Text copied!
CopyCompare
Marĩpʉya Kerere Wereri Turi - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yʉ Pablo, yʉ merãmarã Silvano, Timoteo merã mʉsã Tesalónica marãrẽ Jesúre bʉremurãrẽ õãdorea. Mʉsã Marĩpʉyarã, marĩ Opʉ Jesucristoyarã ããrã. Irasirigʉ mʉsãrẽ i papera pũrẽ gojáa.
2Marĩpʉ ããrĩnígʉ̃, marĩ Opʉ Jesucristo mʉsãrẽ õãrõ iritamu, siuñajãrĩ merã ããrĩrikʉmakʉ̃ iriburo.
3Gʉayarã, mʉsã Jesucristore bʉremudero nemorõ ĩgʉ̃rẽ bʉremunemo, gãme maĩnemo iriayuro. Irasirirã gʉa mʉsãrẽ gũñarã, diayema irirã Marĩpʉre ʉsʉyari sĩníkõãrõ gããmea. Gʉa irasirimakʉ̃ õãrokoa.
4Gʉa noó waaró, mʉsãyamarẽ gajerãrẽ Marĩpʉyarãrẽ ĩgʉ̃sã nerẽrõgue ʉsʉyari merã werea. Mʉsã Jesúre bʉremurĩ waja masaka mʉsãrẽ ñerõ irikerepʉrʉ, neõ ĩgʉ̃rẽ bʉremuduúbea. Mʉsãrẽ ñerõ waamakʉ̃dere gũñaturakõãa. Irire ĩgʉ̃sãrẽ werea.
5I merãta marĩ masĩa. Mʉsã Marĩpʉyarã ããrĩrĩ́ waja gajerã mʉsãrẽ ñerõ irikerepʉrʉ, gũñaturaníkõãa. Irasirigʉ Marĩpʉ diayema irigʉ mʉsãrẽ: “Yaarãrẽ dorerogue aarika! Yaarã, õãrã ããrã”, ãrĩgʉkumi.
6Marĩpʉ diayema irigʉ ããrĩsĩã, mʉsãrẽ ñerõ tarimakʉ̃ irinerãrẽ ñerõ tarimakʉ̃ irigʉkumi.
7Mʉsãrẽ ñerõ tarinerãrẽ, gʉadere õãrõ siuñajãrĩ bokamakʉ̃ irigʉkumi. Marĩ Opʉ Jesús aarirínʉ ããrĩmakʉ̃ irasirigʉkumi. Jesús ʉ̃mʉgasigue merã aarigʉ́, ĩgʉ̃rẽ wereboerã turarã merã, peame ʉ̃jʉ̃rĩ pũrã watopegue dijarigʉkumi. Ĩgʉ̃ya kerere pédʉamerãrẽ, Marĩpʉre gããmemerãrẽ bʉro wajamoãgʉ̃ aarigʉkumi.
9Ĩgʉ̃sã ñerõ iridea waja perebiri peamegue béosũrãkuma. Irasirirã, marĩ Opʉ turagʉ ããrĩrṍgue neõ waabirikuma. Ĩgʉ̃ gosewasiririre neõ ĩãrõ marĩrõgue béodijusũrãkuma.
10Ĩgʉ̃ aarirínʉrẽ ĩgʉ̃yarã ĩgʉ̃rẽ bʉremurã ããrĩpererã ĩgʉ̃rẽ ĩãrãkuma. Ĩgʉ̃rẽ ĩãrã: “Diayeta õãtarigʉ, turatarigʉ, ããrĩpererã oparã nemorõ Opʉ ããrĩ́mi”, ãrĩ, ĩãgʉka, bʉro ʉsʉyarãkuma. Mʉsãde, gʉa mʉsãrẽ ĩgʉ̃yare buedeare bʉremusĩã, ĩgʉ̃sã merã ʉsʉyarãkoa.
11Gʉa irire gũñarã, Marĩpʉre mʉsãya ããrĩburire ãsũ ãrĩ sẽrẽbosanía: “Gʉapʉ, mʉ ĩgʉ̃sã yʉ gããmerĩ direta irirã ããrĩburo, ãrĩgʉ̃, ĩgʉ̃sãrẽ beyepídi ããrĩbʉ́. Irasirigʉ ĩgʉ̃sãrẽ mʉ gããmerõsũta ããrĩrikʉmakʉ̃ irika! Ĩgʉ̃sã ããrĩpereri mʉrẽ bʉremurĩ merã õãrõ iridʉarire iriyuwarikʉburo. Ĩgʉ̃sãrẽ mʉ turari merã irasirimakʉ̃ irika!” ãrĩ sẽrẽbosáa.
12Mʉsã irire irimakʉ̃ ĩãrã, gajerã, marĩ Opʉ Jesúre goepeyari merã ĩãrãkuma. Ĩgʉ̃ mʉsãrẽ: “Yaarã ããrĩ́ma, õãrõ yáma”, ãrĩ ĩãgʉkumi. Marĩpʉ, marĩ Opʉ Jesucristo mʉsãrẽ iritamu, bʉro maĩmakʉ̃, irasũ waarokoa.