Text copied!
CopyCompare
KƗLӘ-MƗNDƗ KƗ SƗGƗ - 2 Təsalonɨkɨ je

2 Təsalonɨkɨ je 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mi Pol, naa tɨ kɨ Sɨlasɨ əi kɨ Tɨmote, ə jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səi njé kaw-naa je lə Luwə kɨ Bawje, əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ ɨsi Təsalonɨkɨ tɨ.
2Kadɨ me-majɨ kɨ lapɨya lə Luwə kɨ Bawje əi kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ e naa tɨ səsi.
3NGakom je, sɔbɨ kadɨ jɨ ra oyo Luwə kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kɨ mbata ləsi. Nɨngə e go rəbe tɨ kadɨ jɨ ra be mbata kadɨ-me ləsi aw kəte kɨ tɔgɨne ngay, taa səi pətɨ, ndɨgɨ-naa kɨ dansi tɨ ka ḭ kɨ dɔ made tɨ dɔ made tɨ tɔ.
4Nɨngə, e mbata kɨn ə, j-un səsi j-ɨsɨ j-ɨndə-n guje kɨ rɔ ndəgɨ njé kaw-naa je tɨ lə Luwə, ɔjɨ-n dɔ kuwə tɔgɨ ba kɨ kadɨ-me ləsi me kɨndə kəm-ndoo tɨ kɨ me ko̰ tɨ kɨ tḛḛ dɔsi tɨ.
5Ko̰ je kɨn tɔjɨ kadɨ Luwə e nje gangɨ ta kɨ dana, nɨngə a tɔjɨ kadɨ səi dɨje kɨ asi ta kadɨ oi ɓeko̰ lə Luwə kɨ ɨsɨ ɨngəi ko̰e kɨn tɔ.
6Təkɨ rɔjetɨ, Luwə e dəw kɨ dana, adɨ a adɨ ko̰ dɨje kɨ njé kadɨ səsi ko̰ kɨn tɔ,
7nɨngə səi kɨ adi səsi ko̰, a ɨngəi lo kɔr kə̰ə̰ səje, lokɨ Ɓaɓe Jəju a tḛḛ dɔra̰ hɔy tə re kɨ malayka je ləne kɨ njé tɔgɨ.
8A re me por tɨ kɨ o̰ bɨlɨngɨ bɨlɨngɨ mba kadɨ adɨ ko̰ dɨje kɨ gəri Luwə al, kɨ dɨje kɨ njé mbatɨ Poy Ta kɨ Majɨ lie, e kɨ e Ɓaɓe ləje Jəju.
9Ko̰ kɨ a ɨngə-de, e tujɨ kɨ dɔbəye goto. A əi sa̰y ngay ta kəm Ɓaɓe tɨ, kɨ gɨdɨ tɔgɨ tɔɓa tɨ lie,
10lokɨ a re ndɔe tɨ kɨn kadɨ dɨje lie ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ, kadɨ dɨje pətɨ kɨ a adi-e mede pɨti-e. NGa nɨngə, səi ka a səi dande tɨ no̰o̰ tɔ, mbata səi ɨtaai najɨ kɨ ma kɨ jɨ ma dansi tɨ.
11E mbata kɨn ə, j-ɨsɨ j-əl ta kɨ Luwə kɨ ndɔ je pətɨ mbata tɨ ləsi, kadɨ Luwə oo səsi tə dɨje kɨ asi ta kɨlə kɨ ɓar səsi kɨ mbae. Kadɨ Luwə ra səsi kɨ tɔgɨne kadɨ ndɨgɨ ra majɨ kɨ to mesi tɨ kɨn tɔl tane majɨ ə kadɨ kadɨ-me ləsi ɨsɨ kəm ba tɔ.
12Lo kɨn tɨ, a ɨləi tɔjɨ dɔ Ɓaɓe Jəju tɨ, nɨngə e a ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ tɔ, kɨ go me-majɨ tɨ lə Luwə ləje əi sie, e Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ.