Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Tɛsɑlonikɩ II

Tɛsɑlonikɩ II 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑɣɑ Pɔɔlɩ nɑ Silɑɑsɩ nɑ Timotee. Tɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Tɛsɑlonikɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ mɛ mpɑ ɩ́ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ nyǝ́mɑ tɔ.
2Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
3Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ, pǝ wɛɛ sɩ tɑm tǝ sɛɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ mǝ tɔɔ, nɑ pǝ tɩɩ mʋnɑ mpʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ tɔŋnɑ toŋ nyɔɔʋ kɛ mǝ Ɩsɔ mpɑɑʋ tǝŋʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɑm kɛ́, nɑ mǝ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ́ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ teu tɔtɔ.
4Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ yɔɔlǝɣǝnɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ kɛ́ ɩsǝnɑ mpi ɩ́ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ kɑntǝlɩ nɑ ɩ́ tɔkɩ Ɩsɔ mpɑɑʋ kɛ kʋnyɔntɔɣɔlɛ nɑ wɑhɑlɑnɑɑ mpɑ pɑ tʋɣɩ-mɛ tɔ pɑ tɑɑ tɔ.
5Nɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ ɩsǝnɑ Ɩsɔ tǝŋǝɣɩ siɣisuɣu kɛ ɩ hʋʋlɛ tɑɑ tɔɣɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mpʋ ɩnɩ pɩɩ yele nɑ ɩ́ mʋnɑ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɔɔ ɩ́ nɑɑ wɑhɑlɑnɑɑ mpɛ tɔ kɑ hikuɣu.
6Ɩsɔ kɑ́ tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ lɛɛtɩ mpɑ pɑ tʋɣɩ-mɛɣɛ wɑhɑlɑ tɔɣɔ wɑhɑlɑ.
7Nɑ ɩ́ hɑ tɑ́ nɑ mpɑ mɛ ɩ́ tɔkɩ kʋnyɔŋ tɔɣɔ hɛɛsʋɣʋ. Ɩ kɑ́ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ wʋlɛ nte Tɑcɑɑ Yesu kɑ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ toŋ nyǝ́mɑ
8nɑ kɔkɔ ŋkɑ kɑ mʋɣɩ kemkem tɔ, sɩ ɩ tʋɣɩ sɑlǝkɑ kɛ mpɑ pɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ nɑ mpɑ pɑ kisɑ Tɑcɑɑ Yesu Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ mʋɣʋ tɔ.
9Sɑlǝkɑ wei ɩ kɑ́ tʋ-wɛ tɔɣɔlɛ wɑkǝlʋɣʋ mpi ɩ kɑ wɑkǝlɩ-wɛ tǝnɑŋnɑŋ kɛ tɑm tɔɔ, nɑ pɑɑ hɑtǝlǝnɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ tomɑ nnɑ ɑ tewɑ sɔsɔm tɔ.
10Pɩɩ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ wʋlɛ nte ɩnɩ ɩ kɑ kɔɔ sɩ ɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tʋ-ɩ teeli nɑ mpɑ pɛlɛ pɑɑ mʋ ɩ tɔm tɔ pɑ́ sɑmɩ-ɩ tɔ. Nɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ kɑ́ wɛɛ pǝ tɑɑ. Mpi tɔ, ɩ́ mʋ tɔm nti tǝ heelɑ-mɛ tɔ se.
11Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ sǝlǝmǝɣǝnɑ-mɛɣɛ tɑm sɩ tɑ́ Ɩsɔ ɩ́ lɑ nɑ ɩ́ mʋnɑ weesuɣu ŋku kʋ tɔɔ ɩ yɑɑ-mɛ tɔ kʋ hikuɣu. Tǝ kooliɣi kɛ́ sɩ ɩ́ hʋ́lɩ́ ɩ tomɑ nɑ ɩ́ lɑ nɑ kʋpɑntʋ nti ɩɩ hʋʋkɩ mǝ tɑɑnɑɑ tɔ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ-tɩ, nɑ mǝ Ɩsɔ sɛɛʋ tǝmɑ te teu.
12Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ lɑ nɑ Tɑcɑɑ Yesu hǝtɛ hiki teeli, ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ nɑ mɩɩ hiki teeli tɔtɔɣɔ tɑ́ Ɩsɔ nɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti pɑ pɛɛlɛɛ tɔɔ.