Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang tigulang na si Samuel, gihimo niyang maghuhukom ang iyang mga anak nga lalaki sa Israel.
2Ang ngalan sa iyang kamagulangan mao si Joel, ug ang iyang ikaduhang anak mao si Abijah. Sila mao ang mga maghuhukom sa Beerseba.
3Ang iyang mga anak wala maglakaw subay sa iyang pamaagi, kondili nag-apas hinoun sa suhol. Nagpasuhol sila ug gituis ang hustisya.
4Unya nagtigom ang tanang kadagkoan sa Israel ug miadto kang Samuel sa Rama.
5Miingon sila kaniya, “Tan-awa, ikaw tigulang na, ug ang imong mga anak nga lalaki wala maglakaw subay sa imong mga pamaagi. Pagpili ug usa ka hari alang kanamo aron maoy maghukom kanamo sama sa tanang kanasoran.”
6Apan wala kini nakapahimuot kang Samuel sa pagsulti nila, “Hatagi kami ug usa ka hari aron maoy maghukom kanamo.” Busa nag-ampo si Samuel kang Yahweh.
7Miingon si Yahweh kang Samuel, “Tumana ang tingog sa katawhan sa tanan nilang gisulti kanimo; tungod kay wala sila magsalikway kanimo, kondili nagsalikway sila kanako ingon nga hari diha kanila.
8Ang gibuhat nila karon sama gihapon sa ilang mga gibuhat sukad niadtong adlaw nga gipagawas ko sila sa Ehipto, misalikway kanako, ug nag-alagad sa laing mga dios, busa mao usab ang buhaton nila kanimo.
9Karon paminawa sila; apan pahimangnoi gayod sila ug pahibaloa kung unsay pamaagi sa hari nga maghari kanila.
10Busa gisugilon ni Samuel ang tanang pulong ni Yahweh ngadto sa katawhan nga nangayo ug hari.
11Miingon siya, “Mao kini ang pamaagi sa hari nga maghari kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki ug pilion sila alang sa iyang mga karwahe ug mga tawo nga magkabayo, ug mag-una sa iyang mga karwahe.
12Magpili siya alang kaniya ug kapitan sa mga linibo ka mga sundalo, ug mga kapitan sa 50 ka mga sundalo. Padarohon niya ang uban sa iyang yuta, ang uban mag-ani sa iyang alanihon, ug ang uban maghimo sa iyang mga hinagiban sa gubat ug mga kasangkapan alang sa iyang mga karwahe.
13Kuhaon usab niya ang inyong mga anak nga babaye aron mahimong mga tiggama sa mga pahumot, tigluto, ug tighimo sa mga tinapay.
14Kuhaon niya ang labing maayong abot sa inyong kaumahan, kaparasan, ug kaolibohan, ug ihatag niya kini ngadto sa iyang mga sulugoon.
15Pagakuhaon niya ang ikapulo sa inyong trigo ug sa inyong kaparasan ug ihatag ngadto sa mga pangulo ug sa iyang mga sulugoon.
16Kuhaon usab niya ang inyong mga sulugoon nga lalaki ug mga sulugoong babaye ug ang inyong labing ambongan nga mga batan-ong lalaki ug ang inyong mga asno; patrabahoon niya silang tanan alang kaniya.
17Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong mga kahayopan, ug mahimo kamong iyang mga ulipon.
18Unya nianang adlawa magtuaw kamo tungod sa hari nga inyong gipili alang sa inyong kaugalingon; apan si Yahweh dili motubag kaninyo nianang adlawa.”

19Apan nagdumili ang katawhan sa pagpaminaw kang Samuel; miingon sila, “Dili! Kinahanglan nga adunay maghari kanamo
20aron mahisama kami sa ubang mga nasod, ug aron ang among hari maoy maghukom kanamo, mangulo kanamo ug makiggubat alang kanamo.
21Sa pagkadungog ni Samuel sa tanang gipamulong sa katawhan gisubli niya kini ngadto sa igdulongog ni Yahweh.
22Si Yahweh miingon kang Samuel, “Tumana ang ilang tingog ug buhatang hari ang usa ka tawo alang kanila.” Busa gisultihan ni Samuel ang katawhan sa Israel, “Ang matag tawo kinahanglan mopauli sa iyang kaugalingong siyudad.”