Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Soge ilegesu ageyadu, amo Simione fi da lai dagoi. Ilia soge da asili, Yuda fi ilia soge ganodini asi.
2Ilia da moilai bai bagade amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai dagoi. Moilai bai bagade ilia lai da Biasiba, Siba, Molada,
3Ha:isa Siuale, Ba:iala, Iseme,
4Eledoula:de, Beduele, Homa,
5Sigila:ge, Bede Magabode, Ha:isa Susa,
6Bede Leba:iode amola Sialuhene.
7Amola ilia da moilai bai bagade biyadu eno amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai, amo A:ini, Limone, Ida amola A:isa:ne.
8Simione ilia soge lai amo ganodini moilai huluane asili Ba:ilade Bia (eno dio da Lama) ga (north) ba:i.
9Yuda fi da soge bagade baligili lai. Amaiba:le, Yuda fi soge la:idi ilia fadegale bu Simione fi ilima i.
10Soge ilegesu osoda amo ilia da Sebiulane fi ilima i. Ilia soge lai da asili, Sa:ilidi moilaiga doaga:i.
11Amalu, alalo da eso dabe la:ididili asili, Dabasede amola hano Yogonia:me moilai eso mabadi la:ididili diala amo baligili, Ma:lala moilaiga doaga:i.
12Sa:ilidi baligili, eso mabadi la:idi amoga asili, Gisalode Da:ibe ea alalo amo baligili, Dabela:de baligili, Ya:ifia doaga:i.
13Amoga eso mabadili asili, Ga:idehifa amola Ede Ga:isini baligili, selefale Nia amola Limone amoga asi.
14Ga (north) alalo da selefale, Ha:nadone amoga asili, Ifadahele Fago amoga doaga:i.
15-
16Sebiulane fi dunu da gesowale fima:ne, soge amo ganodini da moilai bai bagade fagoyale gala amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai. Moilai dedei amola Ga:da:de, Na:ihalale, Similone, Idala amola Bedeleheme ilia da lai dagoi.
17Ilia da soge ilegesu biyadu Isaga fi ilima i.
18Ilia soge ganodini da moilai bai bagade galu amola moilai fonobahadi eno sisiga:le dialu ba:i. Ilia soge alalo da Yodane Hano amoga doaga:i. Ilia moilai da Yeselile, Gisalode, Siuneme, Ha:fala:ime, Siaihone, Ana:ihalade, La:bidi, Gisione, Ibese, Limede, Enega:neme, Eneha:da, Bedeba:sese, Da:ibo, Sia:ihasuma amola Bede Simese.

24Ilia da soge ilegesu bi amo A:sie fi ilima i.
25A:sie fi da amo moilai bai bagade lai dagoi. Helegade, Ha:ilai, Bidene, Agasia:fe,
26Ala:melege, A:ima:de amola Misia:le. A:sie fi ilia eso mabadi la:idi alalo da Gamele Goumi amola Siaiholibina:de hano amo gadenene asi.
27Alalo da eso mabadi amoga selefale, Bededa:igone amola Sebiulane fi ilia soge amola Ifadahele Fago baligili, ga (north) amo asili, Bede Imege amola Niaiele baligili, Ga:ibale,
28Ibalone, Lihoube, Ha:mone amola Ga:ina baligili, Saidone moilai bai bagadega doaga:i.
29Amalu, alalo da selefale, La:ima moilai baligili, gagili sali moilai bai bagade Daia, amoga doaga:i. Amalu, alalo da bu selefale, Housa moilai bai bagade baligili, Medidela:inia Hano Wayabo amoga doaga:i. Ilia moilai bai bagade eno lai da Maha:ilabe, A:gasibi, Uma, A:ifege amola Lihoube.
30Moilai bai bagade huluane ilia idi da 22 amola ilima sisiga:le dialu moilai fonobahadi.
31A:sie fi da ilia soge ilegei amo ganodini moilai bai bagade22 agoane lai, amola moilale gagai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai dagoi.
32Soge ilegesu gafe, amo Na:fadalai fi huluane ilia lai.
33Amo soge ea alalo da Hilefe moilaiga asili, ouge ifa Sa:ina:imi sogebiga galu amo baligili asili, A:da:minegebe, Ya:beniele amola La:igame baligili, Yodane Hano amoga doaga:i.
34Amogawi alalo da selefale eso dabe la:idiga asili, A:senode Da:ibo amola Hagoge baligi. Amalalu, Sebiulane da amo alaloga ga (south) ba:i, A:sie da alaloga eso dabe la:idiga ba:i, amola Yodane Hano da alaloga eso mabadi la:idiga ba:i.
35Gagili sali moilai bai bagade da Sidimi, Se, Ha:ma:de, La:ga:ide, Ginilede,
36A:dama, La:ima, Ha:iso,
37Gidese, Edeli, Eneha:iso,
38Ailone, Migadalele, Houleme, Beda:ina:de amola Bedesemese.
39Amo huluane da19 moilai bai bagade amola moilai fonobahadi amo19 sisiga:le dialu. Huluane da Na:fadalai fi ilia soge gaguma:ne lai, amo ganodini dialu.
40Soge ilegesu fesu amo Da:ne fi huluane da lai.
41Ilia soge ilegei amo ganodini amo moilai ba:i. Amo Soula, Eseda:iole, Esimese,.

42Sia:ilibimi, A:iyalone, Idala,
43Ilone, Dimina, Egelone,
44Eledigi, Gibidone, Ba:ialade,
45Yihade, Benebila:ge, Ga:idelimane,
46Miyagone, Lagone amola soge amo da Yoba moilai sisiga:i.
47Da:ne fi dunu da ilia soge gesowale fimu da gasa bagade ba:i. Amaiba:le, ilia da La:isie moilaiga musa: asi. Ilia da amo moilai hasalale, dunu huluane medole lelegele, moilai amo lai dagoi. Ilia da La:isie dio fadegale, amo moilaiga ilia aowalali amo Da:ne ea dio asuli.
48Amo moilai bai bagade dedei huluane amola moilai fonobahadi ili sisiga:le dialu da soge amo Da:ne fi ilia da fima:ne lai, amo ganodini dialebe ba:i.
49Isala:ili dunu da soge huluane fifili sagoi dagoloba, ilia da Nane egefe Yosiua ema sogebi i.
50Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ilia da Yosiua ea adole ba:i moilai bai bagade ema i. Amo da Dimina:de Sila, Ifala:ime agolo soge amo ganodini dialu. Yosiua da amo moilai bu gaguli, amo ganodini fi.
51Elia:isa (gobele salasu dunu), Nane egefe Yosiua amola Isala:ili fi ilia ouligisu dunu da igi ilegesu ululuasu hou amoga soge fifili ilegei. Hina Gode da amo ilegesu hou ouligima:ne, ilia da Hina Gode Ea Da:bena:gele abula diasu amo Siailou ea logo holeiga hamoi. Ilia da agoane soge fifili ilegei dagoi.