Text copied!
CopyCompare
BUK TAABU MATAKIN - 2 Tesalonika

2 Tesalonika 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iaau Paaulo, Saailaas ma Timoti, mitul timtimu karom muaat a taara na nurnur irong Tesalonika, muaat baa muaat lalaaun un God Tamaandaat ma a Tadaaru Iesu Kaarisito.
2A maarmaari ma ra maalmaal karom muaat kon God Tamaandaat ma a Tadaaru Iesu Kaarisito.
3A kum tateimitul, i koina baa mitul a laana waatung wakaak karom God un muaat. I takado baa mitul a paami lenmaa, kabina maa anumuaat nurnur i tawa, ma i tawa dekdek, ma ra maarmaari karom muaat wetwetalaai kaai i tawa waanwaan.
4Ma raa ia a kabina maa mitul ut mitul laana pir wangaala pa muaat karom a taara na nurnur anun God u ra kum taamtaamaan. Mitul laana pir wangaala pa muaat u ra numuaat tinur dekdek ma anumuaat nurnur, naliwan u ra kum mawaat baa muaat kariaanai ma ra kum kinadik baa a taara diat wakadik muaat mai.
5A kum utnaa raap mi i wapuaanai naa a naagagon anun God i takado. Muaat kariaana kinadik maa kabina muaat watawa nuna mataanitu. Lenmaa God i waatung muaat naa muaat takado kup anuna mataanitu.
6God i takado, ma in wakadik diat baa diat wakadik muaat,
7ma in taar a ningo karom muaat baa muaat kariaana kinadik, ma lenkaai maa karom mitul. God in paami lenmaa baa a Tadaaru Iesu in waan paat taanginaanga u ra maawa ma ra kupkup na nguan ma anuna kum dekdek na aangelo.
8In taar a naagagon na binabaalu karom diat baa pa diat nunura God, ma pa diat taraam u ra Koina Wewapua anu ra nundaat Tadaaru Iesu.
9A taara maa diat a kariaana a naagagon na binabaalu baa pa in raap, ia a winirua takum, ma diat a ki ingen ko ra mataa ra Tadaaru ma ra minamaar i ra dekdekina.
10A naagagon mi in waan paat u ra bung baa a Tadaaru in waan paat kupi anuna gomgom na taara diat a wangaala paai ma diat raap baa diat nurnur uni diat a rui. Muaat kaai ungaai ma diat, kabina maa muaat nurnur u ra kum utnaa mitul aa wapua ta muaat uni.
11Mi ia a kabina baa mitul laana aaraaring un muaat. Mitul aaraaring karom anundaat God kupi in waatung muaat naa muaat takado kupi muaat a murmur a mangaana lalaaun baa i wataa pa muaat kupi. Ma u ra dekdekina in waraaut muaat, kupi muaat a paam ot paa a kum kokoina pinapaam muaat nem na paami, ma ra kum mangamangaan raap baa anumuaat nurnur i paam apaati.
12Mitul aaraaring lenmaa kupi din wangaala paa a iaa ra nundaat Tadaaru Iesu kabina un muaat, ma God kaai in taar a minamaar karom muaat. A kum utnaa raap mi in waan paat kabina u ra maarmaari anu ra nundaat God ma a Tadaaru Iesu Kaarisito.