Text copied!
CopyCompare
Nuevo Testamento en mixteco de Yosondúa - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ruꞌu Pablo jiin Silvano jiin Timoteo, chaa ri tutu jaꞌa nuu taka yɨvɨ ka kandixia Jesús ja ka ndututu ñuu Tesalónica, chi ka yɨꞌɨ ra jiin Tata yo Yandios jiin Jitoꞌo Jesús naa ra. Ti Jesús kuu Cristo, ya ndiso jniñu ñaꞌnu nuu Yandios.
2Ti maa Tata yo Yandios jiin Jitoꞌo Cristo Jesús, na kundaꞌu ini ya ti na chindee chituu ya roꞌo naa ra ja na kukuee kunchuku ra nava kuni maa ya.
3Ñani naa ra, nɨnɨ kuu ja na nakuantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu maa ra naa ra, chi vijna ti ja kuan kukaꞌnu xaan ga jnuꞌun ndaꞌu ini nuu jnaꞌan ra naa ra. Chi ni ka siin ra nava ni ka kandixia ra, ti ka kusɨɨ ini ri, chi viꞌi ga ni ka kuñɨɨ ini ra ja ka kandixia ra jnuꞌun Jesús.
4Sɨkɨ yukan kuu ja nɨnɨ ka iyo sɨɨ ini ri ka kaꞌan ri, ti ka ndaku niꞌin ri roꞌo naa ra nuu taka ñani jnaꞌan yo ja ka ndututu i ka skuaꞌa i jnuꞌun Yandios. Ti ka niꞌin ri jnuꞌun ja kukuee kanchuku ra, ti vii ni ka kejaꞌa ka kandixia ra naa ra, ti ka siuku ra jnuꞌun un vasu ka ndoꞌo ka nene ra. Chi ka ndondaa yɨvɨ ti ka kaꞌan ndevaꞌa i sɨkɨ ra naa ra.
5Ko nundoꞌo un chi chaku ini yo ja jandaa ndixia kuu nava ni kachi Yandios ja na koo nundoꞌo un nuu ra naa ra. Ja ni kachi ya ja ka yɨꞌɨ ra jiin ya, ti ja kuu kɨvɨ kaꞌnu un, yukan na ti stuu ndijin ya ja kɨvɨkoyo ra ñuu nuu taꞌu ya jniñu.
6Ko maa Yandios kuu ya xndichi vaꞌa, ti chunaa ya jiin nundoꞌo nuu yɨvɨ ka jaꞌa nundoꞌo roꞌo ja ka ndoꞌo ka nene ra.
7Ti maa ya na kuaꞌa nuu ndetatu ra ja tukaa ga koo ra nundoꞌo, ti na kukuee kunchuku ra, ti suni siaꞌan ja kuu ruꞌu naa ri. Siaꞌan na koo jiin yo kɨvɨ na ndii Jitoꞌo Jesús undi nuu andɨvɨ. Chi kɨvɨ na nchaa ya yukan na kuni ndaa yo ja ni nduñaꞌnu xaan ga ya, ti kii ya jiin yañuꞌun jiin ángel ka kuñaꞌnu nuu ya.
8Siaꞌan ndii ya kɨvɨ un, ti kii xndichi ya yɨvɨ tu ni ka jandatu jnuꞌun Jitoꞌo Jesús, ti kuaꞌa ya nundoꞌo nuu yɨvɨ un, chi tu ni ka chunsoꞌo i jnuꞌun Jitoꞌo Jesús, nuu kaꞌan taka jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya ja kuu yoꞌo naa yo.
9Ti yɨvɨ un kutaꞌu i ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan ga, ti siaꞌan kondoꞌo konene i ja kuu saa ni, chi chajiyo ya i naa i kiꞌin i nuu tukaa ga nakuni i nuu Jitoꞌo. Ti siaꞌan na kuxio yɨvɨ un, ti tukaa ga kɨvɨ i ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Ko yɨvɨ ni ka xnaa un ti kuxio i ɨɨn jinu ni. Tu kuu kuɨtɨ kɨvɨ i nuu vii nuu vaꞌa nuu kuñaꞌnu ya.
10Ti siaꞌan koo kɨvɨ nchaa tuku Jitoꞌo Jesús. Yukan na ti kachi yɨvɨ ya ja kaꞌnu xaan ɨɨn jniñu ni saꞌa ya ja kuu maa i naa i. Naa ini i nachiñuꞌun i ya jiin jniñu ni saꞌa ya ja ni ka kandixia i naa i. Ti suni siaꞌan roꞌo naa ra, chi ni ka kandixia ra jnuꞌun ni ka kaꞌan ri nuu ra naa ra.
11Siaꞌan iyo ñani, nɨnɨ ka jikantaꞌu ri nuu Yandios ja kuu roꞌo naa ra, ja na kaka ndaa ra ichi ya nuu ñuyɨvɨ jaꞌa. Chi siaꞌan kuni maa ya na ni nakaji ya roꞌo ja na kɨvɨ ra jiin ya naa ra. Ka jikantaꞌu ri nuu ya ja na chindee chituu ya roꞌo, ti na saꞌa ra taka jniñu vaꞌa, chi jini ri ja ñuꞌun ini ra ka saꞌa ra jniñu vaꞌa. Siaꞌan ka ñukuu ini ra chi ni ka kandixia ra Jesús, ti maa ya kuu ja ni chuꞌun ini ra ja na siuku ra taka jniñu vaꞌa un naa ra.
12Siaꞌan ka jikantaꞌu ri nuu ya, ti na kotonchaa yɨvɨ nava ka jika ndaa ra ichi ya. Ti na kachi i ja kaꞌnu xaan ɨɨn jniñu ni saꞌa Jitoꞌo Jesús ja kuu roꞌo naa ra. Ti nava siaꞌan na kuni i ja ka yɨꞌɨ ndixia ra jiin ya naa ra. Siaꞌan koo chi maa Yandios ni kuu ini ya ja ni nakinseꞌe ya yoꞌo. Chi maa Jitoꞌo Jesús kuu maa Cristo ja ni taji Yandios ja na kundiso ya ɨɨn jniñu ñaꞌnu un.