Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jošua

Jošua 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Drugi ždrijeb izađe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih.
2Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada;
3Hasar Šual, Bala, Esem;
4Eltolad, Betul, Horma,
5Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa,
6Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela.
7Ajin, Rimon, Eter i Ašan: četiri grada s njihovim selima.
8I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim.
9Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova područja.
10Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je područje sezalo do Sarida,
11odakle im se međa na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu.
12Od Sarida je međa okretala prema istoku, sve do međe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.
13A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraćala se do Nee.
14Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu.
15Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima.
16To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
17Četvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama.
18A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem;

19Hafarajim, Šion, Anaharat;
20Harabit, Kišjon, Ebes;
21Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
22Potom međa dotiče Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima.
23To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
24Peti ždrijeb iziđe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama.
25Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
26Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je međa doticala Karmel i Šihor Libnat.
27Zatim je okretala prema sunčanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul,
28pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.
29Međa je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaćala je Mehaleb, Akzib,
30Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima.
31To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
32Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.
33Njihova međa ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan.
34Potom međa okreće na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotiče Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana.
35Utvrđeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret;
36Adama, Rama, Hasor,

37Kedeš, Edrej, En-Hasor;
38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima.
39To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
40Izađe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.
41Područje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš,
42Šaalabin, Ajalon, Jitla,
43Elon, Timna, Ekron,
44Elteke, Gibeton, Baalat,
45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
46Me-Hajarkon i Harakon s područjem prema Jafi.
47Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom mača; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga.
48To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.
49Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine međe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.
50Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu.
51To su baštine koje su svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom među plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je zavšena razdioba zemlje.