Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Wok Pris

Wok Pris 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Insait long wanpela wik ol i pinisim dispela wok bilong putim Aron wantaim ol pikinini man bilong em long wok pris. Dispela wik i pinis na Moses i singautim Aron wantaim ol pikinini man bilong en na ol hetman bilong Israel na ol i kam bung.
2Ol i bung pinis na Moses i tokim Aron olsem, “Kisim wanpela yangpela bulmakau man na wanpela sipsip man i gutpela olgeta na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol. Na yu mas ofaim tupela long Bikpela. Bulmakau em i ofa bilong rausim sin na sipsip em i ofa bilong paia i kukim olgeta.
3Na yu mas tokim ol manmeri bilong Israel long kisim wanpela meme man bilong mekim ofa bilong rausim sin. Na kisim wanpela bulmakau man i gat wanpela krismas, na wanpela sipsip i gat wanpela krismas, bilong mekim ofa paia i kukim olgeta. Ol i mas kisim gutpela abus tasol, i no gat sua samting i bagarapim skin bilong ol.
4Na tu ol manmeri i mas kisim wanpela bulmakau man na wanpela sipsip man bilong ofa bilong kamap wanbel. Ol i mas ofaim dispela tupela abus long Bikpela, wantaim ofa bilong kukim wit ol i bin tanim wantaim wel bilong oliv. Long dispela de tasol bai Bikpela i kamap long ai bilong ol, olsem na ol i mas mekim ol dispela ofa.”
5Orait Aron wantaim ol manmeri i go kisim ol samting olsem Moses i bin tokim ol, na ol i bringim i kam klostu long haus sel bilong God. Na olgeta manmeri i kam bung long haus sel bilong mekim lotu long Bikpela.
6Na Moses i tokim ol olsem, “Bikpela i tok, yupela i mas mekim ol dispela ofa, na bai bikpela lait bilong God i ken kamap long yupela.”
7Na bihain Moses i tokim Aron, “Yu go long alta na ofaim dispela ofa bilong rausim sin na ofa bilong paia i kukim olgeta. Yu mas mekim tupela ofa bilong rausim ol sin bilong yu yet wantaim ol manmeri. Bihain, kisim olgeta ofa ol manmeri i bringim, na mekim ofa bilong rausim sin bilong ol, olsem Bikpela i tok.”
8Orait Aron i go long alta na i kilim dispela yangpela bulmakau man bilong mekim ofa bilong rausim sin bilong em yet.
9Na ol pikinini man bilong en ol i kisim blut bilong dispela abus na givim long em, na em i putim pinga long blut na putim liklik blut long ol 4-pela kom i sanap long ol kona bilong alta. Na em i kisim olgeta blut i stap yet na kapsaitim long hap daunbilo bilong alta.
10Bihain Aron i kisim olgeta gris na tupela namba 2 lewa na gutpela hap bilong namba wan lewa. Na em i kukim olgeta long paia bilong alta inap sit bilong paia tasol i stap. Em i mekim olsem Bikpela i bin tokim Moses.
11Na em i kukim olgeta mit na skin bilong abus long paia i stap ausait long kem, na paia i pinisim olgeta.
12Aron i pinisim dispela, orait em i kilim dispela abus bilong mekim ofa bilong paia i kukim olgeta. Na ol pikinini man bilong en i kisim blut bilong dispela abus na givim long em, na em i tromoi blut long ol 4-pela sait bilong alta.
13Na tu ol i givim het wantaim olgeta arapela hap abus long em, na em i kukim olgeta long paia bilong alta.
14Na em i wasim olgeta rop samting bilong bel bilong dispela abus na tupela lek bilong en. Na em i putim olgeta antap long ol arapela hap bilong dispela ofa bilong paia i kukim olgeta, na paia i pinisim tru.
15Bihain Aron i kisim ol ofa bilong ol manmeri na ofaim long Bikpela. Em i kisim meme ol manmeri i bringim bilong mekim ofa bilong rausim ol sin bilong ol. Na em i kilim i dai na mekim ofa long en, olsem em i bin mekim long abus em i ofaim pinis bilong rausim sin bilong em yet.
16Na em i kisim wanpela bilong tupela abus ol manmeri i bringim bilong mekim ofa bilong paia i kukim olgeta na i mekim ofa long en olsem lo bilong dispela ofa i tok ol i mas ofaim long olgeta moningtaim. Na em i kisim plaua na mekim ofa bilong kukim wit. Em i kisim liklik hap plaua long han na i kukim plaua long paia bilong alta wantaim dispela ofa bilong paia i kukim olgeta.
18Bihain Aron i kilim bulmakau na sipsip ol manmeri i bringim bilong mekim ofa bilong kamap wanbel. Na ol pikinini man bilong en i kisim blut bilong tupela abus na givim em na em i tromoi dispela blut i go long 4-pela sait bilong alta.
19Na Aron i kisim patpela tel bilong sipsip na arapela gris bilong tupela abus. Na em i kisim gris i karamapim ol rop samting bilong bel na tupela namba 2 lewa wantaim gris bilong tupela na gutpela hap bilong namba wan lewa.

20Orait na ol i putim ol dispela samting long bros bilong tupela abus na karim olgeta i go long alta. Na Aron i kukim olgeta gris long alta.
21Na em i holim bros na lek long han sut bilong bulmakau na sipsip na i mekim i go i kam long ai bilong Bikpela, olsem Moses i bin tok.
22Aron i ofaim ol dispela ofa pinis, orait em i litimapim tupela han bilong en long ol manmeri na i tok bai God i mekim gut long ol. Bihain em i lusim alta na i go daun.
23Na Moses tupela Aron i go insait long haus sel bilong God. Taim tupela i kam ausait tupela i tok bai God i mekim gut long olgeta manmeri, na bikpela lait bilong God i kamap ples klia, na ol manmeri i lukim.
24Na wantu Bikpela i salim paia i kam daun long alta, na paia i pinisim tru dispela ofa bilong paia i kukim olgeta wantaim olgeta gris. Ol manmeri i lukim dispela samting na ol i singaut strong na pundaun long pes bilong ol long graun na lotuim Bikpela.