Text copied!
CopyCompare
Ma Mʉweni Sulumani ge Melefit - 2 Tesalonik

2 Tesalonik 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Məbəki wakita hini ti nu Pol leli akaba Silas ata Timote. Məbikioru ti ana kʉli ndam ga Yezu ya *kacakalumvu a Tesalonik ni. Lekʉlʉm ti kə̀bum akaɗa mis bəlaŋ akaba Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu *Krist.
2Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu Krist tə̂gri sulum gatay ana kʉli, tâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
3Bəza ga mmawa, ahàr àɗəm mə̂gri sʉsi ana Melefit kəlavaɗ azuhva kʉli. Geli ya məgri sʉsi ni ti àɓəlay, aɗaba məfəki ahàr gekʉli ka Yezu àbu asagakivu. Mawayavani e kiɗiŋ gekʉli bu day àbu asagakivu dal-dal ; ku way way do e kiɗiŋ gekʉli bu awayay bəza ga məŋani dal-dal.
4Ka ya ti leli mə̀bu e kiɗiŋ ga ndam ga Yezu ya *təcakalavu a kəsa gərgərani bu ni ti leli mə̀bu mazləbavu ana kʉli, aɗaba mis təgri daliya ana kʉli gərgəri kay day keɓesʉm, kə̀mbrəŋum məfəki ahàr gekʉli ka Yezu do daya.
5Lekʉlʉm kə̀bum kacakum daliya nahkay ti, aɗafaki Melefit amagrafəŋa seriya kè mis a ti àna jiri. Kacakum daliya gani nani ti aɗaba agur kʉli ti Melefit, nahkay daliya gekʉli ya keɓesʉm ni aɗafaki lekʉlʉm a Məgur gayaŋ bu eɗeɗiŋ.
6Iy, Melefit amagray seriya ti ge jiri : aməgri daliya ana ndam ya təgri daliya ana kʉli ni.
7Lekʉlʉm ya kacakum daliya ni Melefit amagray ti akəpəsumaba àna sulumana ; leli day aməpəsaba akaba kʉli a ka ahar bəlaŋ. Zlam gani nani amagravu ti ka sarta ya ti Bay geli Yezu amaŋgazlavu a huɗ melefit bu ni. Amaŋgazlava ti amaŋga akaba ndam məslər gayaŋ njəɗa-njəɗana.
8Ka ya ti amara ni ti amara àna aku mibefteni ga məgri daliya ana ndam ya tə̀sər Melefit do ni akaba ana ndam ya tə̀gəskabu *Ma Mʉweni Sulumani àki ka Bay geli Yezu do ni.
9Nday gani atəcakay daliya, Melefit amatraɓ tay ga kaŋgay-kaŋgayani. Amagray ti tânjəhaɗ driŋ driŋ akaba Bay geli. Bay geli ni ti njəɗa-njəɗani, anjəhaɗ a məlaŋ maslaɗani gayaŋ bu, ay ndam nday nani etipi naŋ do simiteni.
10Zlam gani amagravu ti ka sarta ya ti amaŋga ni. Zlam gani amagravu ti, ti ndam gayaŋ tâzləbay naŋ ; ndam ya təfəki ahàr ni ɗek atəmərvu àna naŋ. Ka fat gani nani lekʉlʉm day akəlumkibu ka tay, aɗaba kə̀gəsumkabá pakama ya ti mə̀hi ana kʉli na.
11Nahkay mə̀bu mahəŋgali Melefit ana kʉli kəlavaɗ, mawayay ti mâgray ti kîgʉm njəlata, ti kə̂ŋgətum sifa ya ti àzalakibiyu kʉli ni. Mawayay ti mə̂jənaki kʉli àna njəɗa gayaŋ ge mendeveriŋ zlam sulumani ya ti kawayum kəgrum ni ɗek akaba tʉwi ya kəgrum aɗaba kə̀fumkia ahàr a ni.
12Tamal zlam nday nani àgrava ti mis atazləbay Bay geli Yezu azuhva kʉli, atazləbay kʉli azuhva naŋ daya. Zlam nday nani ti Melefit geli nday ata Bay geli Yezu Krist atagray àna sulum gatay.