Text copied!
CopyCompare
Dónbeenì páaníi fĩnle vũahṹ - Tesaloniikisa ɲun níi

Tesaloniikisa ɲun níi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mu lé warɛ́n, o Poole là a Silivɛ̃n là a Timɔtee á wee túa ho vũahṹ na kà á à na minɛ́n Tesaloniiki kèrètĩ́ɛwa kuure yi, minɛ́n na bìo sã̀ wàn Maá Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu *Krista yi.
2Le o Maá Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu *Krista wé mí sãamu làa mia, à na ho hɛ́ɛrà mia.
3Wàn zàwa lè wàn hĩ́nni kèrètĩ́ɛwa, wa ko wa wé dé le Dónbeenì bárákà fɛ́ɛɛ mi bìo yi. Mu térénna à wa wé mu, lé bìo mi sĩadéró le Dónbeenì yi wee va lè mí yahó làa sòobɛ́ɛ, á le waminì na mi nì-kéní kéní wa làa mín á wee dé wán.
4Lé bṹn nɔn wa wee khòonínáa waten ɓa kèrètĩ́ɛwa kuio tĩ́ahṹ bìo mi tà fárá dĩ̀n sese bìo yi, làa bìo ɓa nùpua ɲina mia á wee beé mi lò à mi pá tà dó mi sĩa o Yeesu *Krista yi.
5Mu wee zéení le le Dónbeenì cítíi fĩ̀ló térénna. Lé bṹn ǹ na ká mi ì koń lè le Dónbeenì bá-zàmu, bìo mi lò wee be bìo yi.
6Bìo térénna lé bìo le Dónbeenì á à wé. Bìa wee beé mi lò á le è beé lò.
7Minɛ́n na lò wee be á le Dónbeenì khíi na hã vũńnà yi làa wɛn pã̀ahṹ na ó o Ɲúhṹso Yeesu khíi yòó lé ho wáayi lè mí wáayi tonkarowà na pànká wi á ɓueé lií zéení míten.
8O ò ɓuen ho dɔ̃hṹ na yèkèyèkè yi, á ɓueé beé bìa yí wi ɓa zũń le Dónbeenì lò, á yí máa bè wa Ɲúhṹso Yeesu bín-tente yi.
9Lònbee na ɲii mía lé dìo á à yí ɓa. Le Dónbeenì á à ɲa ɓa à ɓa á khɛ̀n lerɛ́n lè mí dàńló na cùkú wi yi.
10Nɔ̀nzoǹ na o ò lé á à ɓuen yi, á bìa bìo sã̀ a yi á à dé ho cùkú wo yi. Bìa dó mí sĩa o yi á à mi a, á à zã̀maka a bìo yi. Minɛ́n mún ǹ kɛń ɓa tĩ́ahṹ, lé bìo mi tà le bíonì na wa buera nɔn mia bìo.
11Lé bṹn nɔn wa wee fìo fɛ́ɛɛ mi bìo yi. Wa wee fìo le Dónbeenì yi le le wé à mi koń lè ho veró na le von làa mia. Wa wee fìo le le Dónbeenì dàńló pànká yi, à mu tentemu na mi wee leéka wéró lè mi sĩadéró le Dónbeenì yi à le Dónbeenì tií ɲii.
12Ká mu wó làa bṹn, á wa Ɲúhṹso Yeesu yèni á à yí ho cùkú mi bìo yi, á minɛ́n mún ǹ yí ho cùkú o bìo yi. Bṹn lé wàn Dónbeenì là a Ɲúhṹso Yeesu Krista sãamu.