Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Da:ibidi egefe A:basalome da uda a:fini elafi ea dio amo Da:ima esalu. Da:ibidi egefe eno amo A:manone da ema bagade magesa:i ba:i.
2E da ema bagadedafa mageseiba:le, olosu. Bai e da amo a:fini lamu da hamedei agoane ba:i. Da:ima da dunu hame dawa:digiba:le, dunuma gousa:mu da hamedei agoane ba:i.
3Be A:manone ea sama da sia: fusulasu dunu ea dio amo Yonada:be (Da:ibidi eya Sia:ma amo egefe).
4Yonada:be da A:manone ema amane sia:i, “Di da hina bagade egefe! Be eso huluane na di da:i dioiwane esalebe ba:sa. Adi baiga agoane hamobela:?” A:manone da bu adole i, “Na da Da:ima, na ola A:basalome ea dalusi ema bagadewane magedaha.”
5Yonada:be da A:manonema amane sia:i, “Di ogogolewane oloiyale hamoma. Dia ada da di ba:la masea, ema amane sia:ma, `Dafawane! Na dalusi Da:ima ea nama ha:i manu ia misa:ne sia:ma. Na da hisu amo ha:i manu hahamone, nama ia misa:ne hanai gala.’”
6Amaiba:le, A:manone da ogogole oloiyale hamone, golala asi. Hina bagade Da:ibidi da e ba:la manoba, e da Da:ibidima amane sia:i. “Su! Dafawane! Na dalusi Da:ima nama ha:i manu ia misa:ne sia:ma. Na da hisu amo falaua ga:gi afae afae amo hamone, nama ima:ne hanai gala.”
7Amaiba:le, Da:ibidi da Da:ima hina bagade diasua esalu, ema amane sia: sia:si, “Dia A:manone ea diasuga asili, igili moma:ne ha:i manu hamoma.”
8Da:ima da A:manone ea diasuga asili ba:loba, e da dialebe ba:i. A:manone da Da:ima ema ba:lobawane, e da falaua ga:gini egegei. Amalalu, e da amo ga:gi egegei amo lidili momagei.
9E da A:manone moma:ne egegele ga:gi amo yaeya da:iya gugudili sali. Be e da amo hame mai. Be e amane sia:i, “Dunu huluane ga masa:ne sia:ma!” Amalalu, eno dunu huluane da fisili asi.
10Amalalu, e da Da:ima ema amane sia:i, “Falaua ga:gi amo na dia heda:sua guda: gaguli misini, disu amo nama ima!” Da:ima da falaua ga:gi lale, ema asi.
11E da falaua ga:gi ema ianoba, e da Da:ima gagulaligili, ema amane sia:i, “Guda: misa, ani gilisili golala:di.”
12Da:ima da amane sia:i, “Hame mabu! Na da amo wadela:i gogosiasu bagade hou hamoma:ne, na mae logema! Amo da wadela:idafa!
13Amane hamosea, na da gogosiabeba:le, na dialuma fili sa:ili, bu molole gadomu hamedei ba:mu! Di amola! Di da Isala:ili soge ganodini gogosia:i dagoi ba:mu amola dunu huluane di higamu. Na dafawane dima sia:sa! Hina bagadema adole ba:ma! E da dafawane na digili lama:ne imunu.”
14Be e da ea sia: hame nabi. Amola ea gasa da ea gasa baligiba:le, e da Da:ima gagulaligili, e gahea hiougi.
15Amalalu, A:manone da Da:ima ema oso dogone bagadewane higasu. Ema higasu hou da ea musa: ema magesei hou amo baligidafa. E da Da:imama amane higale sia:i, “Gadili masa!”
16Da:ima da amane sia:i, “Hame mabu! Di da amanewane na gadili sefasisia, amo da wali hamoi wadela:i hou amo bagadewane baligimu.” Be A:manone da ea sia: hame nabi.
17E da ea hawa: hamosu dunu misa:ne wele sia:ne, ema amane sia:i, “Na da amo uda mae ba:ma:ne, gadili asunasima! E gadili ha:digima amola bu mae misa:ne logo ga:ma!”
18A:manone ea hawa: hamosu dunu da Da:ima gaguli gadili sefasilalu logo ga:si. Da:ima da abula sedade na:na:wei amo ga:i. Amo esoha, hina bagade ea idiwi dunuga hame lai, ilia da agoai abula salawane esalu.

19Da:ima da ea dialuma da:iya nasubu duduli gala:le, ea abula gadelai. Ea odagi loboga dofoga:le, digini asi.
20Ea ola A:basalome da e ba:loba, amane adole ba:i, “A:manone da dima se iabela:? Na dalusi! Bagadewane mae dawa:ma! E da dia dialifidafa esala. Amaiba:le, dunu enoma mae adoma.” Amaiba:le, Da:ima da da:i dione amola olobo seda asili, A:basalome ea diasuga esalu.
21Hina bagade Da:ibidi da amo hamobe nababeba:le, ougi bagadedafa ba:i.
22Amola A:basalome da A:manone ea dalusi gahea hiougi dagoi dawa:beba:le, e bagade higabeba:le, ema da sia: hamedafa sia: dasu.
23Ode aduna gidigilalu, A:basalome ea hawa: hamosu dunu ilia Ba:iele Ha:iso sogega (Ifala:ime moilai gadenene) ea sibi hinabo dadamusa: esalu. A:basalome da amoga hina bagade egefelali huluane misa:ne hiougi.
24E da hina bagade Da:ibidima amane sia:i, “Hina noga:idafa! Na hawa: hamosu dunu da na sibi ilia hinabo dadamunana. Di amola dia eagene ouligisu dunu amo lolo nabema misunu da defea. Misa!”
25Hina bagade da bu adole i, “Hame mabu, nagofe! Ninia huluane ahoasea, di da gasa bagade ba:mu.” A:basalome da Da:ibidi misa:ne gebewane mae yolele sia:nanu, be Da:ibidi da hame misunu sia:i. Amalalu, e da A:basalome fisili masa:ne sia:i.
26Be A:basalome da amane sia:i, “Defea! Be di hame masea, naeya A:manone misa:ne logo doasima.” Hina bagade da bu adole i, “E da abuliba:le masa:bela:?”
27Be A:basalome da mae yolesili gebewane sia:nanu, amaiba:le Da:ibidi da A:manone amola egefelali huluane masunu da defea sia:i. A:basalome da ha:i nasu amo hina bagade ea manu defele ba:i, amo hahamoi.
28E da ea hawa: hamosu dunu ilima amane sia:i, “Dilia noga:le ba:ma! A:manone da adini baligili na dagoi galea, na da dilima sia:sea, e fane legema. Mae gigiluma! Na da amo nisu hamoi fawane sia:mu. Mae gigiluli, gasa fili, hedolo fama.”
29Amaiba:le, A:basalome ea hawa: hamosu dunu ilia da ea sia:i defele, A:manone fane legei. Da:ibidi egefelali eno huluane da ilia `miule’ (dougi agoai) amo da:iya fila heda:le, hobea:i.
30Ilia da ilia diasua buhagimusa:, logoga ahoanoba, Da:ibidi da amane sia: nabi, “A:basalome da dia egefe huluane amo fane lelegei dagoi - afae esalebe hame ba:sa.”
31Hina bagade da se bagadedafa nababeba:le, wa:legadole, ea abula gadelale, hi osoboga gala:la sa:i. Hawa: hamosu dunu amola e da ili gilisili esalu, da ilia abula amola gadelai.
32Be Yonada:be (Da:ibidi ea ola Sia:ma amo egefe) da amane sia:i, “Hina noga:idafa! Ilia da dia mano huluanedafa hame fane legei. A:manone e fawane da bogoi dagoi. Ninia da A:basalome ea odagi ba:beba:le, e da amo esoha ganodini A:manone da ea dalusi Da:ima gahea hiougi, amoga e da A:manone fane legemusa: ilegei, amo ninia da dawa:i.
33Amaiba:le, sia: amo da diagofelali huluane da fane legei dagoi, amo sia: dafawaneyale mae dawa:ma. A:manone, e fawane da fane legei dagoi.”
34Amo galuwane, A:basalome da hobea:i dagoi ba:i. Amola amogaluwane, dadi gagui dunu amo da sosodo aligisa esalu, e da ba:loba, dunu gilisi bagade, logo amo da Holona:ime moilaiga masu, amoga agoloba:le gudu dalebe ba:i. E da hina bagade ema asili, ea ba:i liligi ema olelei.
35Yonada:be da Da:ibidima amane sia:i, “Na sia:i defele, diagofelali da manebe goea!”
36E da amane sia:na:noba, Da:ibidi egefelali da golili sa:i. Ilia da muni dibiba:le, Da:ibidi amola ea eagene ouligisu dunu huluane da ha:giwane didigia:i.

37-
38A:basalome da hobeale, Gisie hina bagade Da:lama:i (A:mihade egefe) ema asili, ode udiana ele ouesalu. Da:ibidi da eso bagohame eagofe A:manoneha asigiba:le, heawini dinanusu.
39Be e da A:manoneha dinanusu yolesiagaloba, e da bu A:basalomeha fofagisu.