Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Wo naxa kuye yo yailan, wo naxa ala nde rafala, wo naxa gɛmɛ batu daaxi dɔxɔ, wo naxa gɛmɛ masolixi batu, barima Alatala nan n na, wo Marigi Ala.
2Wo xa n ma malabui lɔxɔɛe rabatu, wo xa n ma yire sɛniyɛnxi binya. Alatala nan n na.»
3«Xa wo n ma sɛriyɛ suxu, xa wo n ma yaamarie rabatu,
4n tunɛ ragoroma nɛ wo bɛ a waxati, bɔxi daxamui raminima nɛ, sansie bogima nɛ xɛ ma.
5Sansi bɔnbɔ tɛmui buma nɛ han wɛni bogi ba tɛmui. Wɛni bogi ba tɛmui fan buma nɛ han sansi si tɛmui. Wo wasama nɛ baloe ra, wo sabati wo xa bɔxi ma bɔɲɛsa kui.
6N hinnɛma wo ra alako wo xa xi bɔɲɛsa kui, alako burunyi subee nun geresoe naxa wo tɔɔrɔ wo xɔnyi.
7Wo nɔma nɛ wo yaxuie ra santidɛgɛma ra.
8Wo xa sɔɔri suuli fama nɛ wo yaxui mixi kɛmɛ keride. Wo xa sɔɔri kɛmɛ fama wo yaxui mixi wulu fu keride. Wo fama nɔde wo yaxuie ra gere kui.
9Won birin na a ra. N di wuyaxi fima nɛ wo ma, n wo rawuya. N nan n ma saatɛ rakamalima nɛ wo bɛ.
10Wo yala maale donma nɛ han maale xaba tɛmui. Wo a fori bama nɛ a sasee kui a xa gboe ma, alako wo xa nɔ maale nɛɛnɛ ragatade.
11N luma nɛ wo sɛɛti ma, n mu mɛɛma wo ra.
12N ɲɛrɛma nɛ wo ya ma. Wo Marigi Ala nan n na, wo fan bara findi n ma ɲama ra.
13Alatala nan n na, wo Marigi Ala, naxan wo ramini Misira bɔxi ra alako wo naxa lu e yi ra. N bara konyiya kote ba wo xun ma, alako wo xa ɲɛrɛ xunnakeli kui.»
14«Kɔnɔ, xa wo mu n xui ramɛ, xa wo mu n ma yaamarie birin nabatu,
15xa wo mu n ma sɛriyɛ suxu, xa wo mu bira n waxɔnfe fɔxɔ ra, xa wo n ma saatɛ kana,
16n yi nan nabama wo ra: N yihadi ragoroma nɛ wo ma, n wo rafurama nɛ fure ɲaaxi ra naxan wo yae kanama, naxan wo bɔɲɛ tɔɔrɔma. Wo sansi xɔrie sima nɛ fufafu, barima wo yaxuie na birin donma nɛ.
17N gbilenma nɛ wo fɔxɔ ra. Wo yaxuie nɔma nɛ wo ra, wo xɔnnantee wo yamarima nɛ. Wo luma gaaxui nan kui, wo nu wo gi hali mixi mu na wo fɔxɔ ra.»
18«Kɔnɔ na birin kui, wo mu fama n xui ramɛde. N wo ɲaxankatama han sanmaya solofere wo xa yunubie xa fe ra.

19N wo xa yɛtɛ igboɲa kanama nɛ. N koore balanma nɛ wo ya ra han wo xa bɔxi xɔrɔxɔ alɔ wure gbeeli.
20Wo sɛnbɛ ɲɔnma nɛ fufafu. Wo xa bɔxi tondima nɛ daxamui raminide, wo xa sansie mu bogima sɔnɔn.»
21«Xa wo lu n matandi ra, xa wo mu n xui ramɛ, n wo ɲaxankatama han sanmaya solofere wo xa yunubie xa fe ra.
22N burunyi subee rafama nɛ wo xili ma. E wo xa die faxama nɛ, e wo xa xurusee ibɔɔ, e wo sɔntɔ han mixi ɲɔn kirae xɔn ma.»
23«Na birin naba xanbi wo ra, xa wo mu tin n ma sɛriyɛ ra, xa wo lu n matandi ra,
24n fe xɔrɔxɔɛ rafama nɛ wo ma, n wo ɲaxankata han sanmaya solofere wo xa yunubie xa fe ra.
25N gere rakelima nɛ wo ma n ma saatɛ kanaxi xa fe ra. Wo na wo nɔxun wo xa taa makantaxie kui, n wo rafurama nɛ fure ɲaaxi ra, wo fa lu wo yaxuie sagoe.
26N kaamɛ radinma wo ma tɛmui naxɛ, ginɛ fu taami ganma nɛ taami ganse keren kui. E na itaxun a xunxuri ra, e a xanin wo xɔn ma wo a don, kɔnɔ a mu wo wasama.»
27«Na birin naba xanbi wo ra, xa wo mu wo tuli mati n na, xa wo tondi n waxɔnfe suxude,
28n fe xɔrɔxɔɛ rafama nɛ wo ma, n wo ɲaxankata han sanmaya solofere wo xa yunubie xa fe ra.
29Wo fama wo xa die sube yati donde.
30N wo xa kuye batudee kanama nɛ naxee na geyae fari. N wo xa gɛmɛe rabirama nɛ, wo naxee batuma. N furee malanma nɛ wo xa kuyee fari. N wo rabɛɲinma nɛ,
31n wo xa taae findi gbengberenyi ra, n wo xa batudee kana, n tondi wo xa sɛrɛxɛe suxude sɔnɔn.
32N na gɛ wo xa bɔxi kanade, wo yaxuie yati fama kaabade na xa fe ra.
33N wo rayensenma nɛ ɲamanɛ gbɛtɛe ma, n wo ɲaxankatama nɛ santidɛgɛma ra. Wo xa bɔxi kanama nɛ, mixi yo mu luma wo xa taae kui.»
34«Na waxati bun ma wo xa bɔxi malabuma nɛ. Wo na wo yaxuie yire tɛmui naxɛ, wo xa bɔxi fanma nɛ malabui saabui ra.
35Wo xa bɔxi malabui sɔtɔma na waxati nan kui a mu naxan sɔtɔ wo nu na mɛnni tɛmui naxɛ.
36Naxee mu faxama na geree kui, nee luma nɛ gaaxui kui e yaxuie yire, hali wuri burɛxɛ nan din e ra, fo e e gi. E e gima nɛ, e bira hali santidɛgɛma kanyi yo mu na e fɔxɔ ra.

37E birama nɛ e boore fari, alɔ santidɛgɛma kanyi nan e fɔxɔ ra, a fa li mixi yo mu na e fɔxɔ ra. Wo mu nɔma tide wo yaxuie ya ra.
38Wo sɔntɔma nɛ si gbɛtɛe tagi, wo yaxuie nɔma nɛ wo ra.
39Naxee mu faxama gere kui wo ya ma, nee fama nɛ faxade e yaxuie xa bɔxi ma e xa yunubie nun e benbae xa yunubie xa fe ra.»
40«E fama e xa yunubie nun e benbae xa yunubie masende n bɛ, a nun e naxan nabaxi n na matandi kui.
41N fan e tɔɔrɔma nɛ e yaxuie xa bɔxi kui, alako mixi naxee e yɛtɛ fixi n ma, e xa magoro. E xa e xa yunubie sare fi.
42Na tɛmui n nan n ɲɔxɔ sama nɛ n ma saatɛ xɔn ma naxan na n tan, nun Yaxuba, Isiyaga, nun Iburahima tagi. N mu nɛɛmuma na bɔxi ma.
43Bɔxi fama nɛ malabude na tɛmui, barima Isirayilakae bara siga pon e xa yunubi sare fide. E bara n ma sɛriyɛ bɛɲin, e bara yo n ma yaamarie ma.»
44«Kɔnɔ, n na e keri sigafe ra e yaxuie yire tɛmui naxɛ, n mu e rabɛɲinma han e xa sɔntɔ. N mu n ma saatɛ kanama e tan ma fe ra, barima Alatala nan n na, e Marigi Ala.
45N nan n ɲɔxɔ sama nɛ n ma saatɛ singe xɔn ma, n e ramini Misira bɔxi ra sie ya xɔri tɛmui naxɛ, alako n xa findi e Marigi Ala ra. Alatala nan n na.»
46Alatala xa sɛriyɛ, a xa yaamarie, nun a xa masenyie nan na ki Alatala naxee masenxi Isirayilakae bɛ Annabi Munsa saabui ra Turusinina geya fari.