Text copied!
CopyCompare
Aadi keyri: linjiila iisaa almasiihu - 2 Tesaloniikiyankooɓe

2 Tesaloniikiyankooɓe 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oo ɓataaki ga am iwri, miin Pool, kaɲum e Silas e Timote. Miɗen njowta deental goonɗinɓe gonngal Tesaloniiki, kaɓɓiingal e Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
2Yo on keɓu moƴƴere e jam iwde e Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
3Sakiraaɓe, waajibi min njetta Laamɗo wakkati fuu saabe mon. Eɗum foti jaati, sabi goonɗinal mon ana ɓeydoo yaarude yeeso, kasen duu jilli hakkunde mon ana ɓeydoo soobaade e gooto gooto mon fuu.
4Ɗum saabii so miɗen mantoroo on e deente goonɗinɓe Laamɗo ɗee. Miɗen mantoroo on saabe muɲal mon e goonɗinal mon e ley torraaji e ɓillaareeji ɗi pawe-ɗon ɗii fuu.
5Ko torri-ɗon saabe Laamu Laamɗo koo, Laamɗo waɗan on fotuɓe heɓude Laamu Laamɗo. Ɗum fuu eɗum holla Laamɗo ana sarira no fooccitorii.
6Sabi Laamɗo yo pooccitiiɗo, o yoɓiran torruɓe on ɓee torra,
7kaa onon torriiɓe jooni ɓee, o fowtindinan on e amen. O waɗan ɗum so Joomiraaɗo men Iisaa gonɗo dow kammu oo wartii, ana wondi e malaa'ika'en mum anndinooɓe baawɗe makko ɓee.
8O ɓanngan ley metangal yiite faa o jukka ɓe anndaa Laamɗo, ɓe njaɓaali Kabaaru Lobbo haala Joomiraaɗo men Iisaa ɓee.
9Jukkungo waroowo e maɓɓe ngoo yo halkere duumiinde, ɓe ngoɗɗinee Joomiraaɗo e darja mum e semmbe mum fuu.
10Ɗum waroyan ɲannde Joomiraaɗo wartoyii faa teddinee hakkunde seniiɓe mum, goonɗinɓe ɗum ɓee kaayɗinee e mum. Onon duu, oɗon njeyaa e maɓɓe, sabi on ngoonɗinii waaju mo min mbaajii on oo.
11Kammari ɗum, miɗen nduwanoo on wakkati fuu, yalla Laamɗo ana waɗa on fotuɓe heɓude nguurndam ɗam noddi on e mum ɗam. Miɗen ɲaagoo Laamɗo yo wallir on semmbe mum faa njottinon golleeji lobbi ɗi njiɗ-ɗon gollude ɗii fuu saabe oɗon ngoonɗini mo.
12Hono nii, innde Joomiraaɗo men Iisaa teddinirtee e ley mon, onon duu teddinire-ɗon saabe makko e dow moƴƴere makko, kanko Laamɗo men e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.