Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 2 Samuele

2 Samuele 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Debidi igini Amanono henego ibugua Debidi igini mende Abasalomo mbalini baya taraore mbira mini Tama bereago ibu dimagoli ho haga hene.
2Anigo Tama ibu agali mbirali baba mandagi palia nabini berene. Ani bereagola Amanono ibugua Tama berearia puwa ibu minu yania holene henge nawiyagola hame lowa ibunaga miniha mini burugu lalu dimagoli warago bo wini.
3Anigo Amanono ibu nenege mbira Debidi hamene Sama igini Yonadaba ibu mini ohewi henego ogoni ibugua biabe ohowa bulene hariga tara tara taya biaga hene.
4Ani biaga henego horo mbirungi Yonadaba ibugua Amanonohondo lalu, Kini igini-o horo bibahendengi í̠ mini burugu lowa gendaho dege heria handarugo agua biyadabe, lene. Ani hale hayagola Amanonohanda ladai bialu lalu, I̱ore i̱ hamene Abasalomo mbalini Tamaore hame timbuni lo kogoni, lene.
5Ani layagola Yonadabahanda lalu, Ai í̠ ke̱ howa warago bo wini tingi halu dagiaha palue pu. Ani paderia í̠ abahanda hondo ibiyagua ibuhondo au labe. I̱ mbalini Tama ogoria tomo dawale ibilo hameledo. Ani bialu i̱naga deni howa ibunime dawalu ibunaga gime yu ibalu i̱ noliya ngilo hameledo lalu lamibe. Í̠na kinihondo ke̱ howa bi ogonidagua lamiriyagua ibugua Tama í̠ bederia pu lolebirago ani labe, lene.
6Ani layagola Amanono ibugua Yonadabahanda o layadagua bialu ibu warago bo ngo lalu ibuni dagiaha palene. Ani paleagola Kini Debidi ibu igini Amanono warago bo nga layago hale howa ibu Amanono andaga hondo pene. Ani piyagola Amanonohanda lalu, I̱ warago bo ngogo ai i̱ mbalini Tama i̱naga tomo kegiru mbira hira halu ibunime yu ibalu ngilo i̱ andaga pu labe, lene.
7Ani layagola Kini Debidi ibugua Tama andaga berearia bi lawia halu lalu, Í̠ mbalini Amanono andaga puwa ibunaga tomoru dawa hole pobelo hameledogo pobe, lene.
8Ani layagola hale halu Tama ibu mbalini Amanono andaga puwa Amonono ibuni dagiani palearia hendene. Ani paleagola Tamahanda balawa maru wabuwa parabane wiagoria hiralu berearia Amanono ibu handayaho berene.
9Ani hirai howa Amanono ibuninaga beledi wiagoria dugu miyagola ibu nabe manga hene. Manga howa ibugua lalu, Agali tamuha hearu bibahende tagira piai hadaba, lene. Agali tamuha hearu bibahende bi ogoni hale halu tagira piai hene.
10Tagira piai heagola Amanonohanda Tamahondo lalu, Kegi uruni noliya í̠nime i̱ paliaga tamu ogoria mo yalu íbu, lene. Ani laya handala Tamahanda kegi biaru ibuni palearia yalu anda pene.
11Ani yalu anda piyagola Amanonohanda minu yania howa lalu, Mbalini-o dagiani palibiya íbu, lene.
12Ani layagola Tama ibugua turu nahe howa hongo howa lalu, I̱ mbalini-o ani nabuleore í̠na i̱hondo mana ko ogonidagua biba lolene nawi. Ina Isaraele wali agalime mana ko ogoniale nabiaga ngagoni.
13Í̠na mana ko ogoni biriyagua i̱ha taga timbuni halu wali agali bu karunaga deni ibagabu habe nahe holeberogo nabuleore. Í̠bi nde Isaraele wali agali bu karume í̠ mo ko halu mo ngubia holebirago nabule. Áyu bulene nawigo í̠na kinihondo ala hale holene nga. Ani hale haregola í̠na i̱ nadabubibe nalolebirago hale holene nga, lene.
14Ani layago lelowa Amanono ibugua Tamahanda bi layago hale nahe tingi howa ibu hongo timbunihe heagome Tama minupe halu kayu yini.
15Amanono ibugua ogonidagua biai howa mani Tama handabe manga hene. Abale howa ibugua Tama hame timbuni lo hayago áyu ibu hame nale howa handabe manga timbuniore ho hene. Ani manga howa ibugua bi hongo howa Tamahondo lalu, Í̠ abale ogoria nabere heyalu tagira pu, lene.
16Ani layagola Tamahanda ladai bialu lalu, Ani ndo. Í̠na i̱hondo áyu birigo emene ale lowa i̱ pu lariyagua mana ko ogoni ko timbuniore bulebere, lene. Ani layagoyu Amanono ibugua Tamanaga bi uruni hale habe manga hene.
17Ani howa ibugua ibunaga biabe biahaga agali heago olalu íbu lowa lalu, Wali o bedago abaleore minu batagi ha. I̱ ibuore nahondolego minu batagi howa panga payatagi habe, lene.
18Ani layagola biabe biahaga agali biagome Tama minu batagi halu panga payatagi hene. Kini wanerunaga mana ti agali nape biruwa aga baya tara mbira gi lu biagimbu biaga winigo karulo haga wini. Ainde Tama ibu Amanono andaga pole howa aga ogoniale buyalu pene.

19Anigo Amanono ibu andagaha howa minu batagi hayagola Tama ibu dara timbuniore ho berenego walia halu ibunaga aga bayale biago minu budalu ibunaga haguaneni bebi dugu wialu bini. Ani bialu ibunaga gi haguani paga howa dugu hongo howa bima pene.
20Ani dugu bima pialu hearia hondowa Abasalomohanda ibu mbalini Tamahondo hale halu lalu, Dugu bima eberego agi. Í̠ mbalini Amanonohanda í̠hondo mana ko biyabe. Ani biyagua í̠ genda nahe ibu í̠ mbalini ndoyabe. Anigo ogoale biya lalu wali agali maru karu hale holani handabe, lene. Ani laya handala Tama ibu Abasalomo andaga puwa ogoniha berene. Ani biruwa ibunaga miniha genda yu biraabo hene.
21Debidi ibugua Amanonohanda mana ko ogoni biya layago hale howa ibu keba timbuni hene.
22Amanonohanda Abasalomo mbalini Tamahondo mana ko biyiyagola Abasalomo ibugua keba timbuniore howa ibu Amanonohondo bi bayalebi kobi mbira naleore hene.
23Mali kira piyagola Abasalomonaga biabe biahaga agaliru Balahaso dindi wiagoria nogo sibi irini podalu hene. Dindi Balahaso ogoni Eberaimi tano kawareni dege wini. Ani podalu howa Abasalomohanda kini iginiru bibahende ibai halimu lene.
24Abasalomo ibugua Kini Debidi hearia puwa lalu, Kini-o i̱naga biabe biahaga agali karume i̱naga nogo sibi irini podalu kago ainde i̱na tomo timbuni dawale manda bido. Anigo í̠naga agali haguane bu karu tomo nami̱ya í̠ni heba ibulene karulapebe, lene.
25Ani layagola kini ibugua ladai bialu lalu, I̱ igini-o ina bibahende dewalidago ibai harimayagua iname í̠ mo genda holigo naibuleberema, lene. Anidagua layago lelowa Abasalomo ibugua harugo ibalimu lalu hongo howa laabo hayagolabi kini ibugua nde naibuleberema la dege bialu hene. Ani lowa lalu, Abasalomo-o í̠ turu halu pamia, lene.
26Ani layagola Abasalomohanda lalu, Aniyagua nde i̱ hamene Amanono ibu dege ibilo wahabe, lene. Anidagua layagola kini ibugua lalu, Ibu hangu aginaga ibilobe, lene.
27Ani layagola Abasalomohanda bi hongo halu ibiloore layagola nde kini ibugua Amanono halu kini igini maru hearubi pudaba lene.
28Ani laya handala Abasalomo ibu Debidi helalu Balahaso dai buwa ibunaga biabe biahaga agali bu hearuhondo lalu, Tomo nalu bedamangi tígua Amanono baya hanguore mamage ho halimu. Ani howa ibu lulu iba dewa no bedago hondowa i̱na badaba laruyagua abale balimu. Tígua ibu bolene gi nahe howa balimu. I̱nime balimu lalu langerogoni ndobe. Ani manda bialu ibu bolene mogo nale hongo ho howa balu home lalimu, lene.
29Abasalomohanda ani bilimu lamiyadagua agali biabe biahaga hearu ti tomo nalu Amanono ma yu biruwa Amanono ibu lulu iba dewa nalu luluyu bereago hondowa tigua gi nahe howa ibu homelo bo wahene. Ani biya handala kini igini maru biru hearu tigua tininaga nogo dongi heagoria iragaho biralu ibida pugu pugu bini.
30Kini igini biaru ti wene harigani ibalu heaore dege agali maru kini hearia abale puwa ibuhondo lalu, Abasalomohanda í̠ igini biaruni bibahende mbiraoreli hangubi mbira pora bialu nape bibahendeore homelo bo wahai haya, lalu lamini.
31Bi uruni layago hale howa kini ibugua mogo timbuni lalu ibunaga aga biago minu lerelaki bialu dindini paliape hene. Ani biyagola ibunaga biabe biahaga bu hearu tigua nde tinaga aga bu hearuni minu lerelai hene.
32Ani heagola Debidi hamene Sama igini Yonadaba ibugua Debidihondo lalu, I̱naga haguane-o í̠na bi o layagoni mo henene nahabe. Tigua í̠ igini bibahende bai nahe mbiraore Amanono hangu baya. Amanono hangu bo wahayadagoni irane bamba ibugua Abasalomo mbalini Tama kayu biyagonaga keba ho haabo henego ani howa áyu bayadagoni. Abasalomo ibunaga denguini aruma howa keba ho haga biane hondowa ibugua ogoniore bule kalo manda binigobi áyu Amanono bo wahaya.
33Ai kini-o bi o layaruni bame layalaya hangu layago henene layabe toba holeni. Í̠ igini bibahende hai ka. Amanono hangu homaya, lene.
34Ani lalu heatambu Abasalomo ibu ibida pu hene. Yonadaba ibu Debidila bi lalu heagola ami agali wai pabeha mamage haga heago amu Horonaimi tanohayagi handa amu halu hearia agali dewaore hari nene wiagoria daliapebe biyane hendene. Ani handalu ibugua kini berearia abale puwa lalu, Agali dewaore amu Horonaimi hariga wiadagua hari nene wiagoria daliapebe bialu ibiragoni, lene.
35Ani layagola Yonadabahanda Debidi lamialu lalu, O ibaruagoore i̱na langirugonidagua heneneore í̠ igini biaruni o ibaruagoni, lene.
36Yonadabahanda bi ogoni lai hayagola Debidi igini biaru abale anda ibalu yiya lalu dugu bigibigi bini. Debidi halu agali ibunaga biabe biahaga bu hearu tiguabi nde dugu biamaga hene.

37Abasalomohanda Amanono bo wahalu Gesua dindiha ibida puwa Amihudu igini Talamai hearia pu hene. Talamai ogoni ibu Gesuanaga kini heagola Abasalomo ibu ogoniha Talamai baba mali tebira hene. Kini Debidi ibu nde horo dewaore ibu igini Amanono homayagonaga dara ho haabo hene.
39Mani Debidi ibu Amanononaga dara embeda howa ibu igini Abasalomobi nde dai bilo hamelo hene.