Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Desalounia

2 Desalounia 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ninia amo Bolo, Sailase amola Dimodi, da dili Desalounia ninia Ada Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu amo Ea hou lalegagui dunu, dilima meloa dedesa.
2Ninia da Ada Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu, dilima hahawane dogolegele iasu amola olofosu ima:ne, Godema sia:ne gadosa.
3Ninia fi dunu! Dilia noga:le hamobe amo dawa:beba:le, ninia eso huluane Godema nodosa. Dilia dafawaneyale dawa:su hou da bagadewane asigilalebeba:le, amola dilia da enoma enoma asigi noga:i hou hamonanebeba:le, ninia Godema nodonanumu da defea.
4Dilia hou da asigilalebeba:le, ninia da Gode Ea fi eno ilima dili hou hidale amola nodonewane olelesa. Dilia da dilima se nabasu hou bagade amola da:i dioi amo mae dawa:le, dafawaneyale dawa:su hou mae yolesili, eso huluane hawa: hamonanebeba:le, ninia dilia hou eno dunuma nodonewane olelesa.
5Dilia hou da Gode Ea fofada:su da moloidafa amo olelesa. Amaiba:le, dilia da Gode Ea Hinadafa Hou amo dafawaneyale dawa:beba:le wali se naba, amo Hinadafa Hou ganodini eso huluane esalalaloma:ne, Gode da dili defele ba:mu.
6Gode da hou moloidafa hamomu dawa:. Gode E da dunu amo da dilima se iaha, ilima se bagade dabe imunu.
7-
8Amola Gode da dilia amola ninia, amo ania se nabasu logo hedofamu. Hina Gode Yesu amola Ea gasa bagade a:igele dunu ili sigi misa:ne, e da Hebene yolesili, lalu bagadewane dabe gaguiwane, amo dunu ilia Gode higasa amola Hina Gode Yesu Gelesu Ea Sia: Ida:iwane hame nabasu dunu, amo dunuma dabe ima:ne Yesu da masea, E da ninia se nabasu logo hedofamu.
9Be dilima se iasu dunu, amo ilia se dabe iasu ba:mu. Ilia se dabe iasu da ilia eso huluane gugunufinisi dagoi ba:mu, amola eso huluane ilia da Hina Gode amola ea gasa bagade hadigi hou amoma afafai dagoi ba:mu.
10Amo esoga, Hina Gode Yesu da Ea fi dunu amo da Ea hou dafawaneyale dawa:sa, ilima nodosu amola hadigi lala misunu. Dilia da Yesu Ea fi dunuma gilisi dagoi ba:mu. Bai dilia da sia: amo nini dilima olelei liligi, amo dafawaneyale dawa:i dagoi.
11Amaiba:le, Gode da dili fidima:ne, ninia eso huluane Godema sia:ne gadosa. Dilia hou gaheabolo amo ganodini esaloma:ne, Gode da dilima misa:ne wele sia:i. Amo hamomusa: dilia defele ba:ma:ne, ninia Godema sia:ne gadosa. Dilia da hou ida:iwane hanaiba:le, Gode da ea gasaga dili hou ida:iwane hamomusa: logo fodoma:ne amola dilia dafawaneyale dawa:su logo bidiga doaga:ma:ne, amo ninia Godema sia:ne gadosa.
12Dilia amo hou hamosea, eno dunu da Hina Gode Yesu Ema nodonanumu. Ninia Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu da dilima asigiba:le, dilima amola nodonanumu.