Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tésalonikaliqlargha «2»

Tésalonikaliqlargha «2» 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Menki Pawlus, Silas hemde Timotiydin XudaAtimiz we Rebbimiz Eysa Mesihde bolghan, Tésalonika shehiridiki jamaetke salam.
2XudaAtimiz we Reb Eysa Mesihtin silerge méhir-shepqet we xatirjemlik ata qilin'ghay!
3Siler üchün Xudagha herdaim teshekkür éytishimizgha toghra kélidu (hemde shundaq qilish tolimu layiqtur), i qérindashlar, — chünki étiqadinglar küchlük ösmekte hemde bir-biringlargha bolghan méhir-muhebbitinglarmu éship tashmaqta.  
4Shuning bilen biz özimiz silerning béshinglargha chüshken, shundaqla berdashliq bériwatqan barliq ziyankeshlik we japa-éghirchiliqlar ichide körsetken sewr-chidamliq we étiqadinglar üchün, Xudaning herqaysi jamaetliride silerdin pexirlinimiz;
5bu ishlar Xudaning kélidighan adil hökümini körsitidighan roshen bir alamettur we shundaqla, bu ishlar silerning Xudaning padishahliqigha layiq hésablinishinglar üchün bolidu; siler mana shu padishahliq üchün zulum-zexmet chékiwatisiler;  
6shundaq iken, silerge éghirchiliq salghuchilargha Xuda éghirchiliq salsa, hem shundaqla Reb Eysa qudretlik perishtiliri bilen ershtin qayta körün'gen chaghda, éghirchiliqqa uchrighan silerge biz bilen teng aramliq berse durus ish bolmamdu?
8Shu chaghda U Xudani tonumaydighanlardin, shundaqla Rebbimiz Eysa Mesihning xush xewirige itaet qilmaydighanlardin yalqunluq ot bilen intiqam alidu.  
9Bundaq kishiler Rebning huzuridin we küch-qudritining shan-sheripidin mehrum qilinip, menggülük halaket jazasini tartidu.   
10U waqitta U Özining barliq muqeddes bendiliride ulughlinip, shu künide barliq ishen'genlerde (siler derweqe bizning guwahliqimizgha ishen'gendursiler) Özining karametlikini körsitip, medhiyilen'gili kélidu.  
11Shuning üchün, biz siler üchün daim shundaq dua qilimizki, silerni chaqirghan bizning Xudayimiz silerni Öz ulugh chaqiriqigha layiq hésablap, yaxshiliqqa intilgen barliq güzel meqset-muddialiringlarni we étiqadinglardin chiqqan barliq xizmetliringlarni küch-qudriti bilen emelge ashurghay.
12Shuning bilen, Xudayimizning we Rebbimiz Eysa Mesihning méhir-shepqiti arqiliq Rebbimiz Eysa Mesihning nami silerde shan-sherep bolup ulughlinidu we silermu Uningda shan-sherepke érishisiler.