Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pol, me Sailas, Timoti, te dago te po dagebolo asęna tolobao. Dage Godigo po odama wali pabo we bidi, te dage Tesalonaika bulude bidibo we bidi dao. Dage dago Aya God me Genuai Bidi Jisas Kraisde wadolama bidibao.
2Aya God dali Jisas Krais Genuai Bidi augwali sigo dage olo tau selama, tama dage haliga nagame ilama bugagia bidao, dago homugo tebo dao.
3Dago abagi dabe, sesemane sogo dago Godibolo usu da weyu, dago dagede homu kone palu gedu haluasa po wabo dao. Tama dago Godibolo nage usu da po wabo si, te usu si ebo dao. Magi basowe? God agai dage tau selama, tama dagego Jisasde po konealubo kolesaga mu genuai mu yai dao, tama dage deli deligo dwagi yai homu duga abagi dabe dali ebo dao, tama dagego te kolesaga ebo mę ela pabo dao.
4Tama tibaso, dago Godide dwagi yai homu ebo dao. Dagego te dwagi yai kolesaga ebo po dago odobaso, tama da gasa buluba biligi peyu, tama dago digi dagego ebo dwagi yai kolesaga te Godigo po wali pabo we bidi augwalibolo pusuyu, dago dagego nogi ugwaba sabo dao. Gasa bidi augwaligo dage dali dwai kolesaga eyu, tama augwaligo dage eleyu, tama dagebolo sęgę mabo dao, te po dago gasa we bidibolo pusubo dao. Tama dago te po wabo dao, ‘Te Tesalonaika we bidi augwaligo tigide sęgę siyu dene sobadi digi, tama augwaligo bomo elama dolaluyu, konealubo po dąų wabo dao,’ dago te po gasa we bidi dali weyu, dago dagego nogi ugwaba sabo dao.
5Te dagego te ebo kolesagade God agai da hania tama ola mobao, agai dago ebo kolesaga osola subo si, tama agai dolo osola subo dao. Tama dagego te God agai we bidi tonalubo sę tobade te dene dali sęgę dali si sai. Gasa bidi dabe augwaligo dagebolo dene dali sęgę dali si mawai. Tama tibaso, God agai dage dali tama tiyu, tama dage agai we bidi hani tomode bidibo usu yaibao.
6God agai dolo kolesaga e tama yaibao. Agai dage dali te dwai sę yali boi bidi dali begelama wei siyu, augwalibolo dwai sę hauwa elama, tigi dene mawaibao.
7Tama agai dagego megi te tolobo sęgę sela sąnama, tama dage da dali olo bidiyu, toma tuabo sogo menama bidaibao. Agai tebo sogo Genuai Bidi Jisas aga boma pai ensel mobo bidi dabe dali dagalu tagalama, e tǫba asobo te sogo aga moni sia bogoli dali e tǫba asaibao, we bidigo bulu ulade hania sueibao, te aga asobo sogode.
8Tama tiwai aselama, tama te sogo God konebo hagela yali we bidi dali, Genuai Bidi Jisasgo po wali pisąwani bidi dali augwalibolo agai dene mawaibao.
9Tama te bidi dabe augwali e tama dene saibao, augwali Genuai Bidi gesabidide digibulu bidaibao, tama agai genuai ula dali bomo dali digibulu bidada peyu, bidada paibao, tama tiyu augwali mu dwai bidaibao.
10Te we bidi dabe augwali te Jisas e tǫba asobo side augwali te tiwai mu hagawaibao. Tama agai e tǫba asobo sogode, agai doloba pai mu we bidi augwaligo aga nogi ugwaba mu saibao. Tama konealubo po Jisasde dąų wali we bidi, augwali noma siyu, Jisas dali dwagi yai po waibao. Tama dago Godigo po dage tomode pusulama, tama dagego konealubo po te pode dąų obaso, te dagego me augwali dali Genuai Bidigo nogi te sogo ugwaba saibao.
11Te dago te Genuai Bidi aga ma asobo sogode homu eyu, tama tigidali sogo dago Godibolo gedu haluasa po dage tau somainogo wabo dao. Tama Godigo dage polobadu i walide, tama agai homugo dage aga wai puluba gagawaibao, agai te homu elama, i wai dao. Tama megi dago Godibolo usu da weyu gedu haluasa po agai dage tau siyu dage aga wai puluba mu gagawaibao. Dago Godibolo po e tama wabo dao, “God, te Tesalonaika we bidi augwaligo konealubo po nagede dąų weyu, tama augwaligo homugo haniani sę te konealubo po dąų wabo bidi dabego ebo sę tiwai yabo homu eyu, tama augwali dwagi yai we bidi nago gedude bidainogo tebo dao. Tama dago nagebolo po hanaluyu, nago augwali tau siyu, tama augwaligo te sę tigidali emainogo tama augwaligo te sę yabo homu tiwai,” dago te tobage po wabo dao.
12Tama dagego te dwagi yai kolesaga ebode dago Genuai Bidi Jisasgo nogi dagego ugwaba saibao. Tama dago God dali Genuai Bidi Jisas Krais dali augwali sigo dwagi yai homu da dali eyu, da olo mu tau mabo homu kolesaga dwagi yai mu eyu, tama Jisasgo dagego nogi me ugwaba saibao.