Text copied!
CopyCompare
Godna mo Awai mona go - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Afa ka Pol ka ohuna ginof nem Tesalonaika nai siosim ginofenig. Afa Timoti i Sailas i gaba ka mungwal auguiaba eso ka ohuna moba nem ginofenig. Afa God bigelni Humuan nai yi afa Ainiyag Sisas Krais nai yi el ne fig.
2Ka membeg God Humuan i afa Sisas Krais bigelni Ainiyag i so ma nem enaig sahfeni. Eso ma olug efihlag fenim afa God ismunagim nem kwaganif.
3Afa so kagel nengelim nilitem Godum lahlag onig. Afa nengelni olug onigig pugu kifutig afa elim membenag nihe ne gwenaig esigbi eba yuhwafeg afa ka enam Godum lahlag onag.
4Afa nengel ma ne enaig esigbi eso kagel mingnag Godna elni nof wa ka nengelni unehlagim fingi fegonig. Afa ka enaig esogog, “Afa sonag Tesalonaika nai sios eba eheba kinig i tautigibi figim gweseg kifutig agfohieba afa ehengelni olug onigig gaba hugunam kifutig.”
5Afa ne Godna bog meg gafuga na figbi eso ne enag kinig fig. Eba God ehe nem esenigbi eso ehena bog megam yuhwafi saho agfohiefif. Enaba wagfug Godna kwefihiageg eba yuhwafeg.
6Afa God so mang mungwali esofehba eba yuhwafeg. Afa amangel so nem mang amtakwalig nem esegonibi eba God ehegelim amtakwalig mungo faif.
7Afa so ehe nengelni kinig flafatinif afa so kagelim gaba gwenaig esenif. Afa enaba eba esef mahim Ainiyag Sisas hevenim wahianam ambagwa pugunam eso heafna kifutig of wa nai el ni, afa suwi pahla lagigi ni wahe bof.
8Afa el kusigim so mas Godna fig mo afa mas Ainiyag Sisasna lahlag mom higig mo afa so God ehengelim amtakwalig mungwag faif.
9Afa so ehengel tautig higeg wambfofuf afa Ainiyag ehengelim plau aitif afa ehena nalig kifutigim mas muhwa fini.
10Afa mahim ehe bo heafna osuna esofiba eso heafna el ehena unehlagim fingi fif afa el so ehem olug oniginig eso ehena unehlag sefif. Afa kagelni mo eso ati ne fig afa so nengel gaba ehengel nai yi agfohiefim.
11Afa enam ka onigigim eso ka nem higeg betenegoni agfo. Afa God nem kanog hwatig ehem pahlukuiagim afa ka Godum sahanig so ma nem lahlag nofkenagagim kwagani. Afa kog ehena kifutig ma nem esinibi eso ne lahlag nihem esenim afa so ma lahlag onigig nem gohunifibi eso ne mangwalba esi.
12Afa bigelni God nem ismunagim kwaganig afa Ainiyag Sisas Krais ma nem enaig esinigbi eso ne Ainiyag Sisasna unehlagim fingi fibi eso ehe nem mungwag gwenaig esenif.