Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yosuwe

Yosuwe 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɔxi taxun firin nde kui, naxan nabaxi won Marigi Alatala xa mali saabui ra, Simeyɔn bɔnsɔɛ naxa e gbe kɛ sɔtɔ Yuda bɔnsɔɛ xa bɔxi kui.
2Taa naxee fixi Simeyɔn bɔnsɔɛ ma, nee nan ya: Beriseeba, Seeba, Molada,
3Xasari Suwali, Bala, Esemi,
4Elitoladi, Bɛtuli, Horoma,
5Sikilaga, Beti Marakaboti, Xasari Susa,
6Beti Lebayoti, a nun Saruxɛn. Na birin lanxi taa fu nun saxan nan ma, a nun e daaxae.
7Ayin, Rimɔn, Eteri, nun Asan lanxi taa naani nan ma, a nun e daaxae.
8Na daaxae sigama han Baalati Beeri, naxan nu xili Ramati Negewi gbengberenyi ma. Simeyɔn bɔnsɔɛ xabilɛe kɛ nan na ki.
9E kɛ nu na Yuda bɔnsɔɛ xa bɔxi nan kui, barima bɔxi naxan so Yuda bɔnsɔɛ yi ra, a nu gbo. Nde ba na bɔxi nan na, a naxa so Simeyɔn bɔnsɔɛ yi ra.
10Bɔxi taxun saxan nde naxa findi Sabulon bɔnsɔɛ xabilɛe gbe ra Alatala xa maragiri saabui ra. E xa bɔxi naaninyi sigaxi han Saridi,
11a te Marala sogegorode, han Dabeseti, a man siga xure dɛ ra naxan na Yokanayimi ya ra.
12A keli Saridi a a ibilin sogetede biri ra, a Kisiloti Taboro li. A siga han Daberati, han Yafiya.
13A tan na sogetede biri ra, a siga Gati Xeferi nun Eta Kasin. A na Rimɔn li, a siga Neya biri ra.
14Kɔɔla ma, na naaninyi nan sigaxi Xanatɔn han a Yifita Eli gulunba li.
15E man naxa Katati, Nahalali, Simiron, Yidala, nun Bɛtɛlɛɛmu sɔtɔ. Na birin nalanxi taa fu nun firin, a nun e daaxae.
16Sabulon bɔnsɔɛ xabilɛe kɛ nan na ki, e xa taae nun e daaxae.
17Bɔxi taxun naani nde naxa findi Isakari bɔnsɔɛ xabilɛe gbe ra Alatala xa maragiri saabui ra.
18E xa naaninyi naxa yi taae birin li: Yisireeli, Kesuloti, Sunemi,

19Xafarayimi, Siyon, Anaxarati,
20Rabiti, Kisiyon, Abɛsi,
21Remeti, En Ganimi, En Xada, Beti Pasɛsi,
22Taboro, Saxasima, nun Beti Semesi. Naaninyi danxi Yurudɛn xure dɛ nan na. E birin nalanxi taa fu nun senni, a nun e daaxae.
23Isakari bɔnsɔɛ xabilɛe kɛ nan na ki, e xa taae nun e daaxae.
24Bɔxi taxun suuli nde naxa findi Aseri bɔnsɔɛ xabilɛe gbe ra Alatala xa maragiri saabui ra.
25E xa naaninyi na yi taae nan na: Xɛlɛkati, Xali, Beten, Akisafa,
26Alameleki, Amada, nun Misala. E xa naaninyi sogegorode biri na Karemele geya nun Sixori Libanati xure nan na.
27E xa naaninyi sogetede biri fɔlɔxi Beti Dagɔn nɛ, Sabulon bɔnsɔɛ na dɛnnaxɛ, nun Yifita Eli gulunba. A siga kɔɔla ma Beti Emeki nun Neyiyeli. A dangi Kabulu ra kɔɔla biri ra.
28A naxa siga Abadon, Rexobo, Xamɔn, nun Kanna, han Sidɔn taa xungbe.
29Naaninyi keli Sidɔn, a siga Ramati nun Tire taa makantaxi mabiri. A siga Xosa, a mini Fɔxɛ Ye Baa ma Akisibu bɔxi ma,
30Uma, Afeki, nun Rexobo taae. E birin lanma taa mɔxɔɲɛn nun firin nan ma, a nun e daaxae.
31Yi taae nun daaxae birin findixi Aseri bɔnsɔɛ xabilɛe kɛ nan na.
32Bɔxi taxun senni nde naxa findi Nafatali bɔnsɔɛ xabilɛe gbe ra Alatala xa maragiri saabui ra.
33Na bɔxi naaninyi naxa fɔlɔ Xelefa taa ma, a siga wuri bili belebele nde ma naxan na Saananimi. A dangi Adami Nekebi nun Yabaneeli ra, a Lakuma li, a siga han Yurudɛn xure dɛ ra.
34Na naaninyi naxa siga sogegorode biri ra han a Asanoti Taboro li, a sa mini Hulɔku taa ma. A Sabulon bɔnsɔɛ xa bɔxi li yirefanyi ma, a Aseri bɔnsɔɛ xa bɔxi li sogegorode biri ra. A Yurudɛn xure li sogetede biri ra.
35Taae nan ya tɛtɛ hagigɛe nu soxi naxee ra: Sidima, Sere, Xamata, Rakati, Kinereti,
36Adama, Ramati, Xasori,

37Kedesi, Edereyi, En Xasori,
38Yirɔn, Migidali Eli, Xoremi, Beti Anati, Beti Semesi. Na birin lanxi taa fu nun solomanaani nan ma, a nun e daaxae.
39Nafatali bɔnsɔɛ xabilɛe kɛ nan na ki.
40Bɔxi taxun solofere nde naxa findi Dana bɔnsɔɛ xabilɛe gbe ra Alatala xa maragiri saabui ra.
41E xa bɔxi naaninyi na yi taae nan na: Soraha, Esetayoli, Iri Semesi,
42Saalabin, Ayalon, Yitila,
43Elon, Timina, Ekiron,
44Eliteke, Gibɛtɔn, Baalati,
45Yehudu, Beneberaki, Gati Rimɔn,
46Yarakɔn dulonyi, Rakɔn, nun bɔxi naxan na Yafa ya ra.
47Kɔnɔ na bɔxi kanyie man naxa gbilen e xa bɔxi ma. Na kui Dana bɔnsɔɛ naxa siga Lesemi gerede. E naxa naa masɔtɔ, e mɛnnikae faxa santidɛgɛma ra. E sabati mɛnni, e fa e baba Dana xili sa naa xun.
48Yi taae nun daaxae birin findixi Dana xabilɛe kɛ nan na.
49E to gɛ e xa bɔxi itaxunde, e naxa Nunu xa di Yosuwe kɛ fi a ma e tagi Alatala xa maragiri saabui ra.
50Yosuwe taa naxan maxɔrin e ma, Timina Sera, e naxa na fi a ma alɔ Alatala a masen e bɛ ki naxɛ. Na taa na Efirami bɔnsɔɛ xa geya bɔxi nan kui. Yosuwe naxa taa ragbilen a nɛɛnɛ ra, a sabati naa.
51Sɛrɛxɛdubɛ Eleyasari, Yosuwe, nun Isirayila bɔnsɔɛ xabilɛ kuntigie bɔxi itaxun Alatala xa mali saabui ra na ki nɛ, a xa hɔrɔmɔlingira naadɛ ra naxan nu na Silo.