Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tesalonikaliⱪlarƣa «2»

Tesalonikaliⱪlarƣa «2» 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mǝnki Pawlus, Silas ⱨǝmdǝ Timotiydin HudaAtimiz wǝ Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨdǝ bolƣan, Tesalonika xǝⱨiridiki jamaǝtkǝ salam.
2HudaAtimiz wǝ Rǝb Əysa Mǝsiⱨtin silǝrgǝ meⱨir-xǝpⱪǝt wǝ hatirjǝmlik ata ⱪilinƣay!
3Silǝr üqün Hudaƣa ⱨǝrdaim tǝxǝkkür eytiximizƣa toƣra kelidu (ⱨǝmdǝ xundaⱪ ⱪilix tolimu layiⱪtur), i ⱪerindaxlar, — qünki etiⱪadinglar küqlük ɵsmǝktǝ ⱨǝmdǝ bir-biringlarƣa bolƣan meⱨir-muⱨǝbbitinglarmu exip taxmaⱪta.  
4Xuning bilǝn biz ɵzimiz silǝrning bexinglarƣa qüxkǝn, xundaⱪla bǝrdaxliⱪ beriwatⱪan barliⱪ ziyankǝxlik wǝ japa-eƣirqiliⱪlar iqidǝ kɵrsǝtkǝn sǝwr-qidamliⱪ wǝ etiⱪadinglar üqün, Hudaning ⱨǝrⱪaysi jamaǝtliridǝ silǝrdin pǝhirlinimiz;
5bu ixlar Hudaning kelidiƣan adil ⱨɵkümini kɵrsitidiƣan roxǝn bir alamǝttur wǝ xundaⱪla, bu ixlar silǝrning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa layiⱪ ⱨesablinixinglar üqün bolidu; silǝr mana xu padixaⱨliⱪ üqün zulum-zǝhmǝt qekiwatisilǝr;  
6xundaⱪ ikǝn, silǝrgǝ eƣirqiliⱪ salƣuqilarƣa Huda eƣirqiliⱪ salsa, ⱨǝm xundaⱪla Rǝb Əysa ⱪudrǝtlik pǝrixtiliri bilǝn ǝrxtin ⱪayta kɵrün'gǝn qaƣda, eƣirqiliⱪⱪa uqriƣan silǝrgǝ biz bilǝn tǝng aramliⱪ bǝrsǝ durus ix bolmamdu?
8Xu qaƣda U Hudani tonumaydiƣanlardin, xundaⱪla Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning hux hǝwirigǝ itaǝt ⱪilmaydiƣanlardin yalⱪunluⱪ ot bilǝn intiⱪam alidu.  
9Bundaⱪ kixilǝr Rǝbning ⱨuzuridin wǝ küq-ⱪudritining xan-xǝripidin mǝⱨrum ⱪilinip, mǝnggülük ⱨalakǝt jazasini tartidu.   
10U waⱪitta U Ɵzining barliⱪ muⱪǝddǝs bǝndiliridǝ uluƣlinip, xu künidǝ barliⱪ ixǝn'gǝnlǝrdǝ (silǝr dǝrwǝⱪǝ bizning guwaⱨliⱪimizƣa ixǝn'gǝndursilǝr) Ɵzining karamǝtlikini kɵrsitip, mǝdⱨiyilǝn'gili kelidu.  
11Xuning üqün, biz silǝr üqün daim xundaⱪ dua ⱪilimizki, silǝrni qaⱪirƣan bizning Hudayimiz silǝrni Ɵz uluƣ qaⱪiriⱪiƣa layiⱪ ⱨesablap, yahxiliⱪⱪa intilgǝn barliⱪ güzǝl mǝⱪsǝt-muddialiringlarni wǝ etiⱪadinglardin qiⱪⱪan barliⱪ hizmǝtliringlarni küq-ⱪudriti bilǝn ǝmǝlgǝ axurƣay.
12Xuning bilǝn, Hudayimizning wǝ Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning meⱨir-xǝpⱪiti arⱪiliⱪ Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning nami silǝrdǝ xan-xǝrǝp bolup uluƣlinidu wǝ silǝrmu Uningda xan-xǝrǝpkǝ erixisilǝr.