Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Tesaloniki Firindena

Tesaloniki Firindena 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɔli nun Silasi nun Timɔte nan ito sɛbɛxi Tesaloniki dɛnkɛlɛya yamaan ma naxanye bata findi en Fafe Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin gbeen na.
2Fafe Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma.
3Ngaxakedenne, a lan nɛn nxu xa barikan bira Ala xa ɛ fe ra waxatin birin. Na nan daxa amasɔtɔ ɛ birin ma dɛnkɛlɛyaan gboma ayi kati, e nun ɛ xanuntenyaan fan ɛ bode xa.
4Nanara, nxu yɛtɛna ɛ matɔxɔma Alaa dɛnkɛlɛya yamane tagi ɛ tunnafanna nun ɛ dɛnkɛlɛyana fe ra hali ɛ to tɔrɔxi bɛsɛnxɔnyani.
5Na feene a yitama nɛn a Alaa kiti sa kiin tinxin naxan a ligama ɛ xa yatɛ muxu kamalixine ra naxanye soma Alaa Mangayani, ɛ ɲaxankatani naxan ma fe ra.
6Ala to tinxin, naxanye ɛ ɲaxankatama, a ne saren fima ɲaxankatan na nɛn,
7ɛ tan naxanye ɲaxankataxi, a yi matabun fi ɛ ma e nun nxu fan. Na ligama nɛn Marigi Yesu na makɛnɛn waxatin naxan yi, keli kore e nun a maleka sɛnbɛmane
8tɛɛ dɛgɛ gbeeni. A yi Ala kolontarene saran e fe ɲaxine ra naxanye mi Marigin Yesu a fe Xibaru Faɲin falan suxi.
9Ne ɲaxankatama habadan halagin nan na, e ba Marigin yɛtagi e nun a binye magaxuxina.
10Na ligama nɛn a na fa lɔxɔn naxan yi e tagi, a yama sariɲanxin birin yi a binya, e yi kabɛ a ma naxanye birin dɛnkɛlɛyaxi. Ɛ fan taranma nɛn ne yɛ amasɔtɔ nxu seren naxan ba ɛ xa, ɛ la nɛn na ra.
11Na kui, nxu Ala maxandima ɛ xa waxatin birin, alogo, a bata ɛ xili feen naxan ma, ɛ xa kamali, ɛ yi lan na ma. Nxu mɔn a xandima alogo, ɛ bata fe faɲin naxan birin ɲɛnige, e nun ɛ na wanla naxan kɛ ɛ dɛnkɛlɛyani, Ala xa na birin nakamali a sɛnbɛn xɔn ma.
12Nxu na maxandin tima alogo en Marigi Yesu xinla xa binya ɛ xɔn, ɛ fan yi binyen sɔtɔ a tan yi, en ma Ala nun Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina hinanna barakani.