Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यहोसु

यहोसु 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु नोले योव़ङमेनु, सिमियोन आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी आन रागी ताम्‍तेक्‍म। मेको आन रागी यहूदा आ खिं खिं ङा मुर आन रागी आ दातेमी बाक्‍त। उत्‍पत्ती ४९:५
2मेको आन रागी तेको तेको बाक्‍त देंशा हना, बेयर-शेबा, मेको कली शेबा यो देंनीम, मोलादा, उत्‍पत्ती २१:१४,३१,३३
3हासार-शुआल, बलाह, एसेम,
4एल्‍तोलद, बेथुल, होरमा,
5सिकलाग, बेथ-मारकाबोथ, हासार-सूसाह,
6बेथ-लेबाओथ नु शारूहेन मेको आन के बाक्‍तीक नेल्‍ल पा १३ ओटा सहर नु गाउंपुकी बाक्‍तेक्‍म।
7ऐन, रिम्‍मोन, एथेर नु आशान। मेको आन के बाक्‍तीक नेल्‍ल पा ४ ओटा सहर नु मेकेर ङा गाउंपुकी बाक्‍तेक्‍म। मेको आन एर ओंथ ङा गाउं नेल्‍ल बालाथ-बेर, दक्‍खिन गे ङा रामाह सम्‍म बाक्‍तेक्‍म।
8मेको सिमियोन आ थर ङा खिं खिं ङा मुर कोव़शा, मेको सहर नेल्‍ल आन एर ओंथ ङा गाउं बालाथ-बेएर नु नेगेब ङा रामाह सम्‍म बाक्‍ब।
9मेको सिमियोन आ खिं खिं ङा मुर आन रागी बाक्‍त। मिनु मेको आन रागी यहूदा आ खिं खिं ङा मुर आन रे पा तशो बाक्‍तेक्‍म। मारदे हना यहूदा थर आन रागी माल्‍शो क्‍येङा यो शुश बाक्‍माक्‍त। मोपतीके सिमियोन आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी मेको आन रागी यहूदा आन रागीमी ताम्‍तेक्‍म।
10मिनु नोले योव़ङमेनु, जबूलून आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी आन रागी ताम्‍तेक्‍म। मेको आन सांद सारीद सम्‍म बाक्‍त। उत्‍पत्ती ४९:१३
11मिनु पच्‍छिम गे मरलाह सम्‍म लशा, दब्‍बेशेत लाक्‍शा, योकनाम आ नेक्‍था ङा खोला सम्‍म जाक्‍दीत्‍त।
12सारीद रे पा लशा, पूर्ब नां दाप्‍तीक गे किस्‍लोथ-ताबोर रागी रे दाबेराथमी ग्रूशा याफीया सम्‍म ङोइश्‍शा लशो बाक्‍त।
13मेकेर रे मेको पूर्ब गे लशा, गाथ-हेफेर नु एथ-कासीन सम्‍म जाक्‍दीश्‍शा, यो रिम्‍मोन सम्‍म ग्रूशो बाक्‍त। मेको सांद नेआह सम्‍म जाक्‍दीश्‍शो बाक्‍त।
14मिनु मेको सांद हन्‍नातोन उत्तर गे लशा, हिरशा इफ्‍ताह-एल ङा दिंममी जाक्‍दीश्‍शा नुप्‍शो बाक्‍त।
15मेको सांद आगाम कात्‍ताथ, नहालाल, शिम्रोन, इदलाह नु बेथलेहेम यो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन के बाक्‍तीक नेल्‍ल पा १२ ओटा सहर नु मेकेर ङा गाउंपुकी बाक्‍तेक्‍म। न्‍यायाधीस १:३०
16जबूलून आ खिं खिं ङा मुर आन सहर नु गाउंपुकी एकोन बाक्‍तेक्‍म।
17मिनु नोले योव़ङमेनु, इस्‍साकार आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी आन रागी ताम्‍तेक्‍म।
18मेको आन सहर तेको तेको बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, येज्रेल, केसुल्‍लोथ नु शुनेम, २राजा ४:८

19हाफ्राइम, शीओन नु अनाहारथ,
20रब्‍बीत, किश्‍योन नु एबेस,
21रेमेथ, एन-गन्‍नीम, एन-हददाह नु बेथ-पस्‍सेस बाक्‍तेक्‍म।
22मेको सांद ताबोर, शहसूमा नु बेथ-शेमेश सम्‍म जाक्‍दीश्‍शा, यर्दनमी नुप्‍शो बाक्‍त। मेको आन के बाक्‍तीक सहर नेल्‍ल पा १४ ओटा सहर नु मेकेर ङा गाउंपुकी बाक्‍तेक्‍म।
23इस्‍साकार आ खिं खिं ङा मुर आन सहर नु गाउंपुकी एकोन बाक्‍तेक्‍म।
24मिनु नोले योव़ङमेनु, आशेर आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी आन रागी ताम्‍तेक्‍म। मेको आन रागी तेको तेको बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, उत्‍पत्ती ४९:२०
25हेल्‍काथ, हाली, बेतेन नु आकशाफ,
26अल्‍लाम्‍मेलेक, अमाद नु मिशाल बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेको सांद पच्‍छिममी कारमेल नु शीहोर-लिब्‍नाथ सम्‍म जाक्‍दीश्‍शो बाक्‍त।
27मिनु नोले पूर्ब गे बेथ-दागोन गे लशा, जबूलून नु इफ्‍ताह-एल ङा दिंम सम्‍म जाक्‍दीश्‍शो बाक्‍त। मेको उत्तर गे ङा बेथ-एमेक नु नेइल लशा, पेरा गे काबुल रागीमी ग्रूशो बाक्‍त।
28मिनु एब्रोन, रेहोब, हम्‍मोन नु कानाह सहर रे पा ठेयब सीदोन सम्‍म जाक्‍दीश्‍शो बाक्‍त।
29मिनु मेको सांद रामाह नु गारो पाइश्‍शो टायर सहर गे हिरशो बाक्‍त। मेको सांद लशा, होसाह गे समुन्‍द्र आ नेक्‍था ङा अक‍जीब सहरमी नुप्‍शो बाक्‍त। यहोसु १५:४४; न्‍यायाधीस १:३१
30उम्‍मा, अफेकाह नु रेहोब, नेल्‍ल पा मेको आन के २२ ओटा सहर नु मेकेर ङा गाउंपुकी बाक्‍तेक्‍म।
31आशेर आ खिं खिं ङा मुर आन सहर नु गाउंपुकी एकोन बाक्‍तेक्‍म।
32मिनु नोले योव़ङमेनु, नाप्‍ताली आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी आन रागी ताम्‍तेक्‍म। उत्‍पत्ती ४९:२१
33मेको आन सांद हेलेफ, सा-अनानीममी बाक्‍शो ठेयब रवा, अदामी-नेकेब लाक्‍शा, यब्‍नेल रे लक्‍कुम सम्‍म लशा, यर्दनमी नुप्‍शो बाक्‍त।
34मेको सांद पच्‍छिममी अच्‍नोथ-ताबोर रे लाइश्‍शा, हुक्‍कोकमी ग्रूशो बाक्‍त। मिनु मेको दक्‍खिन गे जबूलून सम्‍म, पच्‍छिम गे आशेर सम्‍म, नु पूर्ब गे यहूदा आ यर्दन सम्‍म जाक्‍दीश्‍शो बाक्‍त।
35मिनु गारो पाइश्‍शो सहरपुकी चहिं सिददीम, सेर, हम्‍माथ, रक्‍कत, किन्‍नेरेथ,
36आदामाह, रामाह, हासोर,

37केदेश, एद्रेइ, एन-हासोर
38इरोन, मिग्‍दल-एल, होरेम, बेथ-अनात नु बेथ-शेमेश बाक्‍तेक्‍म। मेको नेल्‍ल पा मेको आन के १९ ओटा सहर नु मेकेर ङा गाउंपुकी बाक्‍तेक्‍म। न्‍यायाधीस १:३३
39मिनु मेको नाप्‍ताली आ खिं खिं ङा मुर आन सहर नु गाउंपुकी एकोन बाक्‍तेक्‍म।
40मिनु नोले योव़ङमेनु, दान आ खिं खिं ङा मुरपुकीमी आन रागी ताम्‍तेक्‍म। मेको आन रागी तेको तेको बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, उत्‍पत्ती ४९:१६
41सोराह, एश्‍ताओल नु इर-शेमेश,
42शा-आलब्‍बीन, आइयालोन नु इथ्‍‍लाह,
43एलोन, तिम्‍नाह नु एक्रोन, यहोसु १५:१०
44एल-तेके, गिब्‍बेथोन नु बालाथ,
45येहुद, बेने-बेराक नु गाथ-रिम्‍मोन,
46मे-यारकोन, रक्‍कोन नु योप्‍पा आ ङोंइती ङा रागी बाक्‍तेक्‍म। योना १:३
47मिनु दान आ खिं खिं ङा मुर मेको रागी ग्राचा कली श्‍येत जाम्‍तेक्‍म। मिनु मेकोपुकीमी लेशेम सहरमी लशा, लडाइ पा तरवारमी मुर नेल्‍ल आन कली साइश्‍शा ग्रा‍तेक्‍म। मेकोपुकी मेको सहरमी बाक्‍शा, मेको कली आंम किकी आ नें दान वोइक्‍तेक्‍म। न्‍यायाधीस १८:२७-२९
48मिनु मेको दान आ खिं खिं ङा मुर आन सहर नु गाउंपुकी एकोन बाक्‍तेक्‍म।
49मिनु मेकोपुकीमी रागी नेल्‍ल योव़शा, योक्‍ने थुम्‍मे नोले इस्राएलीपुकीमी नून आ तौ यहोसु कली मेको आन दातेम रागी गेम्‍तेक्‍म।
50परमप्रभु यावेमी देंशो खोदेंशो पा यहोसुमी पुंइ‍शो एफ्राइम ङा पहाड रागी ङा तिम्‍नाथ-सेराह सहर मेको कली गेम्‍तेक्‍म। मिनु यहोसुमी सहर सेल्‍शा मेकेन बाक्‍त। यहोसु २४:३०; न्‍यायाधीस २:९
51मिनु चढ़ेब एलाजर, नून आ तौ यहोसु नु इस्राएली आन थर थर ङा ठेयब मुर नेल्‍ल परमप्रभु यावे आ ङोंइती शिलोम ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ लाप्‍चोमी रागी नेल्‍ल योक्‍ने थुम्‍तेक्‍म। मोपा मेकोपुकीमी रागी योक्‍तीके गेय यो थुम्‍तेक्‍म। यहोसु १४:१; यहोसु १८:१