Text copied!
CopyCompare
Haalin Mallano - Lansoa Teselonqe

Lansoa Teselonqe 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wosa Imba maataa Barjobee Imba wontea Yesus Kiristoosbeka Teselonqe katamante dohon misken ooninna i Bhawloosbee, Sillaasbee, Thimaatoosbekalanka nittsadhoono warqannone.
2Wosa Imbaa Barjobee Imbaa wontea Yesus Kiristoosbesa sunin imintonbee payyamonbe yena ko dee.
3Imbanaanato, yennon goynka rooro wul Barjoam gobshano woam zaskaynone; ogonoar Barjodar woylamin yenin qajayno kattsi gebhadabee ye wulsa kinka kinka nashimmakkono thoothadabe konin yivennane.
4Yedar yeskoono oytaydhanbee gaalen wulbeka yenin wocchimbhonnabee Barjodar woylamin qajayse yenin woyonnabe, Barjosa misken onnasa shaarinte yenka woda erime.
5Ogono yer wul Barjosa pirdino tipa konin dohonam may koda dhee. Ogonante Barjo yisa bitamonte ardana damayna eena yeam kida haye; gaalenamaar yenin tiyayno kisa bitamon goynnane.
6Barjo yeam galshaynadar gaalenam maasana kisa pirdino tipane.
7Pir taaki gaalen haapayna yembee wombeam ukunsisanane. Ogonoar yin konin maatayno Imbaa wontea Yesus kantanka dahaana yisa gaananabesana kinka nuunsa laabhinanka cecira kinin niven wodankane. Ogo wodanka Barjoam dhesiminabee Imbaa wontea Yesussa dhacchintan upsinna ee hamiminabedar kida pirde.
9Kedi Imbaa wontea Yesus birantebee kantan kisa gobshinbekalanka edimayse rooro wul lay kayensa pirdika keda dhabshadhe.
10Keam dhabshadhaynoar Imbaa wontea Yesusin nivea rooroakane. Ogono kinin nivayno yisa gazana eena kiam kenin gobshoadettsibee kidar woylamin qajayna wul kanka kenin targadhoadettsibene. Wosa tarjamonam qansayse gonne hamayse yenin tiyonna, yediar kembesana yeda paydadhe.
11Ogoam bhocchintaka yena rooro wul Barjoam wonin miskayno, Barjo yeam kinin eelonna yeekayna yeam kinin hayoadettsibee payya waadadhana yesa dohon qaabonbee kidar woylamin qajintaka yenin waadadhen wulbeam yisa kantanka yena kinin thoosoadettsibene.
12Yin wonin miskayno Imbaa wontea Yesussa naabeno yenka konin gobshadhoadettsibee wosa Barjo maataa Imbaa wontea Yesus Kiristoossa sunin imintonka kanka yenin gobshadhoadettsibene.