Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gobele Salasu

Gobele Salasu 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da amane sia:i, “Dilia nodone sia:ne gadomusa:, loboga hamoi liligi, igiga hamoi golasu ifa agoane liligi amola osole dedei igi, amo mae hamoma. Bai Na da dilia Hina Gode!
2Nama nodomusa: lolo Nasu gilisisu huluane noga:le dawa:ma amola Nama nodone sia:ne gadosu sogebi amo nodoma. Na da Hina Gode!
3Dilia da Na hamoma:ne sia:i amola Na sema amoma noga:le fa:no bobogesea,
4Na da dilima eso defele gibu imunu. Amasea, dilia sogega dilia da ha:i manu heda:lebe ba:mu, amola dilia ifa amoga fage legei dagoi ba:mu.
5Dilia ha:i manu faimu da bagadedafa ba:mu. Dilia da gagoma failalu, mae dagole waini fage faimu ba:mu. Amola dilia da waini fage failalu, bu gagoma hawa: bugima:ne eso da doaga:i dagoi ba:mu. Dilia da sadima:ne, ha:i manu bagade ba:mu amola dilia soge ganodini gaga:iwane esalumu.
6Na da dilia soge ganodini dilima olofosu imunu. Amola dilia da enoba:le mae beda:iwane hahawane golamu. Na da gasonasu sigua ohe dilia soge ganodini mae misa:ne sefasimu, amola dilia da gegesu bu hame ba:mu.
7Dilia da dilia ha lai hasalimu.
8Dilia dunu biyale gala da ha lai dunu100 amo hasalimu. Amola dilia dunu100 da ha lai dunu10,000 hasalimu.
9Na da dilima hahawane hamomu amola mano bagohame dilima imunu. Na da Na gousa:su dilima hamoi amo noga:le ouligimu.
10Dilia da ha:i manu bagadedafa faimuba:le, dilia ha:i manu ode afaega defele ba:mu. Amasea, musa: fai ha:i manu da dialebeba:le, dilia da gaheabolo ha:i manu faisia, diasu ganodini legemusa:, musa: ha:i manu fai bagade dialebeba:le da ha:digimu agoai ba:mu.
11Na da Na sema Abula Diasu ganodini, dilia fi dogoa esalumu. Amola Na da dili hame yolesimu.
12Na amola da dili gilisili esalumu. Na da dilia Gode esalumu amola dilia da Na fidafa dunu esalumu.
13Na, dilia Hina Gode, da dilia udigili hawa: hamosu dunu bu mae esaloma:ne, dili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi. Gasa bagade dunu da dili banenesi galu. Be dilia hahawane, dialuma mae fili sa:ili, gadili laloma:ne, Na da amo ilia gasa gugunufinisi dagoi.”
14Hina Gode da amane sia:i, “Dilia da Na hamoma:ne sia:i hame nabasea, dilia da Na se iasu ba:mu.
15Dilia da higa:iba:le, Na hamoma:ne sia:i amola Na sema amoma hame fa:no bobogesea, amola gousa:su Na dilima hamoi amo wadela:sea,
16Na da dilima se imunu. Na da gugunufinisisu liligi dilima iasimu. olo bagade amola asugi amo da dilia si wadela:mu amola dili da bogosu dilima madelai ba:mu. Dilia da ha:i manu hawa: bugimu be udigili bugimu. Bai dilia ha lai dunu da dilima hasalasili, dilia ha:i manu bugi huluane manu.
17Na da sinidigili dilima ha lai hamomu. Amaiba:le, dilia da enoga hasalasi dagoi ba:mu amola dilima higa:i dunu da dili ouligimu. Dilia da bagade beda:iba:le, dunu eno da dili hame sefasibi amomane dilia da udigili hobea:le masunu.
18Be amo se iasu ba:sea, dilia da Nama hame sinidigili nabasu hou hame hamosea, Na da fesuale agoane baligili dilima se imunu.

19Na da dilia gasa fi hidasu hou amo gugunufinisisimu. Gibu da hame sa:imu amola dilia osobo da ga:nasi gula agoane hamomu.
20Dilia gasa bagade hawa: hamosu da dilia hou hame fidimu. Bai dilia soge da ha:i manu hame legemu amola dilia ifa da fage hame legemu.
21Amola dilia bu hame nabasu hou hamonanebe ba:sea, Na da bu dilia se iasu fesuale eno agoane imunu.
22Na da medosu sigua ohe dilima asunasimu. Ilia da dilia mano medole legemu amola dilia lai gebo gugunufinisimu. Amola dilia bogogia:mubale, dunu bagahame fawane esalebe ba:mu. Logo huluane da dunu hame ahoanebeba:le, yaloi ba:mu.
23Be dilia amo se iasu lai dagosea, bu Na hamoma:ne sia:i bu hame nabasea,
24Na da sinidigili, se iasu fesuale eno agoane baligili dilima imunu.
25Dilia da Na gousa:su wadela:lesiba:le, Na da dilima gegesu iasimu. Amola dilia moilai amo ganodini gagili salimusa: agoane gilisisia, Na da olo amo uhinisimu hamedei dilima imunu. Amasea, bu gegemu gogoleba:le, dilia da dilia ha lai ilima dili gagulaligima:ne amola fama:ne olemu.
26Na da dilia ha:i manu logo hedofamu. Amasea, uda nabuane gala da ilia agi ga:gi hamoma:ne, gobele nasu afae fawane defele ba:mu. Ilia fonobahadi fifili dilima imunu. Amola dilia huluane na dagosea, bu ha:i bagade ba:mu.
27Amalalu, dilia Nama halale Na hamoma:ne sia:i hame nabasea,
28Na da ougili dilima gegene, se iasu fesuale eno baligili dilima imunu.
29Dilia ha:i bagade nababeba:le, dilia manodafa amo hei manusa: dawa:mu.
30Dilia nodone sia:ne gadosu sogebi agologa diala amo Na da gugunufinisimu. Na da dilia gabusiga: manoma oloda amo mugulumu amola dilia bogoi da:i hodo amo dilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ dafai amo da:iya ha:digimu.
31Na da dilima bagade higale, dilia moilai gugunufinisimu. Na da dilia nodone sia:ne gadosu sogebi gugunufinisimu amola dilia gobele salasu liligi hame lamu.
32Na da dilia soge dafawanedafa gugunufinisimu. Amaiba:le, dilia ha lai da dilia soge gesowai, amo ba:sea, bagadewane fofogadigimu.
33Na da gegesu dilima iasimu amola ga fifi asi gala ilia sogega dili afagogomu. Dilia soge da dunu hame esalebe ba:mu amola dilia moilai huluane mugululi gugunufinisi dagoi ba:mu.
34-
35Amasea, Isala:ili soge da ode bagohame helefisu ba:mu (amo helefisu dilia da dilia sogega hame iasu). Soge da ouligisu dunu hamedene udigili dialumu. Dilia da mugululi asili, dilia ha lai dunu ilia soge ganodini esalea, soge da damunisi dialumu.
36Na da hamobeba:le, dilia mugululi asi dunu da bagadewane beda:mu. Amasea, dilia da ifa lubi foga ahoa fane gulibagebe nabasea, hobea:mu. Dilia ha lai da gegesu ganodini dili sefasibi amo defele hobea:mu, amola ha lai da dilima gadenei ba:sea, dilia da udigili dafamu.

37Ha lai da dili hame sefasisia, dilia da eno enoma legagala:le dafamu. Amola dilia ha lai ilima dabe gegemu hamedei ba:mu.
38Dilia da mugululi asili, dilia ha lai ilia soge ganodini bogomu. Fedege agoane, dilia ha lai ilia sogega na dagoi ba:mu.
39Dilia dunu afae afae dilia ha lai ilia soge ganodini hame bogoi esalebe, da da:i dione geloga:gia:mu. Bai dilia amola dilia aowalali da wadela:i hou hamosu.
40-
41Be diligaga fi ilia amola ilia aowalali (amo da Nama ha lai amola lelebeba:le, Na da ilima ha lale, ilia ha lai dunu sogega esaloma:ne, mugululi masa:ne sia:i) ilia wadela:i hou fofada:mu. Hobea, diligaga fi da ilia hou fonobosea, amola ilia wadela:i hou amola odoga:su hou amo ea dabe huluane ilia da hamoi dagosea, ilia da fofada:mu.
42Amasea, Na da Na gousa:su Na da Ya:igobe, Aisage amola A:ibalaha:me ilima hamoi, amo Na da bu dawa:mu. Na da Na fidafa ilima Isala:ili soge imunu ilegei, Na da bu gaheabolo ilegemu.
43Be hidadea, amo soge da hahawane damunisili, dunu hamedafa amo ganodini esalebe ba:mu. Amola Na fi dunu da Na hamoma:ne sia:i amola Na sema higale yolesiba:le, ilia amo dabe huluanedafa hamomu.
44Be amo eso amolawane, ilia da ilia ha lai soge ganodini esalea, Na da Na fi dafawanedafa hame yolesimu amola dafawanedafa hame gugunufinisimu. Amai hamoi ganiaba, Na gousa:su da ilima dagolesila:loba. Be Na da ilia Hina Godedafa.
45Na da musa: Na fi amo Idibidi sogega fisili masa:ne asunasiba:le, Na da fifi asi gala huluane ilima Na gasa olelei. Amoha, Na da ilia aowalali ilima gousa:su hamoi. Amo gousa:su Na da bu gaheabolo ilegemu. Bai Na, Hina Gode, da ilia Godedafa esaloma:ne.”
46Amo dedei da sema amola Gode Ea hamoma:ne sia:i, amo Hina Gode da Sainai Goumia, Mousesema olelei, amo e da bu Isala:ili dunuma alofele ima:ne.