Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Sikũn Tesarõn

Sikũn Tesarõn 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pa Tesarõn nhõ xwỳnh kot Tĩrtũm kapẽr mar kaxyw axpẽn wỳr mẽ apikuprõnh xwỳnhjaja? Xà mẽ amex na ka mẽ apa? Ixpê Pawre na pa axte mẽ awỳr kagà nhĩpêx nẽ kumẽ. Siras mẽ Ximotre mẽ pa mẽ awỳr kumẽ. Nà mẽ pahpê Mẽpanhĩpêêxà maati Tĩrtũm mẽ Kra Jejus Kris kwỳ na pu mẽ.
2Jakamã na pa htem mẽ ato wa hwỳr rãhã ho ri ixpa. Wa kot mẽ akutã nojarêt rãhã ka mẽ ajamakêtkati nẽ apa kaxyw. Nẽ mẽmoj to mẽ akutã wa nojarêt rãhã ho pa kaxyw.
3Nẽ na ka htem amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã ajamaxpẽr tỳx mex o ri apa. Nẽ axpẽn kutã anojarêt rãhã nẽ. Na pa htem ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹrja mã ijamaxpẽr nẽ mẽ anhỹ hã ixkĩnh nẽ Tĩrtũm mã mẽ anhỹ hã ixkĩnh ã amnhĩ jarẽ.
4Nẽ nhỹhỹm ixpa nẽ nhỹri krĩm agjê nẽ kamã Tĩrtũm kôt mẽ pahkwỳjê mã mẽ ato amỹra nẽ mẽ kãm: —E pa mẽ amã Tesarõn kamã Kris kwỳjê jarẽ ka mẽ inhma. Nà mẽ õ krĩ kamã mẽ hkwỳjaja na htem Kris ã mẽ hipêx kati ho pa nhũm htem amnhĩ xà htỳx kamã hamak pê mex kêt nẽ pa. Tã nom tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr o Jejus kaga hkêt nẽ. Na htem arĩ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho pa. Anẽ.
5ã mẽ ate mẽ kutã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apaja na hte Tĩrtũm hã mẽ apumu nẽ hkĩnh nẽ pa. Nẽ mẽ akukamã hamaxpẽr o: —Mẽ kot Ixkra Jejus ã tanhmã mẽ hipêx to ho pa htã ãm hãmri na htem mẽ kutã amnhĩ to htỳx o pa nẽ mẽ umaj wa ixkaga hkêt nẽ. Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ mẽ kêp ixkra hã amnhĩ to amnhĩrĩt mex nẽ. Nà koja mẽ nhỹrmã wa ixri mex kumrẽx nẽ htĩr tũm nẽ pa ho pa. Anhỹr o hamaxpẽr.
6Nẽ mẽ kot Kris ã mẽ anhĩpêx punuj xwỳnhjaja koja Tĩrtũm nhỹrmã mẽ atã mẽ homnuj tỳx nẽ nhũm mẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho pa. Ãm hãmri koja ã mẽ atã mẽ hipêx anẽ.
7Koja Pahihti Jejusja nhỹrmã man akupỹn pika hwỳr hirã htỳx kãm wrỳ nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh xihtỳx xwỳnhjaja man hkôt wrỳ. Koja mẽ wrỳ hãmri nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê homnuj tỳx kumrẽx. Jao ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr mẽ rẽnh pa nhũm mẽ kamã htĩr tũm nẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho pa ho pa. Koja ã Pahihtija amnhĩ nê mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjê rẽnh anẽ nhũm mẽ pahkĩnhã Tĩrtũm mẽ Krata wa kuri mex nẽ pa hkêt nẽ. Nẽ mẽ pahkĩnh ã wa mex o wa mex nẽ wa hihtỳx o wa hihtỳx ã wa omunh kêt nẽ. Koja Pahihti Jejus nhỹrmã akupỹn wrỳ nẽ ã mẽ panê mẽ hipêx anẽ. Koja wrỳ pu mẽ amnhĩ kaxyw hkôt pajamaxpẽr xwỳnhjaja amnhĩ wỳr omu nẽ pahkĩnh nẽ. Hãmri nẽ amnhĩ nhĩ nyw ã amnhĩ pumu nẽ kãm: —Hêxta waa nẽ. Amex o amex Pahihti. Na ka pre mẽ inhnê ty hãmri nẽ mẽ inhmã mẽ inhĩ nyw gõ. Kot paj mẽ Tĩrtũm mẽ war ari inhmex kumrẽx nẽ ixtĩr tũm nẽ ixpa ho ixpa. Ãm hãmri na ka ã mẽ ixto mex anẽ. Nà amex kumrẽx o amex kumrẽx Pahihti. Anẽ. Ã kot puj mẽ pahpê hkwỳjaja amnhĩ tã kãm mex o mex ã harẽnh anẽ. Ra mẽ ate mẽ ixkapẽr mar nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr jakamã kot kaj mẽ ixpyrà nẽ ã kãm mex o mex ã harẽnh anẽ.
11Nẽ na pa htem mẽ ato Tĩrtũm wỳr rãhã ho ixpa nẽ kãm: —Pa Tĩrtũm? E Tesarõn kãm akrajaja na pa mẽ ho awỳ. Na ka hte Akra Pahihti Jejus Kris mẽ wa mẽ ho mex rax o apa. Jao amnhĩm mẽ arê nhũm mẽ ra kãm amnhĩ to mex prãm nẽ. Na htem amnhĩ kaxyw Jejus mã hamaxpẽr rãhã pê mẽmoj to axpẽn kutã nojarêt o pa. Jakamã kwa tanhmã mẽ hkrã hto kê mẽ akôt ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho pa. Kêr ka mẽ kot akôt amnhĩ nhĩpêx o pa hã mẽ omu nẽ akĩnh nẽ mẽ kãm mẽ mex ã mẽ harẽ. Nhũm mẽ ate tanhmã mẽ ho mex to hã amnhĩ tã apumu hãmri nẽ mẽ amnhĩ pyrà nẽ amã amex o amex ã ajarẽnh rãhã ho pa. Anẽ.