Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Jozuego

Jozuego 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potem padł drugi los dla Symeona, dla pokolenia synów Symeona według ich rodzin, a ich dziedzictwo znajdowało się pośród dziedzictwa synów Judy.
2A otrzymali oni w dziedzictwie: Beer-Szeba, Szeba, Molada;
3Chasar-Szual, Bala, Esem;
4Eltolad, Betul, Chorma;
5Siklag, Bet-Markabot, Chasar-Susa;
6Bet-Lebaot i Szaruchen: trzynaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
7Ain, Rimmon, Eter, Aszan: cztery miasta wraz z przyległymi do nich wioskami.
8Oraz wszystkie wioski, które były dokoła tych miast, aż do Baalat-Beer, Ramat południowy. To było dziedzictwo pokolenia synów Symeona według ich rodzin.
9Dziedzictwo synów Symeona zostało wzięte z działu synów Judy, ponieważ dział synów Judy był dla nich zbyt wielki. Synowie Symeona otrzymali więc dziedzictwo pośród ich dziedzictwa.
10Potem padł trzeci los dla synów Zebulona według ich rodzin, a granica ich dziedzictwa sięgała aż do Sarid.
11A ich granica wznosiła się w kierunku morza do Marala, dochodziła do Dabbeszet i ciągnęła się aż do potoku, który jest naprzeciw Jokneam.
12I zwracała się od Sarid na wschód do granicy Kislot-Tabor, a stamtąd biegła do Daberat i wznosiła się do Jafia;
13Stamtąd biegła na wschód do Gat-Chefer, do Et-Kasin, dochodziła do Rimmon i skręcała do Nea.
14Następnie granica otaczała od północy do Channaton i kończyła się w dolinie Jiftach-El.
15Obejmowała również Kattat, Nahalal, Szimron, Idala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
16Oto dziedzictwo synów Zebulona według ich rodzin, te miasta i przyległe do nich wioski.
17Czwarty los przypadł Issacharowi, czyli synom Issachara według ich rodzin.
18A ich granica obejmowała: Jizreel, Kesulot, Szunem;

19Chafaraim, Szijon, Anacharat;
20Rabbit, Kiszjon, Ebes;
21Remet, En-Gannim, En-Chadda i Bet-Passes.
22A ich granica dochodziła do Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a kończyła się przy Jordanie: szesnaście miast i przyległe do nich wioski.
23Oto dziedzictwo pokolenia synów Issachara według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski.
24Potem padł piąty los dla pokolenia synów Aszera według ich rodzin.
25I ich granica obejmowała: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf;
26Alammelek, Amad i Miszal, a dochodziła do Karmelu na zachodzie i do Szichor-Libnat.
27Stamtąd skręcała na wschód do Bet-Dagon i biegła aż do Zebulona i do doliny Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neiel i wychodziła do Kabulu po lewej stronie;
28I do Ebronu, Rechobu, Chammonu i Kany aż do Wielkiego Sydonu.
29Potem granica skręcała do Rama aż do warownego miasta Tyr; stamtąd skręcała do Chosa i kończyła się przy morzu, od wybrzeża do Akzibu.
30Obejmowała również Umma, Afek i Rechob: dwadzieścia dwa miasta oraz przyległe do nich wioski.
31Oto dziedzictwo pokolenia synów Aszera według ich rodzin, te miasta i przyległe do nich wioski.
32Potem dla synów Neftalego padł szósty los, dla synów Neftalego według ich rodzin.
33Ich granica biegła od Chelef, od Helon do Saanannim, Adami, czyli Nekeb, oraz Jabneel aż do Lakum i kończyła się przy Jordanie.
34Następnie ta granica skręcała na zachód do Aznot-Tabor, a stamtąd biegła do Chukkok i ciągnęła się na południe do Zebulona, na zachodzie dochodziła do Aszera, a do Judy nad Jordanem na wschodzie.
35A miastami warownymi są: Siddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret;
36Adama, Rama, Chasor;

37Kedesz, Edrei, En-Chasor;
38Jereon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz: dziewiętnaście miast oraz przyległe do nich wioski.
39Oto dziedzictwo pokolenia synów Neftalego według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski.
40Potem padł siódmy los dla pokolenia synów Dana według ich rodzin.
41A granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz;
42Szaalabin, Ajjalon, Jitla;
43Elon, Timna, Ekron;
44Elteke, Gibbeton, Baalat;
45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon;
46Me-Jarkon i Rakkon z granicą naprzeciw Jafy.
47Lecz obszar synów Dana był zbyt mały. Synowie Dana wyruszyli więc do walki z Leszem, zdobyli je, pobili je ostrzem miecza, wzięli je w dziedzictwo i mieszkali w nim. I nazwali Leszem Dan, od imienia swego ojca.
48Oto dziedzictwo pokolenia synów Dana według ich rodzin, te miasta oraz przyległe do nich wioski.
49A gdy dokończyli dzielenie ziemi według jej granic, synowie Izraela dali spośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna.
50Zgodnie z rozkazem PANA dali mu miasto, o które poprosił, Timnat-Serach na górze Efraim, gdzie zbudował miasto i mieszkał w nim.
51Oto dziedzictwa, które losem podzielili w posiadanie kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i naczelnicy ojców pokoleń synów Izraela w Szilo przed PANEM, u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, i dokończyli podział ziemi.