Text copied!
CopyCompare
Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito - 2 Pavoro Isanquenatiniri Tesaronicasati

2 Pavoro Isanquenatiniri Tesaronicasati 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1¿Savicajeitatsimpimpa, tesaronicasati? ¿Tecatsimpa oajeitempine? Narojeitaque aca Pavoro, Shirivano, aisati Timoteo; nosanquenajeitajimpiro, aisati nosanquenajeitajiniri iriori maaroni noyemisantaririnte ara. Tempa avirojeitaque quemisantajeitaqueriri Apa Atasorentsite aisati Avincatsarite Jesoquirishito.
2Nocoaque irineshinoncajeitempi aisati cameetsa irisavicacaajeitempi.
3Ocameetsati nopasonquitacoventapinitimpi, noyemisantaririnte. Aiquero pijatatii piquemisantasanojeitanaque aisati pinintavacaasanojeitanaca. Irio nopasonquitapinitiri Tasorentsi.
4Queario, nocamantajeitiri itsipapee quemisantiriri picantatiani piquemisantajeiti. Oshequi iquisheetaquempi, aisati oshequi yoashinoncaajeitaquempi, iro cantaincha te pojoqueroji piquemisanti.
5Pineaquero, cameetsa ipincatsariventaquempi Tasorentsi. Ishinetacoventajeitaquempi pineacatsijeitacaro maaroni oca, pincameetsashireantajeari, pintsipajeitanteariri anta ipincatsaritinta.
6Iro cantaincha icoaque Tasorentsi impiateari yora oashinoncaajeitaquempiri, aitanaquempa irineashiitetemparota iriori.
7Meeca yoashinonqueevetaquempi, iro cantaincha coajica cameetsa irisavicacayempi Tasorentsi, pincarajeitena narori. Coajica irimapocapaaquee Avincatsarite Jesoshi, imponeanaquea inquitequi, intsipatapaaqueari inampirepee shintsitasanotatsiri. Irishipaquireapaaque, inquempejeitapaaquearo paamari. Cameetsa irisavicacaajeitapaaquee, iro cantaincha iroasanquejeitapaaqueri maaroni caari quenqueshireterine: maaroni yora caari quemisanterone icantayevetariri.
9Incantaitatiyempani irineacatsitacaaqueari anta Sharincaveniqui, eiro catsini ineiritsi iriori Avincatsarite. Eiro ineiritsi impincatsaritasanote, eiro ineiritsi intasoncantasanoyete.
10Ariorica impocaje Avincatsarite, impincatsajeitavaqueri maaroni atiri yoameetsajeitiri, aisati iramenasanojeitavaqueri catsini maaroni quemisantajeitiriri. Piquemisantajeitavaquero peerani maaroni nocamantajeitaquempiri, irootaque pincarajeitanteariri ariorica impocaje.
11Ari icoyeajeitaquempi Atasorentsite, meeca nocantapinitiri iramitacojeitempi, nocoaque iriveshireimentasanojeitempi. Aisati nocantapinitiri irimatacaajeitempiro maaroni cameetsatatsiri icoacaaquempiri panteneriri. Ariorica pinquemisantasanojeiteri, pantajeiteneri icantaquempiri; aisati nocantapinitiri intasoncaventajeitempi pimatasanotantearori.
12Irineajeitempi atiri cameetsa pisavicajeitaque, irootaque impincatsajeitanteariri Avincatsarite Jesoshi. Iojeiti atiri aviro quemisantiriri Jesoshi, irootaque irineacameetsajeitantempiri. Tempa oshequi ineshinoncajeitaquee Atasorentsite, aisati Avincatsarite Jesoquirishito.