Text copied!
CopyCompare
Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi - 2 Təsalonaikə

2 Təsalonaikə 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iəu Pol, mɨne Sailəs, mɨne Timoti, iəhləni təuvɨr kəm təmah u niməfaki ikɨn Təsalonaikə. Itəmah nəməhuva kətiəh o Uhgɨn rəhatah Tatə, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
2Pəh Uhgɨn Tatə, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuətuati e rəhalau nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
3Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian rəfin itɨmahal iəhlətəu məmə iəkləkeikei məhləni kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tagiən o təmah. Kəni təhruahru əmə məmə iəklol lanəha, mətəu-inu nian rəfin nəhatətəiən rəhatəmah tətuva mətəskasɨk, kəni nian rəfin itəmah rəfin nautolkeikei pɨk itəmah mɨn, kəni nolkeikeiən mɨne nəhatətəiən əha katueviə mətuəri mətuəskasɨk.
4Tol lanəha, itɨmahal iəhləni pətɨgəm kəm nətəmimi rəha niməfaki rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn rəfin məmə nɨkitɨmahal tagiən pɨk o təmah. Itɨmahal iəhləni lanəha mətəu-inu nian rəfin, itəmah nautəhtul əskasɨk e nəmiəgəhiən rəhatəmah e Krɨsto, kəni məutaskəlɨm əskasɨk əhanəh nəhatətəiən rəhatəmah, nati əpnapɨn nətəmi ihluə kautol tərah e təmah, kəni mol itəmah nəutətəu nahməiən tepət.
5Natimnati mɨn əha tətəgətun məmə noliən rəha Uhgɨn o nakiliən nətəmimi, in təhruahru əmə. Nautos nahməiən o Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni nəuan nəhtuliən əskasɨk e nərahiən rəhatəmah, okeruh=pən itəmah məmə itəmah nəkotəhruahru o nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.
6Tol lanəha mətəu-inu noliən rəha Uhgɨn in təhruahru, kəni in otol nalpɨniən kəm nətəmi mɨn u kautol nərahiən kəm təmah,
7kəni o nian kəti in otəfɨnə nəmeigiən kəm təmah iətəm nautos nahməiən, kitah min itəmah. Natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən nian Uhgɨn otol pətɨgəm Iərmənɨg Iesu iətəm otsɨpən e negəu e neai. In otuva e nɨgəm iətəm tatuəu pɨk ilah rəhan nagelo mɨn iətəm kotəsanən.
8In otol nalpɨniən kəm iətəmi mɨn u kotəruru Uhgɨn kəni məsotohtəu-pəniən nanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg Iesu rəhatah.
9Uhgɨn otol nalpɨniən kəm lah e nərahiən iətəm naunun tɨkə. Kəni otahtɨpəsɨg itulɨn ilah e nəhmtɨ Iərmənɨg mɨne nəhagəhagiən asoli rəha nəsanəniən asoli rəhan.
10Nati u otuva e nian Iesu tətuva mɨn. In otos nəni-viviən o natimnati iətəm təmol kəm nəfaki mɨn rəhan, kəni narmɨlah otiuvɨg ohni, itəmah mɨn itəmah min ilah mətəu-inu nəmotəhatətə e rəhatɨmahal nəghatiən iətəm iəmhləni kəm təmah.
11Kəni o natimnati mɨn u, nian rəfin iəhləfaki o təmah məmə okeruh=pən itəmah məmə itəmah nəkotəhruahru o nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəni iəhləfaki məmə Uhgɨn otol uək e nəsanəniən rəhan məmə, nətəlɨgiən təuvɨr iətəm nəkotolkeikei məmə nəkotohtəu=pən, mɨne uək mɨn iətəm tatsɨpən e nəhatətəiən rəhatəmah, okotol nəuan.
12Itɨmahal iəhləfaki lanəha məmə kəfəri nərgɨ Iərmənɨg Iesu o natimnati iətəm təmol e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni in otəfəri itəmah. Natimnati mɨn əha otuva e nəuvɨriən rəha Uhgɨn rəhatah mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.