Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Samuel

1 Samuel 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dinomteng et di timpo ay natopog din Filisteo ed Soco ay sakop di Juda ta makigobat da. Nankampo da ed Efes Dammin sin nan-gawaan di Soco ya Azeka.
2Da Saulo abe sin Israelita, nankampo da sin tanap ed Ela et sidi ay nansagana da ay makigobat sin Filisteo.
3Wada din Filisteo sin esay dontog yan din Israelita abe sin esa, et way nan-gawaan da ay tanap.
4Wada et di mangialagey sin Filisteo ay manngadan si Goliat ay taga-Gat. Binmela sin kampon di Filisteo ta karitena din Israelita. Siyam ay piya di kakayang na,
5nanhelmet si bronsi yan bronsi met laeng di salida na ay emey ay limapolo ya pito ay kilo.
6Nagadingan si bronsi di siki na yan sinasadlayana di bronsi ay gayang.
7Din potan di gayang na ay sana yan dakdake ay kaman din os-osalen di man-abel yan emey ay pito ay kilo di dagsen din landok ay tadem na. Waday soldado ay mamangpangpango ay para egen sin kasay na.
8En sinangon Goliat din sosoldadon di Israelita yan kanana ay nangibogaw, “Apay nga malinya kayo ay makigobat? Esaak met ay Filisteo yan dakayo din bag-en Saulo. Manpili kayo si esa ay makilaban en sak-en.
9Mo omabak ta pomse, manbalin kami ay bag-en yo, ngem no abakek ta peslek, dakayo di manbalin ay bag-en mi et mansilbi kayo en dakami.”
10Intoloy din Filisteo ay sana ay nangwani, “Ed wani met laeng, karitek din sosoldadon di Israelita. Manpili kayo si makilaban en sak-en!”
11Idi dinngen da Saulo ya din amin ay Israelita din sana, palalo di egyat ya dismaya da.
12Si David yan anak Jesse ay polin Efrata. Ed Betlehem ay lak-am di Juda di ili da. Waday wao ay lalaki ay an-ak Jesse yan enggay nakay sisya sin timpo ay nanturayan Saulo.
13Din tolo ay kapangoanan sin an-ak Jesse yan naikoyog da en Saulo sin gobatan. Si Eliab di ngadan din kapangoanan, pag si Abinadab, pag si Samma.
14Si David di inoodi. Naikoyog din tolo ay kapangoanan en Saulo,
15ngem si David pay yan mantinaoli ay emey sin kad-an Saulo ya somaa ay mangayowan sin karneron ama da.
16Sin oneg di opatapolo ay agew, binigat ya minasdem ay kariten Goliat din Israelita.
17Sin esay agew, kanan Jesse en David, “Dalasem ta iey mo nan sinpo ay kilo ay doom ya sinpo ay tinapay sin kad-an da manong mo.
18Idawat mo abe nan sinpo ay nabanol ay makan sin kapitan di bonggoy da. En ka kod ilaen mo kas-ano din aag-im yan mo mantaoli ka, man-isaa kas pamaneknek ay mapo en daida ay mayat di kasasaad da.

19Wadas da Saulo ya din amin ay lalaki ay Israelita sin tanap ed Ela ay makigobgobat sin Filisteo.”
20Nasapas David sin kabigatana ay nangipolang sin kakarnero si esa ay manpaspastol, pag nan alaen din karga na et inmey ay nantongpal sin inbilin Jesse. Dinmateng sin kad-an di sosoldado idi kosto ay emey da sin powisto da et ipigpigsa da din ibogbogaw da ay para gobat.
21Nanpowisto da ay man-asisagang din Israelita ya Filisteo.
22Inpayag David din karga na sin man-idoldolin si kasapolan di sosoldado, pag katagtag ay emey sin kad-an di aag-i na sin gobatan et sinalodsod na di kasasaad da.
23Idi makikalkali sin aag-i na, wada et si Goliat ay pinmika sin sangoanan di gagait na yan manbogaw kasin ay mangarit sin Israelita ay kaman din sigod ay am-amagena, et dinngen David.
24Tinmagtag din Israelita si egyat da sin nangilaan da sin lalaki ay sana.
25Kanan da ay nan-asibaga, “Ilaen yo, kanayon ay kariten din ipogaw ay sana si datako ay Israelita. Gon-gonaan kano din ari si dakdake ay kinabaknang di mamse sin ipogaw ay doy yan ipaasawa na abe din anak na ya adi manbayad si bowis din pamilyan ama na.”
26Kanan David ay nansalodsod sin katakdo na ay lallalaki, “Sinoy gon-gonan di mamse sin Filisteo ay nay ta adi maibabain di Israel? Siya mo sino san adi nakogit ay Filisteo ay mangarkarit sin sosoldadon di matmatago ay Diyos.”
27Et dinad-at dan sisya kasin din is-istoryaen da ay lagbon di mamse en Goliat.
28Dinngen Eliab ay din kapangoanan ay manong David din pakikalkaliana sin lallalaki et palaloy bonget na ay nanyamyam en sisya. Kanana, “Apay nga inmali kas na? Sino di mangayowan sin at-atik ay doy ay karnero sin lugar ay magay omili? Nalastog ka dedan ya lawlaway nemnem mo, ammok ay inmali ka anggoy ay manboyas man-gogobat.”
29Kanan David, “Ay sino od di inamag ko? Ay maiparit aya di pankaliak?”
30Kinmaan si David sin kad-an manong na et siya met laeng di ena dinamag sin odom ay lallalaki yan iso na met laeng di songbat da ay kaman din inbagan di odom.
31Nandinamag din inbagan David enggana ay naibagan Saulo et inpaayag nas David.
32Kanan David en Saulo, “Madaydayaw ay ari, maga koma di emegyat sin Filisteo ay doy, tan sak-en ay bag-en mo di en makilaban en sisya.”
33Kanan Saulo ay nanongbat, “Adim kabaelan din Filisteo ay doy tan an-anak ka pay laeng yan sisya pay et nakigobgobat manipod sin kabaro na.”
34Ngem kanan David, “Apo ari, sak-en di mangay-ayowan sin kakarneron amak yan mo waday layon ono odom ay atap ay animal ay mangitagtag sin anak di karnero,
35apayawek ay labanen ta isalakan ko din anak di karnero. Mo somagong yan kapedenak sin bagang na ta pat-oak enggana ay matey.
36Wada day pinsek ay layon ya odom ay atap ay animal et siya met laeng di amagek sin adi nakogit ay doy ay Filisteo ay mangarkarit sin sosoldadon di matmatago ay Diyos.

37Insalakan Diyos sak-en si layon ya odom ay atap ay animal et sisya met laeng di mangisalakan en sak-en sin Filisteo ay doy.” Kanan Saulo, “Mo siya ngarud sa, emey ka et sapay koma ta si Diyos di mangadkadwa en sik-a.”
38Inpabadon Saulo en David din mismo ay bado na ay maidallem sin salida, indawat na abe din salida na ya helmet na ay bronsi.
39Idi in-amag David dadi, asi nan isiket din kampilan yan ipadas na ay idad-an, maikawa tan adi nan inpaingsa. Kanana en Saulo, “Maikawaak tan bakenak dedan nairuam,” isonga kinaana.
40Pag nan alaen din sokod na ay manpaspastol yan en nanpili si lima ay mayat ay bato sin ginawang et inpeey na sin sopot na. Iin-genana din palsiit na ay sinmag-en sin Filisteo.
41Intoltoloy aben Goliat ay nangabat en David yan mamangpangpango din nananggen si kasay na.
42Idi estena ay ilaen si David, nilaslasoy na tan inila na ay an-anak pay laeng ay gowapo ya nasalon-at di kailaana.
43Kanana en David, “Ay siya mo asoak ta pat-o di iabat mon sak-en?” Et inbayos na sin didiyosena din baos na en David.
44Kanana, “Omali kas na ta idawat ko san awak mo sin titit ya atap ay animal ta isida da!”
45Kanan aben David, “Kampilan ya gayang di armas mo ay makilaban en sak-en, ngem sak-en pay ay makisango en sik-a et panakaawak Yahweh ay Kangatoan ay Turay. Sisya din Diyos ay daydayawen di sosoldadon di Israel ay kinarit mo.
46Ed wani ay agew, ipaabak Diyos sik-a en sak-en ta peslek sik-a ya potoak san toktok mo. Ed wani ay agew, idawat ko din bangkay di sosoldado ay Filisteo sin titit ya atap ay animal ta kanen da ta say pangammoan di intiro ay lobong ay wada di Diyos ed Israel.
47Say pangilaan di amin ay natopog isna ay adi kasapolan Diyos di gayang ya kampilan ay mangisalakan sin ipogaw na, tan si Diyos di makigobat et ipaabak nas dakayo am-in en dakami.”
48Intoltoloy Goliat ay sinmag-en yan katagtag si David ay nangabat en sisya sin panlabanan da.
49Kinawet na di bato sin sopot na et inpalsiit na en Goliat. Napontaan din kitong na yan linosok din bato din toktok na et natokang ay nanlakob-o sin lota.
50Isonga inabak David din Filisteo ay sana, olay mo palsiit anggoy ya bato di armas na, tan maga di kampilan si intatakina.
51Katagtag si David et pinmika sin kad-an di bangkay Goliat, pag nan oksoten din kampilan Goliat ay say inpoto na sin toktok na met laeng. Idi ilaen din Filisteo ay natey din itangtangsit da, katanagtag da ay lomayaw.
52Pag bomanogaw din taga-Israel ya taga-Juda ay nangapayaw en daida sin danan ay manturong ed Saaraim enggana sin segpan di ili da ed Gat ya Ekron, et kawanalang di nasogatan ay Filisteo sin danan enggana sin ili da ay doy.