Text copied!
CopyCompare
Iriniane Tasorintsi - 2 Tesaronikakunirira

2 Tesaronikakunirira 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1¿Aiñoegivi viroegi napigematsaegine kametikyarika pinaigake? Narori aiñona aka kametikya nonake. Maika notentakari Surivano intiri Timoteo nontsirinkaigaempira maganiro viroegi timaigatsirira kara Tesaronikaku kematsaigiririra Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito.
2Noniaventaigakempi inkavintsaavageigakempira intimakagaigakempira kameti ganiri tatoita povankinaventumaigaa.
3Napigematsaegine, nokemakoigakempira ariompara pikematsatasanovageiganakeriri Tasorintsi, aikiro ariompara pitavakagasanovageiganakari, nerotyo omirinka noniaigirira Tasorintsi nokantaigakeri noshineventaigakari, aikiro nokantaigakeri noshineventaigakempi viroegi aikiro, nogotaketari iroro ikogake irirori.
4Aikiro noniakoigakempi nokamantaigakerira maganiro patoigeigacharira pankotsipageku nokantaigakerira noshineventavageigakempityo kara, noneaigaketari patsipereakovageigakarira maganiro kisashiigakempirira verajaigakempirira, tera pimpugaigempari, atanatsitari pikematsatasanoiganakerira Tasorintsi.
5Irorotari ogotantunkanirira impogini inkantakera Tasorintsi tyara inkantaigakenkani maganiro matsigenkaegi, katinkatyo irogakero, yogotasanotakerotari yovetsikaigakerira paniropage. Irirotari shintsitagaigakempi patsipereakotantavageiganakarira posante kantankicha impogini impegakempara Igoveenkariegite maganiro inkaemaigakempi piaigakera pintimimoigakerira pineaigapaakerora magatiro patsipereaventaigakerira maika.
6Intsatagakerotari ikantakera iratsipereakagaigakerira maganiro tsipereakagaigakempirira,
7kantankicha inkavintsajaigakempi viroegi tsipereavageigankitsirira maika ganigeniri patsipereavageigai. Ario inkañotagaigakena naroegi aikiro, notentagaigakempitari atsipereavageiganakera. Onti inkavintsajaigakae impogini impigaatera Atinkami Jesokirishito imponiaempara enoku iripokapaakera onkuatakotapaakempari tsitsi intentaigapaakemparira isaankariite pairorira yagaveavageigi.
8Antari impigaatera inkisashiigakempari maganiro terira inkogaige inkematsaigakerira Tasorintsi ontiri aikiro Niagantsi Kametiri kamantaigakairira tyara ikanta Atinkami Jeso yogavisaakotantira.
9Impo inkantake iokavokiigakenkanira morekariku inkantakanira iratsipereavageigake. Garatyo yagaveimaigi ineaigaerira Atinkami, aikiro garatyo ineimaigairo irogikoneataerora iragaveane.
10Antari impigaatera onti iripokashitake irishineventaigavakemparira maganiro kematsaigiririra inkantaigavakerira inti pairorira ikametivageti. Viroegi aikiro pintentagaigakempari iriroegi, pikematsaigakenatari nokenkitsatakoigakerira.
11Irorotari omirinka noniaventaigakempi nokantaigakerira Tasorintsi nokogaigake irogotagaigakempira povetsikageigakera magatiro kametiripage ikogagetirira irirori. Aikiro noniaventaigakempi iragaveakagaigakempira povetsikaigakera magatiro pikogaigakerira viroegi. Aikiro nokantaigakeri nokogaigake iragaveakagaigakempira pinkantakanira pinkematsatasanovageigakeri.
12Ariorika pinkañoigakempa maika irishineventasanotakenkani Atinkami Jesokirishito, ineaigaketari maganiro iriro gaveakagaigakempi. Ario inkañotake irirori irishineventaigakempi kameti oneakenkaniniri vintiegi irashi, intitari kavintsajaigakempi Tasorintsi intiri Atinkami Jesokirishito.