Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Tɛsalonideↄ

2 Tɛsalonideↄ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo ń Timↄteeo, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Tɛsaloni Yesude pↄ́ aa ku Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio guuↄnɛ.
2Mae Lua ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia.
3Wá gbɛ̃́ↄ, a maa wàↄ Lua sáaukpa á yã́ musu gↄↄpiiɛ, lá a maawa, asa á luanaaikɛa lɛ́ zↄ̃ↄkũ maamaa, mɛ́ á yeakↄ̃i lɛ́ kã́fĩ.
4A yã́i tò wi ĩ́anadã á yã́ musu Lua gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaaↄ guu, lá i ĩadama ń taasi píio fↄ̃ ń mɛnao ń luanaaikɛao.
5Lua ì yã́gↄ̃gↄ̃ ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́waɛ. Taasi pↄ́ álɛ kɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́i lɛ́ ↄlↄnɛ́ kɛ́ a ka à gɛ̃u.
6Lua ì yãkɛ a zɛ́waɛ. A gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á wɛtãↄ wɛtã,
7i á gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ á wɛtãↄ gba ĩ́ampakĩi ń wápiↄ. Tó Dii Yesu bↄ̀ luabɛ, a mↄ́ ń a malaika gbãaↄ
8ń tɛ́vuao, a mↄakaò luadↄ̃nsai pↄ́ aai wá Dii Yesupi bao sioↄwa.
9Kaalɛ láasai ↄ̃ Lua a fĩaboonɛ́. Aaↄ ku zã̀ ń Diio ń aà gbãa gawideo.
10Tó à mↄ̀ gↄↄpi zĩ́, a tↄbↄ a gbɛ̃́ↄ yã́ musu, aà náaikɛnapiↄ i aà maabo ḿpii. Áↄ kú ń guu, asa a yã́ pↄ́ wá òɛ́ sìɛ.
11Ayãmɛto wiↄ wabikɛɛ́ wá Luawa gↄↄpii, aà tó á kua ka gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisi à ń sɛ́ↄ kuawa, i yãmaa pↄ́ a zɛ ń a kɛaↄ ń zĩ pↄ́ álɛ kɛ aà náaikɛa guuↄ píi papaɛ́ ń a gbãao,
12Dii Yesu tↄ́ i bↄ á musu, á tↄ́ i bↄ aà musu wá Lua ń Dii Yesu Kilisipio gbɛ̃kɛkɛaɛ́ yã́i.