Text copied!
CopyCompare
Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam - 2 Tesalonika

2 Tesalonika 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɨ Pol, ko Sailas ko Timoti, e Tesalonikan itir sios bagha akɨnafarir kam osiri, me God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn poroghav itir gumazamiziba.
2God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ia damightɨma, ia navir amɨrɨzim ikɨ.
3En adarasi, e zurara ian ziaba dɨponɨva ia bagh God mɨnabɨva egh God ko mɨkɨmam. E fo, ian nɨghnɨzir gavgavim bar moghɨra gavgafi, ezɨ ia bar moghɨra vaghvagha bar uarigh ifonge, ezɨ arazir kam ekɨva ghuavɨra iti. Kamaghɨn bar derazɨ, e ia bagha God mɨnabi.
4Kamaghɨn amizɨma, e tintinibar Godɨn siosbar ghuegha egha ian ziaba fe. E arazir kurar apaniba ia gamiba bar dar gun me mɨgɨava, egha osɨmtɨziba sara me mɨgei. Egha e kamaghɨn mɨgei, “Godɨn gumazamiziba me uan nɨghnɨzir gavgavimɨn tugha gavgavigha, osɨmtɨziba ko mɨzaziba ateri.”
5Ezɨ bizir ia bativir kaba, God kamaghɨn en aka, an arazir aghuim gamua egha en araziba tuisɨsi. Ia kamaghɨn ifonge, God Bizibagh Ativamin Dughiam otogham. Kamaghɨn amima, ia mɨzaziba isi. Eghtɨ God suam, ia dera egh ia inigh dughiar kamɨn aven mangam.
6Godɨn arazir aghuim a kamaghɨn damuam, gumazir osɨmtɨziba ia garɨziba, a ua men osɨmtɨziba ikarvagham.
7Egh ian osɨmtɨzir datɨrɨghɨn ia ateriba God da gɨvagham, egh avughsazim ia danɨngɨva egh uaghan e danɨngam. Dughiar kamɨn Ekiam Iesus uan enselɨn bar gavgavim itiba ko Godɨn Nguibam ategh azenara otogham, eghtɨ e avughsam. An avir bar gavgavim mɨzariaba sara izam.
8Egh God gɨfozir puvatɨziba ko en Ekiam Iesusɨn akar aghuimɨn gɨn zuir puvatɨziba, Iesus ivezir kuram me ikarvagham.
9Kamaghɨn amir gumaziba ivezir kurar kam inigh; bar ikuvigh mamaghɨra ikiam. Egh me Ekiamɨn saghon ikɨva, egh uaghan an gavgavimɨn angazangarir ekiamɨn saghon ikiam.
10Ezɨ Dughiar God atɨzim, Ekiam ua izɨtɨma an gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, me an ziam fɨva, egh ziar ekiam a danɨng a bagh bar akuegham. Ia Godɨn akar e ian tongɨn kunizim, ia nɨghnɨzir gavgavim an iti. Kamaghɨn amizɨ, ia dughiar kamɨn uaghan me ko ikiam.
11Ezɨ e bizir kabagh nɨghnɨgha zurara ia bagha e uan God ko mɨgei, eghtɨ a ian akurvagham. E kamagh sua, a ia damutɨ arazir aghuir a damuasa ian diaziba, ia dar amuam. E a ko mɨkɨmtɨma, a gavgavim ia danɨngam. Eghtɨ ia, arazir aghuir ia damuasa ifongeziba bar, ia dar amuam. Eghtɨ Godɨn gavgavim ian nɨghnɨzir gavgavim damutɨ, an ekeveghtɨ ia arazir aghuir avɨribar amuam.
12Ezɨ arazir kamɨn ia Ekiam Iesusɨn ziam fɨtɨma a uaghan ian ziaba fam. En God ko Ekiam Krais Iesus ian apangkuvigh egh bizir kabar amutɨ da guizbangɨn otivam.