Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Thessalonians

2 Thessalonians 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mai baahi o Paul, Silas, mo Timothy, ang gi di nohongo dabu i Thessalonica, dela gu hai mee ginai tadau Damana go God, mo tadau Dagi go Jesus Christ:
2God Tamana mo tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.
3Madau duaahina nei, gimaadou e hai loo gi danggee gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou. E donu belee hai go gimaadou beelaa, idimaa, godou hagadonu mo hagadau aaloho la gu tomo aga.
4Deelaa di mee e hagaamu ai goodou go gimaadou i lodo nia nohongo dabu a God. Gimaadou e hagaamu godou manawa hagakono, hagadonu, mo hagaduadua mono haga mmaemmae huogodoo ala ne tale adu gi goodou.
5Nia mee huogodoo aanei, le e haga modongoohia bolo di hagi aga a God le e donu, idimaa, di hagaodi gi muli o nia mee aanei, gei goodou gaa tau di ulu i Teenua King o God, dela e duadua ginai goodou.
6God gaa hai laa di mee dela e donu, e hagaduadua digau ala e hagaduadua goodou.
7Mee ga haga dagaloaha goodou ala e noho i lodo nia hagaduadua, mo gimaadou. Mee gaa hai di mee deenei i di madagoaa Jesus ma ga haneia i di langi mo ana gau di langi maaloo dangihi,
8mo di ulaula di ahi, e hagaduadua digau ala e haga de iloo a God, mo digau ala hagalee daudali di Longo Humalia o tadau Dagi Jesus.
9Digaula ga hagaduadua gi di hagaduadua e dee odi, gaa wwae gi daha mo Tagi mo nia madamada ono mahi,
10i di laangi ma ga hanimoi iei Mee belee hagamadamada go ana daangada huogodoo, mo di hagalaamua go digau huogodoo ala gu hagadonu. Goodou ga madalia digaula, idimaa, goodou gu hagadonu madau helekai ala ne hagi adu gi goodou.
11Deelaa di mee e dalodalo ai gimaadou i nia madagoaa huogodoo i goodou. Gimaadou e dangi ang gi God gi haga dohu ina goodou ang gi dono mouli dela ne gahi ginai goodou gi mouli ai. God gi heia goodou gii mee di haga kila aga godou hiihai humalia mai i ono mahi, ge gi hagangudu ina gi muli godou hegau i di hagadonu.
12Deenei di godou hai e haga madamada ai di ingoo o tadau Dagi go Jesus, gei Mee e haga madamada labelaa goodou, mai i tumaalia o tadau God mo tadau Dagi go Jesus Christ.