Text copied!
CopyCompare
A Nitana Vure - Iosua

Iosua 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ruana rihiva na satu na malala i boru langa na kabu ne Simion. Ra malala iea i tabuli na kurukuruna malala ne huriki a Iuda. A maka tanga a kabu ne Simion i bole ra nga: e Bersiba, e Molada, e Hasar-Sual, e Bala, e Esem, e Eltolad, e Betul, e Horma, e Siklak, e Bet-Markabot, e Hasar-Susa, e Bet-Lebaot, e Saruhen. Ri bole a maka tanga i ravulu a polona i tolu, turana a maka tanga ri pesi tabukoi ne ria.
7Ri bole tabu a tanga e Ain, e Rimon, e Eter, e Asan, turana a maka tanga ri pesi tabukoi ne ria.
8E huriki na kabu ne Simion ri bole a maka tanga dagi, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria, i vano i harena na tanga e Balat-Ber re Rama, na tabeke mule puru ne Negev.
9A malala ne huriki a kabu ne Simion i tabuli na kurukuruna malala ne huriki a Iuda. A malala ni habi ne huriki a Iuda i dagi hateka, lakea e huriki na kabu ne Simion ri bole ranga tabekena.
10A toluna rihiva na satu na malala i boru langa na kabu ne Sebulun. A nagi na malala ri bolea i harena na tanga e Sarid.
11A nagi i lakea na tabeke na nirolona haro, i harena na tanga e Mareal i lokovonga tabukoi na tanga e Dabeset, i lokovonga na naru kiroko na nirikena haro na tanga e Iokne-Am.
12Na tabeke mule lokovonga na tanga e Sarid, a nagi i lakea mai a harena a tanga e Kislot-Tabor na tabeke na nirikena haro, i vano i harena na tanga e Daberat, i sike lakea na tanga e Iapia.
13A nagi i lokovonga liu na tabeke na nirikena haro i bele na tanga e Gat-Heper e Et-Kasin, i kaogo vonga i lakea na tabeke e Nea, na dala lakea na tanga e Rimon.
14Na tabeke mule sike a nagi i kaogo lakea na tabeke na tanga e Hanaton, i vano i bele na maloku ne Ipta-El.
15A maka tanga i bole e huriki a Israel ra nga: e Katat, e Nahala, e Simron, e Idala, e Betlehem. A maka tanga dagi e huriki na kabu ne Sebulun ri bole i ravulu a polona i rua, turana a maka tanga kiroko tabukoi ne ria.
17A vana rihiva na satu i boru langa na kabu ne Isikar.
18A tanga i bole a kabu ne Isikar ra nga: e Iesril, e Kesulot, e Sunem,
19e Haparaim, e Sion, e Anaharat,
20e Rabit, e Kision, e Ebes,
21e Remet, e En-Ganim, e En-Hada, e Bet-Pases.
22A nagi na malala i bolea a kabu ne Isikar i vano i bele na lolo e Tabor na tanga e Sahasuma e Bet-Semes, i vano i harena na naru e Iordan. E huriki a Isikar ri bole a tanga dagi i ravulu a polona i polotara, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
24A limana rihiva na satu i boru langa na kabu ne Aser.
25A maka rana tanga i bole e huriki a Aser ra nga: e Helkat, e Hali, e Beten, e Aksap,

26e Alamelek, e Amad, e Misal. Na tabeke na nirolona haro a nagi na malala na kabu ne Aser i bele tabukoi na tanga e Karmel e Sihor-Libnat.
27A nagi i kaogo lakea na tabeke na nirikena haro i bele na tanga e Bet-Dagon, i lokovonga tabukoi na malala na kabu ne Sebulun na maloku ne Ipta-El, i sike lakea na tanga e Bet-Emek e Neiel. A nagi i sike lokovonga na tanga e Kabul,
28e Ebron, e Rehob, e Hamon, e Kana i sike lokovonga liu na tanga e Sidon.
29A nagi i kaogo lakea na tanga e Rama i bele o Tair, ra tanga iea ni tura halui. A nagi i kaogo lakea na tanga e Hosa i vano i harena na Dari na Kurukuruna Malala. E huriki a Aser ri bole tabu a tanga e Mehebel, e Aksib,
30e Uma, e Apek, e Rehob. E huriki a Aser ri bole a tanga dagi i ravulu rua a polona i rua, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
32A polotarana rihiva na satu i boru langa na kabu ne Naptali.
33A nagi na malala ne ria i pe mule a tanga e Helep i lakea mai a kai a ok i pesi na tanga e Sananim, i lakea na tanga e Adami-Nekep e Iapnel, muri i lakea na tanga e Lakum i vano i harena na naru e Iordan.
34A nagi i kaogo i lakea na tabeke na nirolona haro na tanga e Asnot-Tabor e Hukok. A malala na kabu e Sebulun i tabuli na tabeke mule puru na malala na kabu e Naptali, a malala na kabu e Aser i tabuli na tabeke na nirolona haro, a tanga e Iuda na naru e Iordan i pesi na nirikena haro.
35A maka tanga ni tura halui na nure i tora hateka ra nga: e Sidim, e Ser, e Hamat, e Rakat, e Kineret,
36e Adama, e Rama, e Hasor,
37e Kedes, e Edrei, e En-Hasor,
38e Iron, e Mikdal-El, e Horem, e Bet-Anat, e Bet-Semes. E huriki a Naptali ri bole a maka tanga dagi i ravulu a polona i polova, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
40A poloruana rihiva na satu i boru langa na kabu ne Dan.
41A maka tanga ri bole ra nga: e Sora, e Estaol, e Ir-Semes,
42e Salabin, e Aialon, e Itla,
43e Elon, e Timna, e Ekron,
44e Elteke, e Gibeton, e Balat,
45e Iehud, e Bene-Berak, e Gat-Rimon,

46e Me-Iarkon, e Rakon. A maka tanga nga ri pesi tabukoi na tanga e Iopa.
47Muri e huriki a tahotanga ri rata hale e huriki a Dan, ri lili tala ria vona a malala iea. Lakea e huriki a Dan ri vano ri bele o Lesem ri vaubi turane huriki a tahotanga vonga. Ri bolea a tanga ne ria, ri rabalaki lobo e huriki a tahona tanga. Muri e huriki a Dan, ri bolea a malala ne ria liu. Ri puloa a rana e Lesem ri vunua e Dan, a rana a gare ne ria.
48Ra maka tanga dagi turana a maka tanga kiroko ri pesi na tabekena malala iea, i bole e huriki a hamone Dan.
49Na tahuna e huriki a Israel ri vaveru lobo a malala, muri ri habia ne Iosua e tune Nun tara tabekena malala ge ne vona.
50E Iosua i nana e huriki a bakovi ri gi habia vona a tanga e Timnat-Sera na kupona na tabeke ne huriki a Epraim. Ri habia vona i manga a ngava e BAKOVI DAGI i vakuku. Lakea e Iosua i rata kamumu tabua a tanga iea, i made vona.
51E huriki a Israel ri vapopo na matana Kape na Vaponga ne BAKOVI DAGI o Silo. Ri dava e Eleasar a prister, e Iosua turane huriki a matakari na kabu ri gi veru a malala na tabeke na nirolona haro ne Iordan. Ngane ri vakalobo ni veru a maka malala.