Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosia wɛ̃̀ swaaↄ̃de guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi ń mɛ̀ndooɛ.
2À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ à a dezi Davidi ↄlɛsɛ̀ píi, i pãalɛ ↄplaai ge zɛɛio.
3Aà kpalablea wɛ̃̀ swaaↄ̃de guu, gↄↄ pↄ́ a dɛ ɛ̀waasona ũ ↄ̃ à nà a dezi Davidi Lua kĩ́i wɛɛlɛawa. A wɛ̃̀ kuɛplade guu ↄ̃ à nà gbãbↄa Yelusalɛũɛwa ń Yuda bùsuo píi. À gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ dàaĩ, à Asetaati lipɛlɛↄ zↄ̃̀zↄ̃, à tã́a pↄ́ wa ã̀ↄ ń pↄ́ pↄ́ wa kàsaↄ sɛ̀lɛ.
4Wà Baali gbagbakĩiↄ gbòo aà wáa, ↄ̃ a tò wà tulaletikatɛakĩi pↄ́ kú gbagbakĩipiↄ musu zↄ̃̀zↄ̃. À Asetaati lipɛlɛↄ ń tã́a pↄ́ wa ã̀ↄ ń pↄ́ pↄ́ wa kàsaↄ wìwi, ↄ̃ à a tibò a fã̀fã tã́apiↄ gbàgbanaↄ miaↄwa.
5À tã́apiↄ sa'onaↄ wáↄ kpàsa ń sa'okĩiↄwa. Màa à gbãbↄ̀ Yelusalɛũ ń Yuda bùsuoɛ.
6À sa'okĩiↄ ń Asetaati lipɛlɛↄ gbòo Manase buiↄ wɛ̃́lɛↄ guu ń Ɛflaiũ buiↄ pↄ́ↄ ń Simɛↄ buiↄ pↄ́ↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Nɛfatali buiↄ pↄ́ↄ ń a bɛzia pↄ́ liaiↄwa. À tã́aↄ gbɛ̃̀gbɛ̃ à a tibò, à tulaletikatɛakĩiↄ gbòo Isaili bùsu gupiiu, ↄ̃ à ɛ̀a tà Yelusalɛũ.
8Aà kpalablea wɛ̃̀ bao plasaide guu, gↄↄ pↄ́ àlɛ gbãbↄ Yelusalɛũɛ ń Yuda bùsuo, à Asalia nɛ́ Safana ń wɛ̃́lɛ kí Maaseao ń kpàwakɛna Yoa, Yoaaza nɛ́o gbàɛ Dii a Lua kpɛ́ kɛkɛi.
9Ɔ̃a pↄ́ wà mↄ̀ò Lua ua, Levii bui bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ sì ↄ̃ aa gɛ̀ò sa'onkia Ilikia kĩ́i, ↄ̃ ampii aa gɛ̀ nà gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dílɛ Dii kpɛ́ zĩ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũↄnɛ ń ↄzĩ. Manase buiↄ ń Ɛflaiũ buiↄ ń Isaili kↄ̃naↄ píi ń Yudaↄ píi ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ń Yelusalɛũdeↄ mɛ́ ↄ̃api kpà. Ɔ̃ Dii kpɛ́ zĩ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ fĩabòò zĩkɛnaↄnɛ wà Dii kpɛ́ kɛkɛ wà a gbãa kã́fĩ.
11Aa ↄ̃a kpà kpɛbonaↄwa wà gbɛ̀ ãaↄ luò. Aa kpà li'ãnaↄwa lↄ wà kpɛɛlɛ líↄ ń zaↄ luò, wi kpɛ́ pↄ́ Yuda kíaↄ tò we yàaaↄ kɛkɛò.
12Gbɛ̃́piↄ zĩkɛ̀ ń náaio. Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dílɛ aa wɛtɛ̀ zĩpiziↄn kɛ: Levii nɛ́ Mɛlali buiↄ Yaata ń Obadiao ń Levii nɛ́ Kɛata buiↄ Zakali ń Mɛsulaũo. Levii buiↄ pↄ́'ↄbↄnaↄ lɛa dↄ̃ ḿpiiɛ.
13Aamɛ aa asosɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ, aa wɛtɛ̀tɛ zĩkɛnaↄzi zɛ́zɛ. Levii buieↄ mɛ́ tↄdↄdↄnaↄ ń lakɛ̃naↄ ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ũ.
14Gↄↄ pↄ́ wàlɛ bↄ Dii kpɛ́u ń ↄ̃a pↄ́ wà gɛ̃̀uo, sa'onkia Ilikia bↄ̀ ikoyã pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ taalawa.
15Ɔ̃ Ilikia ò lakɛ̃na Safanaɛ a ikoyã lá è Dii kpɛ́u, ↄ̃ a kpàwà.
16Safana gɛ̀ò kí kĩ́i, à yã́ dàu a sìuɛ̀ à mɛ̀: N ìwaↄ lɛ́ zĩ pↄ́ ń nànɛ́ ń ↄzĩpi kɛ píi.
17Aa ↄ̃a pↄ́ kú Dii kpɛ́u nà zĩkɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ ń ↄzĩ ń zĩpikɛnaↄ.
18Ɔ̃ à ɛ̀a òɛ̀ sa'onkia Ilikia lá kpàwa, ↄ̃ à a kyokɛ̀ kíɛ.
19Kɛ́ kí ikoyã lápi yãmà, à a ulada ga kɛ̃̀.
20Ɔ̃ a ò sa'ona Ilikiaɛ ń Safana nɛ́ Aikaũo ń Mika nɛ́ Abedↄ̃o ń lakɛ̃na Safanao ń a ìwa Asaiao à mɛ̀:

21À gɛ Dii laimɛɛ ń Isaili kↄ̃naↄ ń Yudaↄ taala pↄ́ wa bↄwàɛ bee yã́ musu. Dii pↄkũmabↄ̀bↄwá à kɛ̀ zài, asa wá deziↄ Dii yã́ kũao, aai yã́ pↄ́ kú taalaɛ bee guu ma aa zĩkɛ̀wào.
22Ɔ̃ sa'ona Ilikia ń gbɛ̃́ pↄ́ kí ń zĩ́ sãnuↄ gɛ̀ yã'ò nↄɛ ãnabi Uledaɛ. Nↄɛpi ku Yelusalɛũ fã́ani plaade guuɛ, aà zã́ tↄ́n Saluũ, Tikeva nɛ́, Halasa tↄũnaɛ. Gↄ̃ɛpiá Dii kpɛ́ pↄkasaↄ ùlɛnaɛ.
23Dii Isailiↄ Lua yã'ò nↄɛpiɛ à mɛ̀: À gɛ o gbɛ̃́ pↄ́ á zĩ́aɛ,
24ma Dii ma mɛ̀, má yã́yia guɛ beewa ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ, láai yã́ pↄ́ kú taala pↄ́ wà a kyokɛ̀ Yudaↄ kíaɛupiↄ píi.
25Má pↄkũmabↄbↄ guɛ beewa, ma pↄkũmapi a kpálɛo, asa aa pãkpàmazi aa gɛ̀ sa'ò dii pãleↄwa, aa ma pↄ fɛ̀lɛmɛɛ tã́a pↄ́ aa kɛ̀piↄ yã́ musuɛ.
26À gɛ o Yudaↄ kía pↄ́ á zĩ́ ma laiɛ, yã́ pↄ́ a màpi musu, ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀,
27yã́ pↄ́ má ò guɛ bee ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ musu, lá à swãsɛ̀i à a ulada ga kɛ̃̀ à ↄ́ↄlↄ̀, má mà. Ma Dii mámɛ má ò.
28Má tó aà ã́nuatoɛ, wi aà vĩ niɛ guu. Aà wɛ́ a si yã́ pↄ́ má yía guɛ bee ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄwalɛo. Ɔ̃ zĩnapiↄ ɛ̀a tà kíwa ń yã́pio.
29Kí Yelusalɛũ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Yudaↄ sìsi, ↄ̃ aa kã̀aaaàzi píi.
30À gɛ̀ńnↄ Dii ua ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ, ↄ̃ a tò wà Dii bàakuańnↄ taala pↄ́ wa è aà kpɛ́u kyokɛ̀ píi ń wáa.
31Kí zɛa a mↄ̀pɛlɛ saɛ, ↄ̃ à ɛ̀a zɛ̀ ń Dii bàakuańnↄ yãdilɛaↄ. À mɛ̀ á tɛ́ Diizi, iↄ aà yãdilɛaↄ ń aà yãdanɛo kũa, iↄ aà ↄtondↄkĩi gwa ń nↄ̀sɛmɛndoo ń a pↄeão píi, iↄ Dii bàakuańnↄ yã́ pↄ́ kú lápi guu ma.
32Ɔ̃ a tò Yelusalɛũdeↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ fɛ̀lɛ zɛ̀ ḿpii, ↄ̃ aa zɛ̀ ń ń deziↄ Lua bàakuańnↄ yã́o.
33Yosia tã́aↄ nàaa Isaili bùsu gupiiu a kↄ̀lɛ, a tò gbɛ̃́ pↄ́ kú Isaili bùsuuↄ zↄblè Dii ń Luaɛ ḿpii. Yosia gↄↄ aa tɛ Dii ń deziↄ Luazi, aai pãalɛɛ̀o.