lagɔ yia wa -kaslʋ 'wʋpaa, 'ɩn ɔ 'ka wa lasa 'ylɩ weee -nʋ nya. Wa 'na 'ka -amɩaa -Kanyɔ kwesi -mɩ. Ɔ -ka yi, wa 'na 'ka ɔ 'tɩtɛ -yɔ ɔ 'ŋnɩmnɩe -yɔyɩ.
10Wee ylɩ mɩa, we nya ɔ yia yia, ɔ nyɩma tɩklɩɩ 'ka ɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ, 'ɩn -wa -ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, wa 'ka ɔ yla 'mʋna nya. Amɩaa 'dɛ, glaa a yia wa -mɩa. -We ka gbʋ -wa, a ka -amɩaa gbʋdayɩwɛlɩ dlɩ -gʋ zʋ.
11We 'dɛɛ 'gbʋ, -a bhubhoea -Lagɔ 'ylɩ weee nya amɩaa 'gbʋ. A -zlalɩ -Lagɔ, a 'ka -mɩ 'nanʋʋ, 'ɩn 'yoo -we ka 'gbʋ ɔ yia aɩn la, a 'ka we -gʋ nɔ tɩklɩɩ. Gbʋzɔnʋʋ lɛnʋee 'tʋ -we mɩa aɩn 'bhada, -Lagɔɔ 'tɩtɛ 'ka aɩn -yɔbɛ, a 'ka we lɛnʋ, 'ɩn -we a nʋa lɛ amɩaa dlɩ mɩ -Lagɔ -gʋʋ 'gbʋ, we 'ka we -gʋ yeli.
12We -ka 'sa 'plɩda -mɩ nɩ, -amɩaa -Kanyɔ -Zezuu ŋnɩ yia 'ylimanɩa amɩaa 'gbʋ, 'ɩn amɩaa 'ŋnɩ 'ka 'ylimanɩ ɔnʋʋ 'gbʋ. -We ka 'gbʋ ɔ 'kaa we lɛnʋ, mʋ -wa nɩɩ, -amɩaa -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ka aɩn 'nanɩ 'wʋnʋ.