Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JOSUA

JOSUA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeonitternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod.
2Til deres Arvelod hørte: Be'ersjeba, Sjema, Molada,
3Hazar-Sjual, Bala, Ezem,
4Eltolad, Betul, Horma,
5Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,
6Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.
7En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.
8Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det er Simeonitternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.
9Fra Judæernes Del blev Simeonitternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeonitterne Arvelod inde i deres Arvelod.
10Det tredje Lod faldt for Zebulonitterne efter deres Slægter. Deres Arvelods Landemærke når til Sarid:
11og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;
12fra Sarid drejer den østpå, mod Solens Opgang, hen imod Kislot-Tabors Område og fortsætter til Daberat og op til Jafia;
13mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpå over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea;
14derfra drejer Grænsen i nordlig Retning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El.
15Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem*; tilsammen tolv Byer med Landsbyer. { *Nogle Bynavne er faldet ud af Teksten. }
16Det er Zebulonitternes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
17For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakaritterne efter deres Slægter;
18og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,

19Hafarajim, Sji'on, Anaharat,
20Rabbit, Kisjjon, Ebez,
21Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.
22Og Grænsen berører Tabor, Sjahazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
23Det er Issakaritternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
24Det femte Lod faldt for Aseritternes Stamme efter deres Slægter.
25Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf,
26Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpå berører Grænsen Karmel mod Vest og Sjihor-Libnat,
27drejer så østpå til Bet-Dagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpå går den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpå til Kabul,
28Abdon, Rehob, Hammon og Kana indtil den store Stad Zidon;
29så drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,
30Akko, Afek, Rehob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.
31Det er Aseritternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
32For Naftalitterne faldt det sjette Lod, for Naftalitterne efter deres Slægter.
33Deres Landemærke går fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan;
34så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.
35Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,
36Adama, Rama, Hazor,

37Kedesj, Edre'i, En-Hazor,
38Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.
39Det er Naftalitternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
40For Danitternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.
41Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,
42Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,
43Elon, Timna, Ekron,
44Elteke, Gibbeton, Ba'alat,
45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46Me-Jarkon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo.
47Men Danitternes Område blev dem for trangt; derfor drog Danitterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpå tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.
48Dette er Danitternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.
49Da Israelitterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig.
50Efter HERRENS Påbud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.
51Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HERRENS Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang. Således blev de færdige med Udskiftningen af Landet.