Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Jozue

Jozue 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda.
2A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada;
3Azarsual a Bala, též Esem;
4Eltolad a Betul, a Horma;
5Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa;
6Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich;
7Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;
8I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich.
9Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi.
10Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid.
11Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam.
12Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a odtud táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie.
13Odtud přechází zase k východu, do Gethefer a do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea.
14Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael;
15A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich.
16To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
17Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich.
18A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem;

19Hafaraim, Sion, též Anaharat;
20Rabbot, Kesion a Abez,
21Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses.
22Odkudž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich.
23To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
24Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich.
25A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf;
26Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat;
27A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k losu Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, a do Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu,
28A do Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého.
29Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba.
30K tomu přísluší Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich.
31To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
32Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich.
33A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu.
34Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce.
35Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret;
36Adama, Ráma a Azor;

37Kedes, Edrei a Enazor;
38Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich.
39To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými.
40Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý.
41A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;
42Salbin, Aialon a Jetela;
43Elon, Tamna a Ekron;
44Elteke, Gebbeton a Baalat;
45Jehud, Beneberak a Getremmon;
46Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe.
47Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili obyvatele ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého.
48To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.
49Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou.
50Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm.
51Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední z otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.