Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Isus Navin

Isus Navin 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potom izide drugi ždrijeb za Simeuna, pleme sinova Simeunovijeh po porodicama njihovijem, i bi našljedstvo njihovo usred našljedstva sinova Judinijeh.
2I dopade im u našljedstvo Vir-Saveja i Saveja i Molada,
3I Asar-Sual i Vala i Asem,
4I Eltolad i Vetul i Orma,
5I Siklag i Vet-Markavot i Asar-Susa,
6I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;
7Ajin, Remon i Eter i Asan, èetiri grada sa selima svojim;
8I sva sela što bijahu oko tijeh gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je našljedstvo plemena sinova Simeunovijeh po porodicama njihovijem.
9Od dijela sinova Judinijeh dopade našljedstvo sinovima Simeunovijem, jer dio sinova Judinijeh bijaše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše našljedstvo na njihovu našljedstvu.
10Potom izide treæi ždrijeb za sinove Zavulonove po porodicama njihovijem; i meða našljedstvu njihovu bi do Sarida.
11A odatle ide meða njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,
12Pa se okreæe od Sarida na istok do meðe Kislot-Tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;
13Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;
14Otuda se savija meða k sjeveru na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,
15S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.
16To je našljedstvo sinova Zavulonovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi i sela njihova.
17Za Isahara izide ždrijeb èetvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovijem;
18A meða im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,

19I Aferajim i Seon i Anaharat,
20I Ravit i Kision i Aves,
21I Remet i En-Ganim i En-Ada i Vet-Fasis,
22A otuda ide meða na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.
23To je našljedstvo plemena sinova Isaharovijeh po porodicama njihovijem; to su gradovi i sela njihova.
24Potom izide ždrijeb peti za pleme sinova Asirovijeh po porodicama njihovijem.
25I meða im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,
26I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,
27I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k sjeveru, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalijevo;
28I Hevron i Reov i Amon i Kana dori do Sidona velikoga;
29Otuda se savija meða na Ramu i do tvrdoga grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dijela Ahsivskoga;
30I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.
31To je našljedstvo plemena sinova Asirovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi i sela njihova.
32Za sinove Neftalimove izide ždrijeb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovijem,
33I meða im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;
34Potom se obræe meða na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.
35A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,
36I Adama i Rama i Asor,

37I Kedes i Edrej i En-Asor,
38I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.
39To je našljedstvo plemena sinova Neftalimovijeh po porodicama njihovijem, to su gradovi sa selima svojim.
40Sedmi ždrijeb izide za pleme sinova Danovijeh po porodicama njihovijem,
41I meða našljedstvu njihovu bi Sara i Estaol i Ir-Semes,
42I Salavin i Ajalon i Jetla,
43I Elon i Tamnata i Akaron,
44I Eltekon i Giveton i Valat,
45I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,
46I Me-Jarkon i Rakon s meðama svojim prema Jopi.
47Ali meðe sinova Danovijeh izidoše male za njih; zato izidoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrijem maèem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svojega.
48To je našljedstvo plemena sinova Danovijeh po porodicama njihovijem; to su gradovi i sela njihova.
49A kad podijeliše zemlju po meðama njezinijem, dadoše sinovi Izrailjevi našljedstvo Isusu sinu Navinu meðu sobom.
50Po zapovijesti Gospodnjoj dadoše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.
51To su našljedstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otaèkih u plemenima sinova Izrailjevijeh podijeliše ždrijebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podijeliše zemlju.